Så arbetar vi

Omställningen påverkar hela hälso- och sjukvården och sker på olika sätt på flera nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Det finns en övergripande struktur och en programorganisation som stöttar arbetet. Men grunden utgörs av medarbetarnas kompetens och kraft, och en förutsättning är tät samverkan med kommuner, patienter och invånare.

I Region Kronoberg hålls det övergripande omställningsarbetet till nära vård ihop av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp och en regionövergripande styrgrupp. Som stöd till ledning och verksamhet finns omställningsprogrammet för nära vård, som utreder frågor inför beslut i ledningsgruppen, samordnar arbetet och samverkan mellan berörda parter för de projekt som drivs utifrån den övergripande handlingsplanen för Nära vård. 

Inom fyra programområden

Illustration fyra programområden: Personcentrerad vård, hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande åtgärder, digifysisk vård och kompetens

Arbetet inom omställningsprogrammet sker i fyra programområden. Varje programområde leds av en huvudprojektledare som arbetar tätt tillsammans med utsedda representanter från vårdverksamhet och stödfunktioner.

I genomförandet av de enskilda projekt som drivs involveras också vårdverksamhet och annan lämplig kompetens inom och utom Region Kronoberg. Det kan till exempel vara stödfunktioner som HR, kommunikation och centrala utvecklingsresurser eller länets kommuner, patienter och invånare.

I varje verksamhet

Vad nära vård konkret betyder och vilka kliv som varje verksamhet behöver ta skiljer sig åt eftersom verksamheterna är olika. Den konkretiseringen och det utvecklingsarbetet behöver ske lokalt – inom varje verksamhetsområde, klinik och enhet. Resurser prioriteras i första hand till de övergripande projekt som genomförs i omställningsprogrammet.

Vägen för förslag och idéer

Utvecklingsidéer och förslag på initiativ kopplat till nära vård som berör flera verksamheter inom eller utom organisationen, lyfts till omställningsprogrammet för nära vård: omstallningsprogrammet@kronoberg.se

Lokala utvecklingsidéer kan lyftas och genomföras direkt i berörd verksamhet/berörda verksamheter efter avstämning med verksamhetschef. 

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022