Diagnostisk stabilitet hos rättspsykiatriska patienter

Bakgrund

Rättspsykiatriska patienter utgör en heterogen patientgrupp, med såväl varierande som svår psykisk ohälsa, ofta i kombination med svåra sociala förutsättningar. Gemensamt för rättspsykiatriska patienter är att alla har genomgått en större, psykiatrisk bedömning innan de har dömts till rättspsykiatrisk vård. Från tidigare studier på psykisk ohälsa rent allmänt är det känt att det är en stor variation i stabilitet av psykiatriska diagnoser över tid, men trots denna patientgrupps mångfacetterade problematik föreligger inga studier på stabilitet av psykiatriska diagnoser över tid hos rättspsykiatriska patienter.

Syfte

Studien syftar till att undersöka diagnostisk stabilitet hos rättspsykiatriska patienter;

  1. Hur ser den diagnostiska stabiliteten av psykiatriska diagnoser ut hos rättspsykiatriska patienter vid långtidsuppföljning efter rättspsykiatrisk undersökning?

  2. Finns särskilda mönster i diagnostisk instabilitet hos rättspsykiatriska patienter, med glidning mellan specifika diagnoskategorier?

  3. Baseras reviderade diagnoser på klinisk bedömning eller bedömning med hjälp av strukturerade bedömningsinstrument?

  4. Hur anpassas vårdinsatser efter diagnosglidningar?

  5. Finns skillnader i vårdförlopp och vårdutfall (bl.a. vårdtid, incidenter under vårdtid, tvångsåtgärder, återintagning till slutenvård) som kan hänföras till skillnader i diagnostisk stabilitet?

Metod

Studien är en retrospektiv, naturalistisk aktmaterialsstudie över en kohort av vårddömda patienter som vårdats under minst 6 sammanhängande månader på en större, rättspsykiatrisk klinik under åren 2005-2015. Datainsamling sker genom granskning av aktmaterial, där data från RPU, domar från tings- och hovrätt och sjukvårdsjournal samlas in och ordnas i en tidslinje. Data kommer att analyseras främst med hjälp av chi2-test, Mann-Whitney U-test, ROC-kurvor och överlevnadskurvor.

Resultat

Totalt N = 253 patienter uppfyllde kriterierna för inklusion i studien, datainsamling är pågående.

Betydelse

Projektet ger möjligheter att följa upp och kartlägga diagnostisk stabilitet i en väldigt sårbar patientgrupp med, såväl under som efter rättspsykiatrisk vård, stora behov av rätt stöd och hjälp från samhället och vårdgivare. I dagsläget baseras stöd och vård på den diagnos som föreligger, varför det är viktigt med ökad kunskap om hur detta kan förändras över tid hos rättspsykiatriska patienter för att rätt insatser ska kunna ges vid rätt tidpunkt. På detta sätt kan aktuell studie leda till möjligheter att optimera vårdinsatser för patienter med särskilda vårdbehov och svår psykisk ohälsa, och därigenom i förlängningen förhoppningsvis minska lidande hos patienten och underlätta samhällets resursanvändning vid rehabilitering/ habilitering av dessa individer.

 

Tidsplan
Datainsamling 2016–2019, vetenskapliga publikationer 2020–2022.

Forskningsledare
Märta Wallinius, docent

Forskargrupp
Malin Hildebrand Karlén
Kristina Sygel, post doc
Eva Lindström, docent

Samverkan
Lunds universitet

Centrum för Etik, Juridik och Mental Hälsa, Göteborgs universitet

Rättspsykiatriska Regionkliniken Växjö, Region Kronoberg

Finansiering
Rättspsykiatriska Regionkliniken Växjö, Region Kronoberg
Södra sjukvårdsregionen

Kontakt

Eva Lindström

Eva Lindström

Docent och överläkare i psykiatri och rättspsykiatri

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 60 96, 0734-16 28 42
Märta Wallinius

Märta Wallinius

Docent, enhetschef forskning, forskningskoordinator och legitimerad psykolog

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 99 33, 0709-67 30 04
Malin Hildebrand Karlén

Malin Hildebrand Karlén

Fil. Dr, legitimerad psykolog, gästforskare

  • E-post: Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 31 januari 2020