Medicinska kommittén och läkemedelskommittén

Region Kronobergs medicinska kommitté, där läkemedelskommittén ingår, är en rådgivande instans. Uppgiften är i första hand att stödja evidensbaserad vård. Detta gör vi genom att granska nya riktlinjer och indikationer till exempel i SBU-rapporter och följer på så sätt utvecklingen av evidensbaserad medicin.

Rent praktiskt fungerar vi som kompetensresurs för politisk och administrativ ledning när det gäller medicinska frågor. Ofta handlar det om att beskriva konsekvenser, av exempelvis nya rutiner, samt att rekommendera dessa eller inte. Förutom detta arbetar vi även med medicinska prioriteringar samt arrangerar regionövergripande utbildningar.

Läkemedelskommittén har bland annat till uppgift att ta fram rekommendationer för vilka läkemedel som ska förskrivas och hur de ska hanteras. Vi arbetar även med kvalitetssäkring av läkemedelsförskrivningar, informerar och utbildar samt sammanställer statistik.

I medicinska kommittén och läkemedelskommittén ingår 17 medicinska grupper med ansvar för olika medicinska områden samt ett läkemedelsråd. Grupperna är, via medlemmarna, kopplade till regionala medicinska råd. Läkemedelskommittén har ett nära samarbete med läkemedelsenheten.

Medicinska kommittén

Medicinska kommitténs uppdrag är att samordna och leda det medicinska utvecklingsarbetet i regionen. Kommittén sammanträder 3-4 gånger per halvår och vid behov. Medicinska kommittén har också ett arbetsutskott som driver arbetet mellan kommittésammanträdena.

Medlemmar

 • Stephan Quittenbaum, ordförande (medlem i arbetsutskottet)
 • Olof Cronberg (medlem i arbetsutskottet)
 • Cecilia Nordquist, apotekare/gruppordf infektion (medlem i arbetsutskottet)
 • Roland Olofsson Dolk, enhetschef AMK (medlem i arbetsutskottet)
 • Lisa Granat, sekreterare MK (medlem i arbetsutskottet)
 • Pär Lindgren, gruppordförande akut sjuk/trauma
 • Vakant, gruppordförande andning och hud 
 • Martin Jägervall, gruppordförande barn
 • Olle Bergström, gruppordförande cirkulationssjukdomar
 • Maria Thunander, gruppordförande endokrinologi, diabetes och njursjukdomar
 • Charlotte Post Sennehed, gruppordförande levnadsvanor
 • Vakant, gruppordförande gynekologiska sjukdomar
 • Cecilia Nordquist, gruppordförande infektionssjukdomar/Strama
 • Henrik Simán, gruppordförande matsmältningsorganens sjukdomar
 • Fredrik Schön, gruppordförande nervsystemets sjukdomar
 • Anna Petersson, gruppordförande psykiska sjukdomar
 • Maria Granborn, tf gruppordförande rörelseorganens sjukdomar
 • Vakant, gruppordförande Ögon
 • Johan Danielsson,gruppordförande Öron,näsa,hals
 • vakant, gruppordförande smärta/palliation
 • Gunnel Håkansson, gruppordförande tandvård
 • Tina Eriksson, gruppordförande arbetsgrupp cancersjukdomar
 • Anna Falk, tf gruppordförande äldre
 • Kim Ekblom, klinisk kemi

Adjungerande

 • Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör
 • Birgitta Grahn, FoU-chef
 • Gunilla Östgaard, chefläkare primärvården
 • Ulrika Sandberg, Medicinteknik
 • Mia Söderberg, Sällsynta sjukdomar  

Läkemedelsrådet

 • Stephan Quittenbaum, ordförande, överläkare medicinkliniken Växjö (medlem i arbetsutskottet)
 • Martin Andersson, vice ordförande, distriktsläkare VC Lessebo (medlem i arbetsutskottet)
 • Cecilia Nordquist, apotekare, läkemedelskommittén (medlem i arbetsutskottet)
 • Pia Törndahl, apotekare, läkemedelsenheten (medlem i arbetsutskottet)
 • Gunilla Östgaard, distriktsläkare, chefläkare primärvård 
 • Pär Lindgren, överläkare anestesikliniken, chefläkare
 • Olof Cronberg, distriktsläkare, vårdcentralen Växjöhälsan
 • Magnus Munge, apotekare, chef läkemedelsenheten
 • Emelie Petersson, sjuksköterska, avd 3, Växjö
 • Anette Brinkesjö, sjuksköterska, avd 6, Ljungby
 • Karin Johansson, sjuksköterska, diabetessamordnare
 • Lena Bodin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Uppvidinge kommun
 • Marita Jonsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Växjö kommun

Medicinska grupper

Akut sjuk patient

Ordförande: Pär Lindgren, anestesikliniken, chefläkare*

 • Karin Elner Walde, överläkare, bild- och funktionsmedicin
 • Lars Andersson, överläkare, akutkliniken
 • Anders Lindgaard Andersen, överläkare anestesikliniken
 • Ann Sohl, traumakoordinator KTC
 • Carina Hertz, ST-läkare, vårdcentralen Ryd
 • Kerstin Cesar, MIG-koordinator KTC
 • Michael Karlsson, överläkare, medicinkliniken Växjö
 • Susanne Hansen, SSK AKM LL
 • Pia Törndahl, apotekare, läkemedelsenheten

Arbetsgrupp trauma

Arbetsgrupp (och styrgrupp process) trauma

Ordförande Pär Lindgren, anestesikliniken, chefläkare

 • Robert Berglund, Kirurgkliniken LL
 • Robert Szepesvari Kirurgkliniken CLV
 • Patrik Johansson, Kirurgkliniken CLV
 • Cecilia H-Fredholm, Ortopedkliniken CLV
 • Maritza Beekman, Rehabkliniken
 • Alexander Leptien, Anestesikliniken
 • Jonatan Wikerstål, Akutkliniken 
 • Elisabeth Fältström, Akutkliniken LL
 • Sandra Svensson, traumakoordinator
 • Ann Sohl, traumakoordinator
 • Per Bursell, traumakoordinator
 • Clas Hjertqvist, verksamhetschef akutkliniken
 • Ullamarie Sundström Frisk, verksamhetschef ortopedkliniken
 • Johan Moberg, verksamhetschef kirurgkliniken
 • Ulla Wigbert Tholén, verksamhetschef kirurgkliniken
 • Fredrik Larsson, verksamhetschef Röntgenkliniken
 • Niklas Silvert, verksamhetschef anestesikliniken 
 • Stefan Engdahl, verksamhetschef ambulansen
 • Richard Claesson Biträdande sjukhuschef
 • Karin Elner-Walde, Röntgenkliniken CLV

Adjungerade

 • Ingrid Karlsson, verksamhetschef Lasarettsrehab
 • Yvonne Hellsten, verksamhetschef Rehabkliniken

* Representant i Regionalt programområde

Ordförande: vakant (tf Anna Falk)

 • Alexandra Nowakowska, distriktsläkare, Vårdcentralen Birka
 • Anna Berggren, astma-KOL sjuksköterska, Vårdcentralen Unicare
 • Anna Falk, apotekare läkemedelsenheten
 • Birgitta Lagercrantz, allergikonsult, Barn- och ungdomskliniken Växjö*
 • Gunilla Lindström, överläkare medicinkliniken Växjö
 • Helle Thulesius, överläkare ÖNH-kliniken Växjö
 • Olimpia Grahn, astma-KOL sjuksköterska, Vårdcentralen Capio Hovshaga
 • Pernilla Odebrant, avdelningschef hudkliniken (adjungerad)
 • Tina Falk, sjukgymnast primärvårdsrehab nordost
 • Thony Hörberg, överläkare, Barn -och ungdomskliniken, adjungerad
 • Ewa Pawlik

* Representant i Regionalt programområde

Ordförande: Martin Jägervall, överläkare Barn- och ungdomskliniken

 • Ida Westin, barnhälsovårdsöverläkare Barn- och ungdomskliniken 
 • Fredrik Rosén, ST-läkare vårdcentralen Ingelstad
 • Helena Nyström, BCV-samordnare Barn- och ungdomskliniken
 • Lilian Karlsson, avdelningschef Barn- och ungdomskliniken Växjö
 • Pamela Massoudi, Psykolog, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
 • Pia Törndahl, apotekare läkemedelsenheten
 • Therese Stjernqvist, distriktsläkare Achima Care Älmhult
 • Thony Hörberg, överläkare Barn- och ungdomskliniken Växjö
 • Susann Swärd, barnrättsstrateg
 • Åse Skoog, medicinsk sekreterare Barn- och ungdomskliniken Växjö
 • Sandra Allard, psykolog, Barn- och ungdomsspykiatriska kliniken
 • Ellinor Romin, sjukgymnast, Barn- och ungdomshabiliteringen 
 • Adjungerad - Pamela Massoudi, psykolog, FoU, fil dr, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken*

* Adjungerad representant i Regionalt programområde

Ordförande: Tina Eriksson, cancersamordnare, onkologkliniken*

 • Katarina Planhammar Hörberg, verksamhetschef onkologkliniken
 • Hans Thulesius, distriktsläkare vårdcentralen Skärvet (adjungerad) 

* Representant i Regionalt programområde

Ordförande: Olle Bergström, överläkare medicinkliniken Växjö* 

 • Carina Nilsson, verksamhetschef medicinkliniken Ljungby
 • Charlotta Strandberg,  överläkare kirurgkliniken Växjö
 • Tobias Ström, sjukgymnast lasarettsrehab
 • Helen Gustavsson, sjuksköterska hjärtmottagningen Växjö
 • Liselott Lundmark, sjuksköterska hjärtmottagningen Ljungby*
 • Maria Granborn, apotekare läkemedelsenheten 
 • Svetlana Dahlöf, läkare Achima care Växjö

* Representant i regionalt programområde

 

 

Ordförande: Maria Thunander, överläkare medicinklinken Växjö*

 • Mats Roman, överläkare medicinkliniken Växjö*
 • Stephan Quittenbaum, överläkare medicinkliniken Växjö
 • Gustav Lund, ST-läkare medicinkliniken Ljungby
 • Karin Svensson, ST-läkare vårdcentralen Kungshögen Ljungby
 • Lise-Lotte Augustine, avdelningschef avd 3 medicinkliniken Växjö
 • Karin Johansson, diabetessamordnare
 • Camilla Svensson, dietist dietistmottagningen Växjö
 • Eva Stenström Eklund, apotekare läkemedelsenheten
 • Maria Holstensson, distriktsläkare, VC unicare

* Representant i regionalt programområde

Ordförande: Charlott Post Sennehed

 • Angelika Arvidsson, dietist, utvecklingsledare, Folkhälsa och social utveckling
 • Charlott Post sennehed (ordf) fysioterapeut , utvecklingsledare, Folkhälsa och social utveckling
 • Susanne Ask, dietist, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare, Folkhälsa och Social utveckling
 • Ingrid Edvardsson, folkhälsoutvecklare, dr med vet, FoU Kronoberg
 • Helena Nyström, barnhälsovårdssamordnare Barn- och ungdomskliniken
 • Katia Dahl, barnmorska, kvinnokliniken 

Ordförande: Jennie Ronéus, ST-läkare kvinnokliniken Växjö

 • Anne Nygaard, överläkare kvinnokliniken Ljungby
 • Marie-Louise Berg-Lekås, överläkare kvinnokliniken Växjö
 • Suhair Dawood, specialistläkare kvinnokliniken Växjö
 • Kai-Christian Reck, distriktsläkare vårdcentralen Tingsryd
 • AnnSofi Karlsson, inkontinenssamordnare vårdcentralen Alvesta
 • Gunvor Ragnarsson, barnmorska Sesammottagningen Växjö

 

Ordförande: Cecilia Nordquist, apotekare Läkemedelskommittén*

 • Martin Andersson, distriktsläkare vårdcentralen Lessebo
 • Anna-Therese Gunnskog, läkare ÖNH-kliniken Växjö
 • Christian Blomkvist, smittskyddsläkare Smittskyddsenheten
 • Charlotta Karlsson, överläkare Klinisk mikrobiologi/Vårdhygien
 • Katarina Madehall, sjuksköterska Vårdhygien
 • Linda Wigh, specialistläkare Barn- och ungdomskliniken Växjö
 • Anna Wimmerstedt, överläkare Infektionskliniken Växjö

* Representant i regionalt programområde

Medicinsk grupp infektionssjukdomar fungerar även som Region Kronobergs Strama-grupp. För mer information om arbetet för rationell antibiotikaanvändning och mot antibiotikaresistens se: 

Strama Kronoberg

Ordförande: Henrik Siman, överläkare medicinkliniken Växjö*

 • Csaba Molnár, överläkare medicinkliniken Ljungby
 • Staffan Jangmalm, överläkare kirurgkliniken Växjö
 • Karin Svensson, läkare kirurgkliniken Ljungby
 • Marianne Malmquist, överläkare barn- och ungdomskliniken Växjö
 • Lena Algotsson, sjuksköterska medicinkliniken Ljungby
 • Marie Dahl, apotekare läkemedelsenheten
 • Agnieska Lund, ST-läkare, vårdcentralen Sländan
 • Sofia Cegrell Jonsson, specialistläkare röntgensektionen

* Representant i Regionalt programområde

Ordförande: Fredrik Schön, överläkare, medicinkliniken Växjö*

 • Maria Granborn, apotekare, läkemedelsenheten

* Representant i regionalt programområde

Ordförande: Anna Petersson, överläkare allmänpsykiatriska mottagingen Ljungby/vuxenpsykiatrin*

 • Birgitta Gunnarsson, arbetsterapeut, docent FoU Kronoberg*
 • Cara Ezenross, apotekare läkemedelsenheten
 • Christine Danielsson, socionom fil mag, vårdcentralen Skärvet
 • Jill Bengtsson, psykolog, Allmänpsykiatriska mottagningen
 • Maria Ronnebring, sjuksköterska Vuxenhabiliteringen / Medicinska habiliteringen.
 • Pamela Massoudi, psykolog, Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, fil dr FoU Kronoberg
 • Sven-Åke Gustavsson, sjuksköterska/psykoterapeut, allmänpsykiatriska mottagningen
 • Simon Stegerlind, ST-läkare Vuxenpsykiatrin
 • Sebastian Eriksson, ST-läkare, vårdcentralen Rottne
 • Adjungerad - Sandra Allard, psykolog, Barn- och ungdomsspykiatriska kliniken

* Representant i regionalt programområde

Tf ordförande Maria Granborn, apotekare läkemedelsenheten

 • Daniel Albertsson, distriktsläkare vårdcentralen Moheda*
 • Michael Anderzon, överläkare medicinkliniken Växjö
 • Snjezana Barbir, specialistläkare akutgeriatriska kliniken Växjö
 • Marcus Cöster, ST-läkare ortopedkliniken Växjö
 • Karin Fritzell, avdelningschef avdelning 5 ortopedklinken Ljungby
 • Charlotte Post Sennehed, fysioterapeut, FoU Kronoberg*
 • Christophe Sieweke, överläkare medicinkliniken Växjö

* Representant i regionalt programområde

Ordförande: vakant

 • Cara Enzenross, apotekare, läkemedelsenheten, sammankallande
 • Katarina Jonasson, sjuksköterska, smärtmottagningen 
 • Mahira Suljevic, läkare, smärtrehab rehabiliteringskliniken
 • Johan Jonsson, barnläkare, barn- och ungdomskliniken
 • Lovisa Andersson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg
 • Beatrice Sjöstrand, överläkare, beroendeenheten
 • Ortoped: vakant, bevakas av Ola Lindgard, överläkare, ortopedkliniken

Ordförande: Gunnel Håkansson, tandläkare kundvalsenheten*

 • Lina Sjödal, Leg tandläkare Folktandvården Norr
 • Evelina Kraft Bodi, tandhygienist Folktandvården Ljungby
 • Gull-Britt Fogelberg, utvecklingsstrateg Folktandvårdens kansli
 • Pia Törndal, apotekare läkemedelsenheten (adjungerad)

* Representant i regionalt programområde

Ordförande: tf Anna Falk

 • Anna Falk, apotekare, läkemedelsenheten, tf ordförande
 • Snjezana Barbir, överläkare, akutgeriatriska kliniken
 • Hasan Burhan, Specialistläkare, vårdcentralen Birka
 • Lena Bodin, Medicinskt ansvarig sjuksköterksa, Lessebo kommun  
 • Jimmy Svensson, distriktsläkare, vårdcentralen Växjöhälsan
 • Marianne Wirdmo, demenssamordnare
 • Maria Svensson, överläkare, vuxenpsykiatrin
 • Marita Jonsson, MAS, Växjö kommun
 • Karl Ljungström, mobil läkare, Markaryd kommun
 • Karin Bengtsson, specialistsjuksköterska äldreomsorg
 • Nina Jönsson, sjuksköterska, vårdcentralen Strömsnäsbruk

 

Vakant

 

Ordförande: Johan Danielsson, överläkare ÖNH-kliniken Växjö

 • Eva Jonsson, audionom audionommottagningen Växjö
 • Cecilia Nordquist, apotekare läkemedelsenheten

Ordförande: Vakant

 • Birgitta Grahn, FoUchef
 • Catrin Mårdh, VC chef primärvårdsrehab
 • Mattias Cloodt, Processledare försäkringsmedicin

 

 Senast uppdaterad: 26 februari 2018