FOR-WOMEN

Studerar aspekter som påverkar rehabiliteringsprocessen för kvinnliga patienter inom rättspsykiatrisk heldygnsvård.

Bakgrund

Att vårdas som kvinna inom rättspsykiatrisk heldygnsvård innebär att förhålla sig till en specifik vårdmiljö, ett flertal lagrum, ständig närvaro av vårdare och andra medpatienter men framförallt sin psykiska ohälsa, egna erfarenheter och upplevelser. Hur detta upplevs av kvinnorna är mycket lite studerat, likväl hur vårdare upplever att vårda kvinnor inom rättspsykiatrisk heldygnsvård. Ovan nämnda aspekter blir en del av vården som ges och hur dessa påverkar rehabiliteringen bör studeras vidare för att hjälpa de kvinnliga patienterna till progression i sin vårdprocess.

Syfte

Det övergripande syftet med FOR-WOMEN är att belysa den rättspsykiatriska heldygnsvården för kvinnliga patienter utifrån kvinnliga patienters och deras vårdares perspektiv.

Metod

FOR-WOMENinnefattar fyra delstudier. De första två studierna är kvalitativa ochdatainsamlingen sker med intervjuer av kvinnliga patienter (delstudie I, N=20) och vårdare (delstudie II N=20). Med öppna frågor fokuserar intervjuerna på att ge intervjupersonerna möjlighet att berätta om det som anses viktigt i relation till ämnet som intervjun berör. Kvinnliga patienter rekryteras från olika rättspsykiatriska avdelningar i Sverige men har alla gemensamt att de är dömda till rättspsykiatrisk vård och vårdas inneliggande. Vårdare ska ha arbetat med kvinnliga patienter de senaste två åren och kommer även de att rekryteras från flertalet rättspsykiatriska vårdverksamheter i Sverige.

Den tredje studien är kvantitativ och använder enkäter (Verbal and Social Interaction, Essen Climate Evaluation Schema samt Quality in Psychiatric Care-Forensic InPatient) för att låta patienter (n≈20) samt vårdare (N≈40) skatta hur de upplever aspekter gällande vårdmiljö och delaktighet för de kvinnliga patienterna.

Den fjärde, och sista, studien i FOR-WOMEN kommer genomföras som en observationsstudie där interaktioner mellan kvinnliga patienter och deras vårdare ska studeras.

Resultat

Studien är i uppstart under hösten 2019 och några resultat finns i nuläget inte att tillgå.

Klinisk relevans

De resultat som framkommer kommer att ge ett underlag för utveckling av den rättspsykiatriska vården, med hänsyn taget till de kvinnor som omfattas av denna vård.

 

Tidsplan
Den första delstudien och en artikel med resultatet beräknas vara klar 2020–2021. Projektet fortskrider därefter med ytterligare tre delstudier som alla beräknas vara klara 2024.

Handledare
Huvudhandledare: Mikael Rask, Docent Linnéuniversitetet

Bihandledare: Ulrica Hörberg, Docent Linnéuniversitetet

Bihandledare: Märta Wallinius, Docent Lunds Universitet samt chef för forskningsenheten Rättspsykiatriska Regionkliniken Växjö.

Finansiering
Projektet finansieras med projektanslag från Forte (Dnr 2018–01409), FoU Kronoberg (Dnr 898631) samt FORSS (Dnr 930763)

Jessica Revelj

Jessica Revelj

Doktorand och specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 95 45, 0767-20 78 94
Märta Wallinius

Märta Wallinius

Docent, enhetschef forskning, forskningskoordinator och legitimerad psykolog

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 99 33, 0709-67 30 04

Senast uppdaterad: 31 januari 2020