Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård kan vara en nödvändig del av en medicinsk behandling. För att man ska få tandvård som en del av en sjukdomsbehandling måste tandvården ha ett tydligt samband med den sjukdom man har och tandhälsan ska vara viktig för den medicinska behandlingen ska lyckas.

Läkaren skriver en remiss till tandvården med begäran om vilken utredning och behandling som behövs. Tandläkaren skickar in ett underlag till regionen som bedömer om tandvården ingår i sjukdomsbehandlingen.

Det är samma pris för tandvården som i den vanliga sjukvården. Ett besök hos tandhygienist kostar 100 kronor, hos privat- eller tandläkare i Folktandvården 150 kronor och hos specialisttandläkare 300 kronor. Avgiften räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. När man betalat 1150 kronor utfärdas frikort som innebär att man inte behöver betala mer under resten av tolvmånaders perioden.

Vem har rätt till tandvård som led i en sjukdomsbehandling?

Till de sjukdomar, tillstånd och besvär som ger rätt till tandvård som en del i en sjukdomsbehandling hör:

 • Medfödda missbildningar i käkområdet eller ansiktet
  Om man har en medfödd missbildning till exempel i gommen eller att alla tänder inte har bildats får man den tandvård som behövs för att åtgärda missbildningen.
 • Skador i ansiktet eller käken som beror på en sjukdom
  Vid sjukdomar som till exempel tumörer eller cystor som har orsakat en skada i käken får man den tandvård som behövs för att åtgärda skadan.
 • Om man skadar tänderna under ett epileptiskt anfall
  Om man skadar sig under ett epileptiskt anfall får man den tandvård som behövs för att återställa tänderna som de var innan anfallet.
 • Behandlingar där det är viktigt att man inte har några infektioner
  Vid vissa behandlingar är det viktigt att man är helt fri från infektioner. Det kan gälla vid hjärtoperationer, organtransplantationer eller vid behandling med höga doser av cytostatika.
 • Förändringar i munnens slemhinna som beror på sjukdom
  Om man får sår, blåsor eller andra besvär i slemhinnorna i munnen och det beror på någon sjukdom som tillexempel hiv eller en blodsjukdom får man den slemhinnebehandling som behövs för att bli hjälpt mot besvären.
 • Om det finns misstanke om ett samband mellan tandhälsan och patientens grundsjukdom
  Om en läkare misstänker att en infektion i munnen påverkar patientens grundsjukdom har man rätt till en undersökning och utredning. Om det behövs någon tandbehandling betalas den som i den vanliga tandvården.
 • Om man får strålbehandling mot öron-, näs-, mun- och halsregionen
  Om man ska få strålbehandling mot ansikte och halsregionen är det viktigt att man inte har någon infektion. Man får då undersökning och den tandbehandling som behövs för att bli infektionsfri.
 • Svåra och långvariga smärtor i ansikts- eller käkregionen
  Om man under lång tid haft svåra smärtor i ansiktet eller runt käken och gått för utredning på smärtklinik, neurolog eller hos öron-, näs-, halsläkare så kan man få hjälp med en bettfysiologisk utredning. I utredningen kan det ingå att man provar behandling med en bettskena.
 • Allvarlig sömnapné
  Om man har så många och långa andningsuppehåll under sömnen att de påverka hälsan kan man få en särskild tandskena som minskar andningsuppehållen.
 • Extrem tandvårdsrädsla
  Om man har en extrem tandvårdsrädsla kan man ha rätt till behandling av psykolog för att bli av med sin tandvårdsrädsla. Man kan då få viss tandbehandling under den tid som psykologbehandlingen pågår.
 • Allergisk reaktion eller överkänslighet mot tandfyllningsmaterial
  Om man är överkänslig mot ett material eller får en allergisk reaktion mor ett tandfyllningsmaterial kan man ha rätt att byta ut materialet i de fyllningar och kronor man har i anslutning till det område där man fåt reaktionen.
 • Byte av tandfyllningar på grund av långvariga besvär
  Om man har utretts inom sjukvården för besvär under en lång tid så kan man få byta sina tandfyllningar om behandlande läkare kommer fram till att tandfyllningarna bör bytas för att se om det kan hjälpa.
 • Bettrehabilitering på grund av frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofagal refluxsjukdom av medicinskt rehabiliterad patient
  Här avses bettrehablitering av patient som fått erosionsskador efter genomgången refluxsjukdom eller ätstörningssjukdom. Patienten ska, av läkare, bedömas vara medicinskt rehabliterad innan bettrehahablitering påbörjas. Läkarintyg krävs.

Frågor besvaras av tandvård, kundvalsenheten, Region Kronoberg.

Telefon: 0470-58 86 56, måndag - fredag

Postadress: Tandvård, kundvalsenheten, Nygatan 20, Regionhuset, 351 88 Växjö

måndag - fredag

Senast uppdaterad: 2 maj 2019