Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden. Syftet är att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen ska utgå ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och därmed baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling.

Efterhand som vårdförlopp godkänns nationellt beslutar Region Kronoberg om regionen ska införa vårdförloppet och hur arbetet ska gå till. Initialt sker en kartläggning av hur nuläget ser ut samt vad vårdförloppet kräver, och processägare, processledare och medicinskt ansvarig utses som ansvarig för införandet av vårdförloppet.

Kunskapsstyrning och personcentrerade vårdförlopp

Kommuner och region samarbetar för mer jämlik och personcentrerad vård

Steg 1: Remissförfarande

Remissen för det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet kommer via SKR på en öppen remiss och svaras på i utefter en given rutin i Region Kronoberg. Synpunkter samlas in av bland andra medicinska grupper kopplade till medicinska kommittén och läkemedelskommittén.

Steg 2: Lokal fördelning

Efter att vårdförloppet är nationellt framsläppt utses en processägare som i sin tur utser processledare och medicinskt sakkunnig som håller ihop det vidare arbetet.

Steg 3: Kartläggning

Kartläggning görs utifrån hur vårdförloppet är beskrivet och hur patientprocessen och arbetssätten är hos oss i Region Kronoberg, där eventuella gap identifieras. Mall för kartläggning är framtagen som ett stöd.

Steg 4: Prioritering och beslut

Utifrån kartläggningsmallen har förbättrings-/förändringsområden identifierats . Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp tar utifrån kartläggningen beslut om införande av vårdförloppet, inklusive resurser, team och tidsplan.

Steg 5: Införande

Uppstart och konkretisering genom uppstartsmöte utifrån beslut om identifierade förbättrings-/förändrings områden.

Steg 6: Förvaltning och följa upp

Löpande dialogmöten efter given struktur förslagsvis två gånger/ termin/vårdförlopp samt löpande arbete i teamet med stöd av uppföljnings- och stödresurser. I uppföljningen ska 1-3 centrala indikatorer väljas ut.

Införandet av vårdförloppen som helhet stäms av i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp terminsvis.

Pågående personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

Steg 1: Remiss

 • Knäledsartros 
 • Jättecellsarterit
 • Stroke och TIA del 2

Steg 2: Lokal fördelning

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Kritisk benischemi, pdf

Processägare:

Processledare: 

Medicinskt sakkunnig: 

Processteam:

Film om vårdförloppet

Filmen beskriver mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett vårdgivarperspektiv. Den intervjuade ordförande för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet. Filmen är framtagen inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, via Sveriges regioner i samverkan. 

Ulf Hedin, ordförande i NAG kritisk benischemi

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Reumatoid artrit (RA) - etablerad, pdf

Processägare:

Processledare: 

Medicinskt sakkunnig: 

Processteam:

Film om vårdförloppet

Cecilia Carlens, överläkare

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, pdf

Processägare:

Processledare: 

Medicinskt sakkunnig: 

Processteam:

Film om vårdförloppet

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Jonas Halfvarson, ordförande i NAG IBD

 

Niklas Tiedje, patientföreträdare i NAG IBD

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Venös sjukdom - varicer och bensår, pdf

Processägare:

Processledare: Maria Boström 

Medicinskt sakkunnig: Daniel Bäck 

Processteam:

Film om vårdförloppet

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Lena Blomgren, ordförande i NAG venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

 

Lars Elamsson, patientföreträdare i NAG venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår 

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Diabetes med hög risk för fotsår, pdf

Processägare:

Processledare: 

Medicinskt sakkunnig: 

Processteam:

Film om vårdförloppet

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Magnus Löndahl, ordförande i NAG diabetes med hög risk för fotsår


Leif Sundberg, patientföreträdare i NAG diabetes med hög risk för fotsår 

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Grav hörselnedsättning, pdf

Processägare:

Processledare: 

Medicinskt sakkunnig: 

Processteam:

Film om vårdförloppet

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Åsa Sagerstrand, ordförande i NAG grav hörselnedsättning


Andreas Stjärnström, patientföreträdare i NAG grav hörselnedsättning

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Höftledsartros – proteskirurgi, pdf

Processägare:

Processledare: 

Medicinskt sakkunnig: 

Processteam:

Film om vårdförloppet

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande (kommer inom kort) respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Per Wickman, patientföreträdare

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Schizofreni - fortsatt vård, pdf

Processägare:

Processledare: 

Medicinskt sakkunnig: 

Processteam:

Film om vårdförloppet

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Maria Skott, ordförande i NAG schizofreni


 Åsa Höij, patientföreträdare i NAG schizofreni

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Palliativ vård, pdf

Processägare:

Processledare: 

Medicinskt sakkunnig: 

Processteam:

Film om vårdförloppet

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Ursula Scheibling, ordförande i NAG palliativ vård


Elsy Samuelsson, närståendeföreträdare i NAG palliativ vård

Steg 3: Kartläggning

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), pdf

Processägare: Hanna Svensson, hanna.e.svensson@kronoberg.se

Processledare: Lisa Öberg

Medicinskt sakkunnig: Daniel Bäck

Processteam: Åsa Svensson, Astma KOL-sjuksköterska vårdcentralen Sländan och Tina Falk, fysioterapeut, primärvårdsrehab nordost.

Film om vårdförlopp

Peter Edfelt, patientrepresentant i NAG astma och KOL, inklusive luftvägsallergi

 

Caroline Stridsman, ordförande i NAG astma och KOL, inklusive luftvägsallergi

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Schizofreni – förstagångsinsjuknande, pdf

Processägare: Sandor Eriksson, Andres Christoffersson

Processledare: Linda Johansson, Hampus Martinsson

Medicinskt sakkunnig: Jóhann Hauksson 

Processteam:

Filmer om vårdförloppet

Louise Kimby, varit med och lett arbetsgruppen för vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande

 

Åsa Höij, patientrepresentant i NAG schizofreni och liknande tillstånd

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Osteoporos –sekundärprevention efter fraktur, pdf, öppnas i nytt fönster

Processägare: Carina Pettersson,
carina.pettersson@kronoberg.se

Processledare: Anneli Liljenberg,
anneli.liljenberg@kronoberg.se

Medicinskt sakkunnig: Snjezana Barbir, 
snjezana.barbir@kronoberg.se

Processteam: Stina Bergkvist, Daniel Bäck, Charlotte Post Sennehed och frakturkoordinator Anna Ekström

Filmer om vårdförloppet

Kristina Åkesson, ordförande i NAG osteoporos

Anne-Marie Jaarnek, patientföreträdare i NAG osteoporos

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Hjärtsvikt – nydebuterad, pdf, öppnas i nytt fönster

Processägare: Hanna Svensson,
hanna.e.svensson@kronoberg.se

Processledare – Lisa Öberg, 
lisa.oberg@kronoberg.se

Medicinskt sakkunnig – Daniel Bäck, 
daniel.back@kronoberg.se

Processteam: Minna Markljung

Filmer om vårdförloppet

Krister Lindmark, ordförande i NAG hjärtsvikt

Björn Sonnentheil, patientrepresentant i NAG hjärtsvikt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis, pdf, öppnas i nytt fönster

Processägare: Carina Pettersson, 
carina.pettersson@kronoberg.se

Processledare: Christian Granberg, 
christian.granberg@kronoberg.se

Medicinskt sakkunnig:

Processteam:

Film om vårdförloppet

Kristoffer Strålin, ordförande i NAG sepsis

Kristina Björkqvist, patientrepresentant vårförlopp sepsis

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom, pdf, öppnas i nytt fönster

Processägare:

Processledare: Marianne Wirdmo

Medicinskt sakkunnig: Daniel Bäck

Processteam: Anna Falk, Karolina Högberg, Dominika Falk, Marita Johnsson, Britt-Mari Strandberg, Marita Jonsson

Film om vårdförloppet

Madelene Johanzon, ordförande i NAG kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för höftledsartros - primärvård, pdf

Processägare: Hanna Svensson, hanna.e.svensson@kronoberg.se

Processledare: Catrin Mård, 
catrin.mardh@kronoberg.se

Medicinskt sakkunnig: Daniel Bäck, 
daniel.back@kronoberg.se

Processteam:

Film om vårdförloppet

Ritva Elg, patientrepresentant i NAG höftledsartros

Steg 4: Prioritering och beslut

Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för Stroke och TIA, pdf

Processägare: Hanna Svensson, 
hanna.e.svensson@kronoberg.se

Processledare: Vicki Malmberg, 
vicki.malmberg@kronoberg.se

Medicinskt sakkunnig: Fredrik Schön, fredrik.schön@kronoberg.se

Processteam: Margareta Dahlberg, Per Dahl, Malin Elingfors PVR ledning, Annette Borland, sjuksköterska på medicinkliniken i Växjö, Sandra Karlsson, sjukgymnast lasarettsrehab, Irene Bijsterveld, sjuksköterska medicinkliniken Ljungby, Siv Carlsson, arbetsterapeut Växjö kommun, Helen Gustavsson, arbetsterapeut Uppvidinge kommun, Marita Jonsson, medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska Växjö kommun, Sigrún Stefánsdóttir, sjukgymnast Lessebo kommun

Film om vårdförloppet

 Ove Puisto, patientrepresentant NAG stroke och TIA

Steg 5: Införande

Processteam: Catrin Mård, Malin Elingfors, Mattias Cloodt, Charlotte Post Sennehed

Steg 6: Förvaltning och följa upp

Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för RA, pdf

RA, ny remiss_20210407

Processägare: Carina Pettersson,
carina.pettersson@kronoberg.se

Processledare: Daria Abrahamsson, daria.abrahamsson@kronoberg.se 

Medicinskt sakkunnig: Christoph Sieweke, 
christoph.sieweke@kronoberg.se

Processteam:

Film om vårdförloppet

 Cecilia Carlens, överläkare

Rollbeskrivningar

Uppdraget som processägare innebär:

 • Utse processledare och medicinskt sakkunnig
 • Ge tillsammans med länets ledningsgrupp processledaren förutsättningar att skapa ett team samt säkerställa medverkan av personer med patient-/närståendeerfarenhet alt. patient-/handikappföreningar.
 • Ha dialog med linjechefer om att nödvändig tid avsätts för processledare, medicinskt sakkunnig och övriga teammedlemmar för att kunna införa vårdförloppet.
 • Löpande följa resultatet och stödja införandet av vårdförloppet.
 • Värna patientens perspektiv och att dess behov uppfylls – bästa behandling och utan väntetid.

Uppdraget som processledare innebär:

 • Systematiskt leda arbetet för att säkra arbetssättet som beskrivs i det nationella vårdförloppet och dess ingående aktiviteter tillsammans med processteam och medicinskt sakkunnig.
 • Samverka med berörda verksamheter.
 • Säkerställa att processgruppens arbete dokumenteras på vårdgivarwebben och mapp i Platina.
 • Säkerställa att resultat från verksamheternas arbete med vårdförloppen följs via beslutade indikatorer.
 • Säkerställa att vårdförloppet inkluderar patientkontraktets delar.
 • Rapporterar till processägare.

Uppdraget som medicinskt sakkunnig står för den medicinska kompetensen vilket innebär:

 • I samband med initial kartläggning föreslår medicinskt sakkunnig en prioritet lokalt i Region Kronoberg utifrån vad som är beskrivet i vårdförloppet och eventuella övriga indikatorer kopplande till vårdförloppet som prioriteras att följas.
 • Stödja processledaren i införandet av vårdförloppet i verksamheterna.
 • Vara delaktig i teamarbetet och förbättringsarbeten gällnade tillämpningen av processen.
 • Vid behov vara delaktig i utbildningsinsatser kopplade till införandet av vårdförloppet.

Senast uppdaterad: 26 september 2022