Bidrag, projektstöd och fonder

Region Kronoberg erbjuder olika former av stöd, bidrag och finansiering för att tillsammans med andra aktörer utveckla Kronobergs län. Det finns också medel att söka för studerande och sjuka.

Region Kronoberg förfogar över statliga medel och egna utvecklingsmedel för regional tillväxt och kultur. Det finns ofta möjlighet att växla upp de regionala utvecklingsmedlen med extern finansiering, exempelvis från EU:s strukturfonder eller olika nationella program. Region Kronoberg hanterar även vissa stöd till kommersiell service på landsbygden.

Regionala medel till tillväxt och kultur, webbplats Gröna Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Regionen ger också stöd till politiska ungdomsorganisationer för att göra det möjligt för ungdomar att skapa en egen plattform att kunna påverka utifrån.

Riktlinje för bidrag till politiska ungdomsorganisationer i Region Kronoberg

Blankett för bidrag till politiska ungdomsorganisationer

För att främja det ideella arbetet inom patient- och handikapporganisationerna ger Region Kronoberg bidrag till de organisationer som uppfyller kriterierna.

Riktlinje för bidrag till patient- och handikapporganisationer i Region Kronoberg i Region Kronoberg

Ansökningsblankett bidrag till patient och handikapporganisationer

De pensionärsorganisationer som samverkar med Region Kronoberg och bidrar till att regionen når uppställda mål inom hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional utveckling, forskning och utveckling, kultur och trafik kan årligen ansöka om bidrag för sin verksamhet.

Riktlinje för bidrag till regionala pensionärsorganisationer i Region Kronoberg

Ansökningsblankett bidrag till pensionärsorganisationer

För mer information om bidragen kontakta

Det här är en e-postadress

Hos Region Kronoberg finns fonder finns fonder att söka för personer med sjukdom eller handikapp. Kontakta kuratorn på din vårdenhet för att få veta mer.

Stiftelserna nedan förvaltas av Region Kronoberg och handläggs av styrelsen för Ahls stiftelser. Hela avkastningen är utdelningsbar. Antalet bidrag samt bidragens storlek bestämmes av styrelsen med hänsyn till den summa, som är tillgänglig för utdelning samt antalet sökande och deras hjälpbehov. Bidrag beviljas för ett år i sänder.

Ansökningar skickas senast den 31 mars till: Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Arvid och Anna Ahls stiftelse för ms-sjuka och polioskadade

Ändamål: Stiftelsens avkastning ska användas för hjälp och vård åt MS-sjuka och polioskadade personer hörande till Kronobergs läns landstingsområde.

Arvid och Anna Ahls stiftelse för reumatikervård  

Ändamål: Stiftelsens avkastning ska användas för hjälp och vård åt reumatikersjuka  personer hörande under Kronobergs läns landstingsområde.

Arvid och Anna Ahls stiftelse för blinda och synskadade

Ändamål: Stiftelsens avkastning ska användas för hjälp och vård hjälp och vård åt blinda och synskadade personer hörande under Kronobergs läns landstingsområde.

Hämta ansökningsblankett

Ansökan om föreningsbidrag, pdf, öppnas i nytt fönster

Underlag om utlysning, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionstyrelsen har fattat beslut om beviljande av föreningsbidrag för perioden 2019-2022. Utlysning för perioden 2023-2026 sker hösten 2022.

Vem kan söka?

Föreningar och organisationer som: 

  • Arbetar för att stärka folkhälsan och bidrar till mer jämlik hälsa
  • Har verksamhet som vilar på demokratiska grunder och överensstämmer med Region Kronobergs policy för lika möjligheter och rättigheter.
  • Bedriver verksamhet i linje med de handlingar som är styrande för det regionala folkhälsoarbetet i länet. 

Handlingar av framträdande betydelse är den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg, Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare Kronobergaren samt de nationella folkhälsopolitiska målen, med fokus på jämlik hälsa. Det kan finnas andra understrategier eller styrande handlingar av betydelse beroende verksamhetens område.  

  • Bedriver verksamhet i hela länet. Antingen på egen hand, alternativt genom samverkan med andra lokala föreningar inom samma nationella förening, och som tillsammans blir länsövergripande. 
  • Bedriver, och/eller är öppen, för samhandling med verksamheter inom Region Kronoberg. 

Senast uppdaterad: 14 november 2018