Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Denna del av tandvårdsstödet riktar sig till personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, eller som på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå tandvårdsbehandling eller har orofaciala symtom

Enligt 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338) omfattas följande sjukdomar och funktionsnedsättningar:

 1. Svår psykisk funktionsnedsättning
 2. Parkinsons sjukdom
 3. Multipel skleros - MS
 4. Cerebral pares
 5. Reumatoid artrit
 6. Systemisk lupus erythematosus SLE
 7. Sklerodermi
 8. Amyotrofisk lateralskleros - ALS
 9. Orofacial funktionsnedsättning
 10. Symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
 11. Sällsynt diagnos med orofaciala symtom

Förutom diagnos skall läkare styrka att det också finns en svår till fullständig funktionsnedsättning. Det är bara det av Socialstyrelsen fastställda läkarintyget som godkänns.

Läkarintyget ska skickas till:

Kundvalsenheten
Tandvård
Nygatan 20
351 88 Växjö

Patienten får ett blått kort hemskickat som ska visas upp vid tandvårdsbesök. Det är först när patienten har fått sitt blå kort som tandvården kan fås till hälso- och sjukvårdsavgift. Tandvård som omfattas är bastandvård samt avtagbar protetik. Kronor, broar och implantat debiteras enlig tandvårdstaxan.

Läkarintyg

Funktionsnedsättningenmåste alltid bedömas, förutom för ”Amyotrofisk lateralskleros – ALS”, där det räcker med ett läkarintyg som bekräftar diagnosen.

Varaktighet

Korten ska förnyas vart femte år.

Identifikationshandling – “F-kort”

 • Läkarintyget utfärdas av legitimerad läkare på av Socialstyrelsen fastställd blankett.
 • Läkarintyget skickas direkt av läkaren, skickas via patienten eller av tandvården till tandvård kundvalsenheten Region Kronoberg.
 • Tandvårdsenheten utfärdar ett ”F – kort”, som är ljusblått, till personer med ”Stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning”
 • Den berättigade erhåller informationsbrev med vidhängande ”F – kort”
 • F- kortet visas upp för tandläkare vid behandlingsstart
 • F – kortet är en värdehandling

Förtydligande av F – grupper

F 9 Orofacial funktionsnedsättning

Personer som ingår i denna grupp kan ha följande funktionshinder:

 • Kraftig inskränkt gapförmåga <=30 mm (Helkimos index)
 • Kvarstående facialispares med påverkan på oral motorik och sensorik, oavsett orsak.
 • Fibrotiserad orofacial vävnad som vid t ex brännskador
 • Förlust av delar av mandibeln eller maxillan efter behandling av orofaciala tumörer 
 • Medfödda defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar
 • Förvärvade defekter i ansikte/käkområdet efter t ex trauma

F11 Sällsynta hällsotillstånd

Sällsynta hälsotillstånd finns kartlagda på Socialstyrelsens hemsida.

Sällsynta hälsotillstånd, öppnas i nytt fönster

Det är en ”levande lista” eftersom kriteriet för en sällsynt diagnos är 1 fall på 10 000 individer, om det diagnosticeras 2 fall på 10 000 faller diagnosen ur registret.  Fler diagnoser kommer att tillkomma. Utfärdat läkarintyg gäller i 5 år

F11 delas i två grupper:

Sällsynta diagnoser utan orofaciala symtom där patientens bedöms ha en svår till fullständig funktionsnedsättning som leder till

 • stora svårigheter att sköta sin munhygien eller
 • genomgå tandvårdsbehandling.

Sällsynta diagnoser med orafaciala symtom

Med orofaciala symptom avses tal-, ät-, sväljsvårigheter eller nedsatt salivkontroll. Tillstånd som t.ex. muntorrhet, förhöjd risk för karies, tandlossning, ätsvårigheter på grund av trasiga tänder eller tandluckor räknas inte som orofaciala symptom

Regler för behandling utan förhandsbedömning:

 • Ersättning för utförd tandvård sker enligt Folktandvårdens taxa
 • Det är endast bastandvård samt avtagbar protetik som omfattas.
 • All protetisk vård betalas enligt tandvårdstaxan
 • Behandling som överstiger 20 000 kronor under ett kalenderår ska förhandsbedömas.
 • Kostnaden för helprotes i bägge käkarna (åtgärd 827 och 828) behöver inte förhandsbedömas trots att totalkostnaden överstiger 20 000 kronor.

Senast uppdaterad: 29 maj 2020