Arkiv

Regionarkivet är Region Kronbergs centrala arkivfunktion. Vi bevarar och vårdar myndighetens medicinska och administrativa handlingar som lämnats in för slutarkivering, de äldsta är flera hundra år gamla.

För ytterligare information om vad som finns arkiverat, se nedan under relaterade länkar

Journalkopia

Visste du att du har rätt att läsa din journal? Journaler från 2015 och framåt finns att läsa om du loggar in på 1177.se.

Inloggning 1177, öppnas i nytt fönster

Information om hur du beställer en journalkopia hittar du längre ner på sidan. 

Allmänna handlingar

En allmän handling är antingen offentlig eller helt eller delvis sekretessbelagd. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga, vilket innebär att allmänheten har rätt att ta del av dem. För att en handling ska vara sekretessbelagd krävs stöd i lag. Patientjournaler är exempel på sekretessbelagda allmänna handlingar. En begäran att ta del av en allmän handling prövas alltid.

Kontakta oss

E-post: regionarkiv@kronoberg.se

Telefon: 0470-58 30 13, måndag, onsdag och fredag kl 08.00 – 10.00.

Postadress: Regionarkivet, Region Kronoberg, 351 88 VÄXJÖ

Vill du beställa journalkopior från 2000-talet och framåt, kontakta berörd klinik/mottagning/vårdcentral. Digital journalinformation från 2015 kan även ses på Mina sidor via 1177. Varje verksamhet ansvarar för de journaler som rör verksamheten. Vill du beställa från fler än en verksamhet/vårdkontakt tar du kontakt med respektive verksamhet.

Vid beställning av äldre journalinformation, innan 2004, ta kontakt med oss på regionarkivet. När du kontaktar oss behöver vi veta följande:

 • Fullständigt namn, även information om du bytt efternamn
 • Personnummer
 • Vilken tidsperiod och verksamhet du vill ha journalkopior från
 • Kontaktuppgifter

För att se vilka arkiv som finns i regionarkivet, se förteckningen över arkivbildare under relaterade länkar. Journalkopior från Region Kronoberg skickas rekommenderat till beställandes folkbokföringsadress.

En kostnad för journalkopiorna kan tillkomma, läs mer under fliken "Kostnad för journalkopior och allmänna handlingar".

När du som privatperson beställer handlingar är de första nio sidorna gratis. För den tionde sidan tas det ut en avgift på 60 kronor. För varje sida därutöver tillkommer 6 kronor. För journalkopior så betalar du max 500 kronor per utskriftstillfälle och per klinik/mottagning eller vårdcentral. Denna kostnad regleras genom taxor och avgifter och är beslutad av Regionfullmäktige.

Handläggningstiden för journalkopior kan se olika ut beroende på om regionarkivet har informationen hos sig eller om beställningen måste skickas vidare till verksamhet inom hälso- och sjukvården.

Beställning av journalkopior tar mellan 2-14 arbetsdagar beroende på ärendets omfattning. Komplicerade beställningar kan ta längre tid.

Om din beställning inte har levererats inom rimlig tid kontaktar du den verksamhet som du beställt kopiorna från. Information och kontakt till verksamhet hittas enklast på 1177.se. Kontaktuppgifter till oss på regionarkivet, hittar du här på sidan.

1177.se, öppnas i nytt fönster

Menprövning innebär att man gör en bedömning av informationen så att det som står inte kan uppfattas som skadligt eller orsaka lidande för patienten eller närstående till patienten.

Vid begäran av journalkopior görs alltid en menprövning av den begärda journalanteckningen/journalinformationen även om det är beställande persons egen journal. 

När sekretessbelagda uppgifter, till exempel journalkopior, beställs av någon annan än patienten själv behöver det finnas ett samtycke mellan patient/person och den som begär ut informationen. Samtycket innebär att annan person godkänner att informationen får beställas och eventuellt lämnas ut till annan. Det är verksamheten som lämnar ut uppgifter som ansvarar för att kontrollera att samtycket är giltigt. 

Regionarkivet har BVC-journaler förda på papper för barn födda i Kronobergs län. Orsaken till att man vill ha en kopia på sina vaccinationer kan vara att man ska studera utomlands eller på resa. Kontakta oss på regionarkivet för att beställa din vaccinationskopia.

För att se vilket material som regionarkivet har titta i förteckningen över arkivbildare under relaterade länkar. I kontakt med regionarkivet behöver vi veta följande:

 • Fullständigt namn gift/ogift
 • Personnummer eller födelsetal
 • Information om var personen var skriven (hemvist/socken)
 • Var har personen varit? Till exempel psykiatri eller lasarettsvård. Lasarettet är uppdelat i olika kliniker, ange vilken.
 • Övrig sjukvårdsrelaterad information som du vet finns om personen
 • Samtycke från annan släkting

Journalen kommer genomgå en menprövning om den är yngre än 70 år.

En kostnad för journalkopiorna kan tillkomma, läs mer under fliken "Kostnad för journalkopior och allmänna handlingar".

Regionarkivet har rätt att utfärda betyg från exempelvis Vårdgymnasiet i Växjö och Ljungby. I förteckningen över arkivbildare, under relaterade länkar, kan du hitta mer information om vilka skolor vi har.

Vid beställning av betygskopia behöver vi veta följande:

 • Fullständigt namn, även information om du bytt efternamn
 • Personnummer
 • Vilken tidsperiod
 • Vilken skola
 • Kontaktuppgifter

Senast uppdaterad: 12 september 2022