Hållbarhet

Vi står inför en omställning mot ett hållbart samhälle. En del i omställningen är att vi beaktar de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven samtidigt - inte var för sig. En hållbar utveckling kan inte ske om miljön försämras, om välfärden inte är rättvist fördelad eller om våra naturresurser överanvänds.

En hållbar utveckling tillgodoser alla människors behov och mänskliga rättigheter i dag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Vårt arbete för en hållbar utveckling vilar på tre ben; social, ekologisk och ekonomisk utveckling. De tre perspektiven är lika viktiga och varandras förutsättningar. Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och en långsiktig ekonomisk hushållning är en förutsättning samt ett medel för hållbar utveckling.

Region Kronobergs definition av hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. För oss innebär det att vi ska utgå ifrån respekt för människan och verka för goda levnadsvillkor för alla.

Ett ekologisk hållbart samhälle innebär att skydda planeten från att förstöras genom att långsiktigt förvalta naturresurser, konsumera och producera hållbart samt vidta åtgärder mot klimatförändringar. För oss innebär det att vi ska hushålla med resurser, minimera utsläpp till luft och vatten, bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt verka för en hållbar konsumtion, produktion och samhällsplanering.

Ekonomisk hållbarhet innebär att förvalta och utveckla mänskliga och materiella resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi verkar för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt där ekonomin är i balans och våra resurser används ansvarsfullt och effektivt.

Hållbarhetsprogram

Vid regionfullmäktige 19 juni beslutades att godkänna Region Kronobergs hållbarhetsprogram. Med det vill vi gen en samlad beskrivning av vårt hållbarhetsarbete och visa hur vi ska arbeta mot FN:s globala mål för hållbarhet. Målen och insatserna ska styra mot vår vision Ett gott liv i ett livskraftigt län och bidra till målsättningarna i vår regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg. Programmet sträcker sig mellan åren 2019-2023 och är ett steg på vägen mot ett långsiktigt hållbarhetsarbete i Region Kronoberg. Jämlikhet, hälsa, resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan är genomgående i programmet.

Hållbarhetsprogrammet innehåller fyra fokusområden:

  • God livsmiljö och hälsa
  • Hållbar organisation och arbetssätt 
  • Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan
  • Hållbar konsumtion och produktion

Hållbarhetsprogrammet, pdf, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg är en av 90 kommuner och regioner som deltar i kommunikationsprojektet Glokala Sverige. Projektet ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner och är samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida.

Som en del av projekt anordnas regionala och lokala utbildningsträffar som riktar sig till tjänstepersoner och förtroendevalda inom kommun, region samt regionala aktörer eller nätverk. 1 oktober anordnade Region Kronoberg den första utbildningsträffen med fokus på hur FN:s globala mål kan implementeras i ledning och styrning.

Presentationer från den regionala träffen i Kronoberg 1 oktober:

Regional träff om Agenda 2030, pdf, öppnas i nytt fönster

Glokala Sverige, ett samarbete i syfte att utbilda och engagera kring Agenda 2030, pdf, öppnas i nytt fönster

Mer om projektet Glokala Sverige, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 9 februari 2022