Barnets rättigheter

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Barnets rättigheter finns även i till exempel patientlagen och till viss del i hälso- och sjukvårdslagen.

Region Kronoberg ska ta fram barnrättsbaserade beslutsunderlag (BARBBU) vid beslut som påverkar barn och unga. Vi använder tre nivåer av prövningar av barnets bästa:

Enkel prövning av barnets bästa

När ett ärende endast i liten utsträckning rör barn och unga, eller när det är uppenbart att beslutet är uppenbart för/emot barnets bästa.

Barnrättsbaserat beslutsunderlag för enkel prövning av barnets bästa

Instruktion för enkel prövning av barnets bästa

Prövning av barnets bästa

Den vanligaste formen av prövning där barnets bästa behöver klargöras i ärenden där barn och unga berörs. 

Barnrättsbaserat beslutsunderlag för prövning av barnets bästa

Instruktion för prövning av barnets bästa

Fördjupad prövning av barnets bästa

När ärendet rör barn och unga i hög grad samt där barnets bästa ska utredas och vägas gentemot t. ex. verksamhetsperspektiv, andra rättighetsbärare, ekonomi, politiska mål, lagkrav och intressekonflikter. 

Barnrättsbaserat beslutsunderlag för fördjupad prövning av barnets bästa

Instruktion till fördjupad prövning av barnets bästa

Prövning av barnets bästa vid remissvar

När Region Kronoberg besvarar remisser som berör barn och unga (enbart eller som del av befolkningen) kan denna mall användas som ett stöd för att uppmärksamma barnrättsperspektiv på remissinnehållet.

Barnrättsbaserat beslutsunderlag för stöd vid remissvar

Instruktioner för prövning av barnets bästa vid remissvar

Stödmaterial

Om du behöver mer information om hur barnkonventionens artiklar relaterar till regionens olika verksamheter finns en kortfattad sammanfattning här:

Översikt av barnrättsperspektiv inom Region Kronoberg

Här hittar du en sammanställning av olika kunskapsunderlag som inkluderar barns och ungas åsikter samt levnadsvillkor. Börja med att se om det för ärendet relevanta åsikter från barn och unga redan finns beskrivna här. Om inte; överväg bästa sätt att inhämta barns och ungas åsikter i prövningen av barnets bästa.

Kunskapsunderlag med barns och ungas åsikter

Barnhälsovården har tagit fram ett diskussionsmaterial för att lyfta frågor om barnets rättigheter med vårdnadshavare. Detta kan även användas (ibland med viss verksamhetsanpassning) av andra verksamheter. Nedan finns handledningen och diskussionskortleken.

Föräldrautbildning BHV handledning, pdf, öppnas i nytt fönster

Kortlek till föräldrautbildning BHV, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susann Swärd

Människorätts- och barnrättsstrateg

Arbetar med barnens rättigheter, mänskliga rättigheter, barn som far illa och våld i nära relationer. Uppdragsbeskrivning Människorätts- och barnrättsstrateg, pdf

Valentina Hajra

Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdragsbeskrivning: Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Senast uppdaterad: 21 januari 2021