Närmare kronobergaren - hälso- & sjukvårdens utvecklingsstrategi

Ett förändrat sjukdomspanorama, nya digitala möjligheter, tydligare patientsamverkan och rätt använd kompetens. Detta är några exempel på utmaningar och möjligheter som väntar oss i framtiden.

En strategi för framtiden

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi - Närmare kronobergaren utgör grunden i den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kronoberg. Strategin utgår från kronobergarnas behov. Den siktar mot år 2027 och tydliggör hälso- och sjukvårdens övergripande målbild och viktigaste utvecklingsområden för att kunna bedriva en fortsatt god vård för länets invånare. 

Det handlar om att tydligare utgå från individen och utveckla en nära hälso- och sjukvård genom en stärkt primärvård och flexibla lösningar. En likartad utveckling pågår i hela landet.

Så arbetar vi utifrån strategin

Närmare kronobergaren fastställdes av regionfullmäktige den 8 november 2017. Strategin vägleder oss i de beslut vi fattar – i prioriteringar och satsningar med sikte på framtiden. Den är en utgångspunkt i regionens budgetarbete och de verksamhetsplaner och handlingsplaner som verksamheterna arbetar efter på olika nivåer i organisationen.  

Målbild: 

 • Nära vård - med fokus på öppen vård och flexibilitet
 • Nära individen - med hög grad av delaktighet

Inriktningar:

1. I Kronoberg ska vården vara till för alla
 • Vi ska erbjuda en jämlik vård
 • Vi ska arbeta tillsammans för patientens bästa
 • Vi ska styra och leda proaktivt
 • Vi ska arbeta hållbart och systematiskt
2. I Kronoberg ska vården vara nära och samordnad
 • Vi ska utveckla nya sätt att vara tillgängliga
 • VI ska erbjuda rätt vårdnivå i rätt tid
 • Vi ska säkerställa kontinuitet i vårdprocesser
3. I Kronoberg ska invånarna kunna vara aktiva medskapare i
sin hälsa och vård
 • Vi ska vara en förebyggande och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • VI ska erbjuda varje patient hög delaktighet
 • Vi ska kommunicera professionellt
4. I Kronoberg ska patientens behov mötas med kompetens och arbetsglädje
 • Vi ska utveckla vårt lärande för en kunskapsbaserad vård
 • VI ska ha lättillgängliga verksamhetsstöd
 • Våra medarbetare ska kunna arbeta på toppen av sin kompetens

Resursgrupp vårderfarenhet 

Det finns idag forskning som tydligt visar att vården av patienter och stöd till närstående blir bättre om hälso- och sjukvården samverkar med patient- och närstående. Samverkan sker på olika sätt, dels i vårdmötet och den egna vården, och dels i utvecklings- och förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården. 

Patienters och närståendes kunskaper och erfarenheter kan tillsammans med forskning och professionellas kunskaper och beprövade erfarenheter ge en större kunskapsbas, som ger ökade förutsättningar för bättre och säkrare hälso- och sjukvård.

I Region Kronoberg finns sedan 2018 en grupp med personer som samtliga har vårderfarenhet som patient och/eller närstående. Denna grupp heter Resursgrupp vårderfarenhet. Genom deltagande från Resursgrupp vårderfarenhet säkras att patient och närståendes perspektiv, erfarenheter och kunskaper tas tillvara.

Gruppens deltagare är främst verksamma på strategisk nivå, och deltar i ledningsmöten, strategigrupper, arbetsgrupper och olika samverkansforum. Men det kan vara möjligt att ta del av deras erfarenheter och kompetens i verksamhetsnära förbättringsarbete.

Gruppens uppdrag är att att bidra till att utvecklingen av hälso- och sjukvården genomförs i linje med hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare Kronobergaren.

De kan bidra på flera olika sätt till exempel genom att: 

 • berätta sin berättelse för personal i vården
 • ingå i ett förbättringsteam tillsammans med personal från vården
 • delta i workshops, seminarier eller konferenser
 • bidra i utbildningssammanhang

Resursgrupp vårderfarenhet

Vill du vara med i Resursgrupp vårderfarenhet?

Samordnare

Marie Folkesson Jonsson, FoUU Utvecklingsenheten 

Kontakt

Ingeborg Franzén

Utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 87 29, 0767-20 77 98

Senast uppdaterad: 11 mars 2020