Styrdokument

Region Kronobergs beslut och dagliga arbete utgår från vår värdegrund "respekt för människan" samt en policy som beskriver det förhållningssätt som verksamheten vilar på: "Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg". Utgångspunkten i policyn är de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Policy för Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Region Kronobergs budget är det övergripande styrdokumentet som omsätter vår vision och vår värdegrund till långsiktiga mål inom fyra perspektiv: invånare, medarbetare, verksamhetsutveckling och ekonomi. Region Kronoberg har formulerat fyra övergripande långsiktiga mål, ett i varje perspektiv:

  • Nöjda invånare med stort förtroende för vår verksamhet
  • Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
  • En effektiv verksamhet med hög kvalitet
  • Hållbar ekonomi i balans

Budget för Region Kronoberg 2023 med flerårsplan 2024-2025, pdf, öppnas i nytt fönster

Budget för Region Kronoberg 2022 med flerårsplan 2023-2024, pdf, öppnas i nytt fönster

Budget för Region Kronoberg 2021 med flerårsplan 2022-2023, pdf, öppnas i nytt fönster

Budget för Region Kronoberg 2020 med flerårsplan 2021-2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Ekonomistyrningsprinciper för Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Dokumentet innehåller ramverket för den ekonomiska styrningen i Region Kronoberg. Dokumentet fastställer bland annat hur det ekonomiska ansvaret ska vara fördelat, vilka redovisningsprinciper som ska tillämpas och hur en budget ska byggas upp.

Riktlinje för god ekonomisk hushållning, pdf, öppnas i nytt fönster

Dokumentet fastställer vad som är god ekonomisk hushållning för Region Kronoberg, och har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Dokumentet anger hur ekonomiska transaktioner ska hanteras inom Region Kronoberg med hänsyn till kraven på en god intern kontroll.

Reglemente för den finansiella verksamheten, pdf, öppnas i nytt fönster 

Dokumentet innehåller ett regelverk för Region Kronobergs medelsförvaltning och gäller för såväl den löpande verksamhetens finansiella verksamhet som den långsiktiga förvaltningen av pensionsmedel samt finansiell upplåning och valutahantering.

Reglemente för intern styrning och kontroll med tillämpningsanvisningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Dokumentet beskriver fördelning av ansvar och hur reglementet ska tillämpas. Syftet med en god intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. 

Vid regionfullmäktige den 8 november 2017 togs beslut om utvecklingsstrategin för hälso- och sjukvården, som tar sikte på år 2027. Strategin utgår från kronobergarnas behov och kommer att vara grunden i den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. 

Närmare kronobergaren - utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvård 2017-2027 pdf, öppnas i nytt fönster

Den 19 juni 2019 antog regionfullmäktige Kronobergs regionala utvecklingsstrategi "Gröna Kronoberg 2025". Strategin visar inriktningen på Kronobergs regionala utvecklingsarbete och är vägledande för de beslut som fattas.

Gröna Kronoberg 2025 - Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län, pdf (5,7 mb), öppnas i nytt fönster

Alla EU:s regioner ska ta fram en Smart specialiseringsstrategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation. Syftet är att förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt.

I programmet redovisas regionala styrkeområden, drivkrafter bakom utvecklingen och utmaningar och möjligheter inför framtiden. Efter omfattande analys av näringslivet i Kronoberg har följande styrkeområden identifierats:

  • Maskinindustri med relaterade branscher.
  • Skog-, trä- och möbelindustri, hus, glas och design.
  • IT-mjukvara och avancerade företagstjänster.

Dessutom lyfts besöksnäringen fram som ett tillväxt- och utvecklingsområde. Genomgående (horisontella) utvecklingsområden är Entreprenörskap/Värdekedjor/Digitalisering/Grön omställning/Kompetensförsörjning.

Strategin fastställdes av regionala utvecklingsnämnden den 11 februari 2021.

Strategi för Smart specialisering i Kronoberg 2021-2027

 

Kulturplan Kronoberg 2022-2024 är en flerårig kulturpolitisk strategi som beslutades av regionfullmäktige 27 oktober 2021. Kulturplanen beskriver nuläge och utveckling för den regionala kulturverksamheten och utgör styrdokument för det kulturpolitiska området på regional nivå. Regionernas kulturplaner ingår i den nationella kultursamverkansmodellen och regleras av en statlig förordning. Förordningens villkor ligger till grund för regionernas fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet och arbetet med att ta fram och genomföra de regionala kulturplanerna.

Regional kulturplan för Kronobergs län 2022–2024,pdf, öppnas i nytt fönster

Trafikförsörjningsprogrammet innehåller utbudet av trafik, beskrivning av bytespunkter, arbetet med miljö, tillgänglighet och säkerhet och ekonomi.

Det nuvarande programmet fastställdes av regionfullmäktige den 24 november 2021. Som bilaga till programmet finns intern ansvars- och rollfördelning, Tågstrategiskt underlag, Hållbarhetssäkring och Hållplatshandbok. Därutöver finns det ett barnrättsbaserat beslutsunderlag för programmet.

Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2021-2030 med utblick, pdf, öppnas i nytt fönster

Till kollektivtrafikmyndigheten

Planering av infrastruktur är ett av flera viktiga områden för att skapa regional utveckling och tillväxt. I arbetet med regionala utvecklingsfrågor är processen med att ta fram en ny länsplan för regional transportinfrastruktur ett viktigt arbete. Resultatet ligger till grund för kommande infrastruktursatsningar i Kronobergs län.

Länstransportplan 2018-2029, beslutad av RF 2017-12-06 med bilagor, pdf 3,13 MB, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg arbetar med att stötta och utveckla Kronobergs besöksnäring. I november 2020 antog regionfullmäktige en besöksnäringsstrategi 2021-2026. I den lyfts balanserad turism som ger mer än den tar och kvalitet framför för kvantitet. Arbetet för besöksnäringen genomförs i Region Kronobergs helägda bolag Destination Småland, i olika utvecklingsprojekt och i fortsatt samverkan med de andra Smålandslänen.

Besöksnäringsstrategi Kronoberg 2021 - 2026, pdf, öppnas i nytt fönster

Kompetensförsörjningsstrategin är en understrategi till Gröna Kronoberg 2025 (RUS) och kan beskrivas som en "kompass" för länet ska få en hållbar framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning. 

Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025, öppnas i nytt fönster

En god hälsa för alla – För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län är visionen för det länsgemensamma folkhälsoarbetet. För att skapa förutsättningar att nå visionen har en länsgemensam folkhälsopolicy tagits fram. Den har utformats i samverkan och antagits av länets samtliga kommuner, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län - En god hälsa för alla, pdf (1,3 MB), öppnas i nytt fönster

Att säkerställa tillgänglighet till grundläggande service för kvinnor, män och företag är en viktig del i att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer i alla delar av landet. Därför har regeringen gett länen i uppdrag att utarbeta och genomföra regionala serviceprogram. Obs! Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län 2014-2018 gäller till och med 2022. Arbete med ett nytt regionalt serviceprogram pågår.

Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län 2014–2018, pdf (1,7 MB), öppnas i nytt fönster

För utvecklingen i Kronobergs län är medborgarnas tillgång till ett välfungerande bredband en nyckelfråga. Bredbandsstrategin har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg. Företrädare för länets kommuner har deltagit i detta arbete vid träffar kring bredbandsfrågor som hålls på Länsstyrelsen sedan flera år tillbaka.

Bredbandsstrategi för Kronobergs län, pdf, öppnas i nytt fönster

I dokumentet definieras Region Kronobergs styrande administrativa
dokument och hur de tas fram, fastställs och hanteras. 

Dokumentstyrning inom Region Kronoberg, pdf (66 KB), öppnas i nytt fönster

Syftet med programmet är att förbättra Region Kronobergs uppföljning och kontroll av privata utförare, öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet och stimulera till ett strategisk förhållningssätt när privata utförare anlitas.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg.pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg 2023-2026, pdf, öppnas i nytt fönster

Inkallelseordning för styrelser, nämnder och beredningar med flera under mandatperiod 2023-2026, pdf, öppnas i nytt fönster

Reglemente för partistöd, partigruppsanslag och anslag till politiska sekreterare 2023-2026, pdf, öppnas i nytt fönster

Arvodesreglemente Region Kronoberg 2023-2026, pdf, öppnas i nytt fönster

Riktlinje för partipolitiska besök vid Region Kronobergs arbetsplatser och partipolitisk information i organisationens kommunikationskanaler, pdf, öppnas i nytt fönster

Pensionsreglemente förtroendevalda Region Kronoberg reviderad av landstingsfullmäktige, pdf, öppnas i nytt fönster

Ansökan om pension enligt PBF, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilagor till beslut om antagande av OPF-KL, pdf, öppnas i nytt fönster

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL, pdf, öppnas i nytt fönster

Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL, pdf, öppnas i nytt fönster

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension och borttag av efterlevandeskydd enligt OPF-KL, pdf, öppnas i nytt fönster

Ansökan om efterlevandeskydd och familjeskydd enligt OPF-KL, pdf, öppnas i nytt fönster

Redovisning av partistöd Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsordning för Region Kronobergs pensionärsråd.pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsordning för Region Kronobergs patient- och funktionsvariationsråd, pdf, öppnas i nytt fönster

Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden och Grimslövs folkhögskolas styrelse i Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Vidaredelegationsordning reviderad 2022-11-17, pdf, öppnas i nytt fönster

Delegationsordning för regionstyrelsen 2023-2026 inklusive vidaredelegering, pdf, öppnas i nytt fönster

Delegationsordning för patientnämnden 2023-2026, pdf, öppnas i nytt fönster

Delegationsordning Styrelsen för Grimslövs folkhögskola 2023-2026, pdf, öppnas i nytt fönster

Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden med vidaredelegering 2023-2026, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 28 juni 2018