Nära vård

Nära vård är en omställningsresa som handlar om att vården finns där invånarna behöver den – när invånarna behöver den. Uttrycket nära vård syftar till att vården ska ta mer hänsyn till vad som är viktigt för dig. Det kan också innebära att du kan få snabb och enkel kontakt via digitala vårdtjänster eller att vården finns geografiskt nära.

Du ska få rätt vård, på rätt vårdnivå och i rätt tid utifrån ditt unika vårdbehov. På så sätt får du bättre vård och resurserna räcker till fler. Det är en situation som alla vinner på och arbetet för att nå dit kallas nära vård.

Omställningen till nära vård pågår just nu. För invånaren visar sig förändringen genom många små förbättringar. Till exempel införandet av digitala kontaktvägar som ökar tillgängligheten till den offentliga vården, eller införandet av Patientkontrakt som gör det möjligt för patienten att påverka samordningen och öka delaktigheten i sin egen vård. 

Längst ner på sidan kan du följa nyhetsflödet för alla förbättringar som genomförs inom ramen för nära vård.

Nationell satsning

Omställningen till nära vård pågår i alla regioner över hela landet.

Omställningen till nära vård, Sveriges kommuner och regioner, öppnas i nytt fönster

Kronoberg växer som län, den medicinska och tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter och invånarna ställer hela tiden högre krav på vården.

För att vården ska vara fortsatt effektiv samtidigt som samhället förändras krävs en omställning i hela vårdkedjan, från sjukhusvård och primärvård till kommunal omsorg. En mer tillgänglig, närmare vård och nya arbetssätt i vården innebär att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och räcka till fler.

Mer om varför:

 • Kronobergs invånare blir fler och äldre vilket leder till ett ökat vårdbehov: Fram till år 2027 väntas befolkningen öka med 10 procent och antalet invånare som är över 80 år kommer att vara 4000 fler jämfört med 2017.
 • Utmaningar med kompetensförsörjning: Andelen kronobergare i arbetsför ålder ökar inte i samma takt som övriga åldersgrupper. Dessutom kommer cirka en fjärdedel av medarbetarna i Region Kronoberg att gå i pension fram till 2027. Prognosen visar att Region Kronoberg kommer att sakna cirka 600 medarbetare år 2027.
 • Medicinsk och teknisk utveckling ger nya möjligheter att behandla/erbjuda vård.
 • Invånare har högre förväntningar på delaktighet, tillgänglighet och flexibilitet än vad vi kan erbjuda idag.
 • Vi måste skapa en långsiktigt hållbar ekonomi.

Omställningen till nära vård sker successivt. Arbetet genomförs genom ett antal projekt och förbättringar som följs upp och utvärderas under vägens gång. Mer konkret innebär arbetet att vi:

 • skapar mer flexibla vårdmöjligheter närmast individen – en förflyttning av vårdkontakter från sjukhus till primärvård till hemmiljö
 • ökar den digitala tillgängligheten till vården och användningen av digitala stöd i vårdarbetet
 • fokuserar på förebyggande och hälsofrämjande insatser
 • tydligare samordnar vårdinsatser inom och mellan vårdverksamheter för att bättre möta individens hela vård- oh omsorgsbehov
 • stärker patienters och närståendes möjligheter att vara aktiv i planeringen och genomförandet av den egna vården
 • effektiviserar vårdens resurser

Ledning och styrning

Omställningen leds av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp med stöd av omställningsprogrammet för Nära vård. Utgångpunkten i arbetet är en gemensam målbild och handlingsplan där arbetet är indelat i fyra programområden: Personcentrerad vård, Digifysisk vård, Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande åtgärder samt Kompetens.

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi, Närmare kronobergaren, utgår från invånarnas behov och vägleder resan mot den nära vården.

Närmare kronobergaren

Som patient ska du känna dig trygg med att få vård när du behöver det. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården och som patient ska du uppleva att det finns en större flexibilitet utifrån dina behov. Det ska till exempel finnas digitala tjänster som underlättar din kontakt med vården och som möjliggör nya vårdformer, som komplimenterar det fysiska mötet. Det kommer också att finnas tydligare stöd och verktyg för dig, så att du kan främja din egen hälsa.

Som patient ska du ha goda möjligheter att vara delaktig i din egen vård och känna att du kan ta ett större ansvar om du vill. Du ska känna att vårdpersonalen lyssnar in dina tankar och idéer och att du har en god bild av vad som ska hända nu, i ditt nästa steg och vad du själv kan göra. Som patient ska du också tycka att den vård du får håller hög kvalitet och att du blir väl omhändertagen i kontakten med vården. Det ska finnas ett helhetstänk runt din vård och du ska inte behöva känna till organisatoriska gränser.

Magnus Frithiof

Programchef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 61 88, 0709-84 44 91

Nyheter om nära vård

Det nya sjukhuset ska rymma 270 vårdplatser

19 november 2021

Efter dialog med berörda verksamheter har en enad ledning beslutat att 11 vårdavdelningar och 270 vårdplatser (inklusive IVA och neonatal) ska vara utgångspunkt i underlaget för beslut om nytt sjukhus...

Slutrapport visar på stort intresse för digital vård

10 november 2021

Nu är slutrapporten för pilotprojektet med appen Min vård Kronoberg klar. Rapporten visar på ett stort intresse både internt och från patienter för att digitalisera hälso- och sjukvården. Flera framgå...

Digital operationsbekräftelse ger ökad patientsäkerhet

9 november 2021

Från och med vecka 45 skickas en digital behandlingsbekräftelse ut till alla som ska opereras i regionen. Där informeras patienten om väntetiden och har möjlighet att åberopa vårdgarantin om väntetide...

Digitala bildremisser kan underlätta och effektivisera bedömningen av misstänkt hudcancer

26 oktober 2021

Nu startar ett pilotprojekt där primärvården skickar digitala bildremisser på misstänkta hudförändringar direkt till hudkliniken. Syftet med pilotprojektet är att utvärdera arbetssättet och nyttan med...

Senast uppdaterad: 4 november 2021