Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden. Syftet är att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen ska utgå ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och därmed baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling.

Efterhand som vårdförlopp godkänns nationellt beslutar Region Kronoberg om regionen ska införa vårdförloppet och hur arbetet ska gå till. Initialt sker en kartläggning av hur nuläget ser ut samt vad vårdförloppet kräver, och processägare, processledare och medicinskt ansvarig utses som ansvarig för införandet av vårdförloppet.

Pågående personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för höftledsartros - primärvård, pdf

Processägare: Hanna Svensson, Det här är en e-postadress

Processledare: Catrin Mård, Det här är en e-postadress

Medicinskt sakkunning: Daniel Bäck, Det här är en e-postadress

Processteam:

Film om vårdförloppet

Ritva Elg, patientrepresentant i NAG höftledsartros

Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för RA, pdf

RA, ny remiss_20210407

Processägare: Carina Pettersson, Det här är en e-postadress

Processledare: Daria Abrahamsson, Det här är en e-postadress 

Medicinskt sakkunning: Christoph  Sieweke, Det här är en e-postadress

Processteam:

Film om vårdförloppet

 Cecilia Carlens, överläkare

Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för Stroke och TIA, pdf

Processägare: Hanna Svensson, Det här är en e-postadress

Processledare: Vicki Malmberg, Det här är en e-postadress

Medicinskt sakkunnig: Fredrik Schön, Det här är en e-postadress

Processteam: Margareta Dahlberg, Per Dahl, Malin Elingfors PVR ledning, Annette Borland, sjuksköterska på medicinkliniken i Växjö, Sandra Karlsson, sjukgymnast lasarettsrehab, Irene Bijsterveld, sjuksköterska medicinkliniken Ljungby, Siv Carlsson, arbetsterapeut Växjö kommun, Helen Gustavsson, arbetsterapeut Uppvidinge kommun, Marita Jonsson, medicinskt ledn.ansv.sjuksköterska Växjö kommun, Sigrún Stefánsdóttir, sjukgymnast Lessebo kommun

Film om vårdförloppet

 Ove Puisto, patientrepresentant NAG stroke och TIA

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), pdf

Processägare: Hanna Svensson, Det här är en e-postadress

Processledare: Lisa Öberg

Medicinskt sakkunning: Daniel Bäck

Processteam: Åsa Svensson, Astma KOL ssk VC Sländan och Tina Falk, fysioterapeut, primärvårdsrehab nordost.

Film om vårdförlopp

Peter Edfelt, patientrepresentant i NAG astma och KOL, inklusive luftvägsallergi

 

Caroline Stridsman, ordförande i NAG astma och KOL, inklusive luftvägsallergi

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Kritisk benischemi, pdf

Processägare:

Processledare: 

Medicinskt sakkunning: 

Processteam:

Film om vårdförloppet

Filmen beskriver mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett vårdgivarperspektiv. Den intervjuade orförande för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet. Filmen är framtagen inom Nationellt system för kunkspsstyrning hälso- och sjukvård, via Sveriges regioner i samverkan. 

Ulf Hedin, ordförande i NAG kritisk benischemi

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Schizofreni – förstagångsinsjuknande, pdf

Processägare: Sandor Eriksson, Andres Christoffersson

Processledare: Linda Johansson, Hampus Martinsson

Medicinskt sakkunning: Jóhann Hauksson 

Processteam:

Filmer om vårdförloppet

Louise Kimby, varit med och lett arbetsgruppen för vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande

 

Åsa Höij, patientrepresentant i NAG schizofreni och liknande tillstånd

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Hjärtsvikt – nydebuterad, pdf, öppnas i nytt fönster

Processägare: Hanna Svensson, Det här är en e-postadress

Processledare – Lisa Öberg, Det här är en e-postadress

Medicinskt sakkunnig – Daniel Bäck, Det här är en e-postadress

Processteam: Minna Markljung

Filmer om vårdförloppet

Krister Lindmark, ordförande i NAG hjärtsvikt

Björn Sonnentheil, patientrepresentant i NAG hjärtsvikt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Osteoporos –sekundärprevention efter fraktur, pdf, öppnas i nytt fönster

Processägare: Carina Pettersson,Det här är en e-postadress

Processledare: Anneli Liljenberg,Det här är en e-postadress

Medicinskt sakkunning: Snjezana Barbir, Det här är en e-postadress

Processteam: Stina Bergkvist, Daniel Bäck, Charlotte Post Sennehed och frakturkoordinator Anna Ekström

Filmer om vårdförloppet

Kristina Åkesson, ordförande i NAG osteoporos

Anne-Marie Jaarnek, patientföreträdare i NAG osteoporos

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom, pdf, öppnas i nytt fönster

Processägare:

Processledare:

Medicinskt sakkunning:

Processteam:

Film om vårdförloppet

Madelene Johanzon, ordförande i NAG kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis, pdf, öppnas i nytt fönster

Processägare: Carina Pettersson, Det här är en e-postadress

Processledare: Christian Granberg, Det här är en e-postadress

Medicinskt sakkunning:

Processteam:

Film om vårdförloppet

Kristoffer Strålin, ordförande i NAG sepsis

Kristina Björkqvist, patientrepresentant vårförlopp sepsis

Processteam: Catrin Mård, Malin Elingfors, Mattias Cloodt, Charlotte Post Sennehed

Införandeprocessen av vårdförlopp

Remissen för det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet kommer via SKR på en öppen remiss och svaras på i utefter en given rutin i Region Kronoberg. Synpunkter samlas in av bland andra medicinska grupper kopplade till medicinska kommittén och läkemedelskommittén.

 

Efter att vårdförloppet är nationellt framsläppt beslutas det lokalt i Region Kronoberg och det utses en processägare som i sin tur utser processledare och medicinskt sakkunnig.

Kartläggning görs utifrån hur vårdförloppet är beskrivet och hur patientprocessen och arbetssätten är hos oss i Region Kronoberg. Mall för kartläggning är framtagen som ett stöd.

Utifrån kartläggningsmallen har förbättrings-/förändringsområden identifierats  och dessa tas det beslut i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp om gällnade resurser, team och tidsplan inför införande av vårdförloppet.

Uppstart och konkretisering genom uppstartsmöte utifrån beslut om identifierade förbättrings-/förändrings områden.

Löpande dialogmöten efter given struktur förslagsvis två gånger/ termin/vårdförlopp samt löpande arbete i teamet med stöd av uppföljnings- och stödresurser.

Rollbeskrivningar

Uppdraget som processägare innebär:

 • Utse processledare och medicinskt sakkunnig
 • Ge tillsammans med länets ledningsgrupp processledaren förutsättningar att skapa ett team samt säkerställa medverkan av personer med patient-/närståendeerfarenhet alt. patient-/handikappföreningar.
 • Ha dialog med linjechefer om att nödvändig tid avsätts för processledare, medicinskt sakkunnig och övriga teammedlemmar för att kunna införa vårdförloppet.
 • Löpande följa resultatet och stödja införandet av vårdförloppet.
 • Värna patientens perspektiv och att dess behov uppfylls – bästa behandling och utan väntetid.

Uppdraget som processledare innebär:

 • Systematiskt leda arbetet för att säkra arbetssättet som beskrivs i det nationella vårdförloppet och dess ingående aktiviteter tillsammans med processteam och medicinskt sakkunnig.
 • Samverka med berörda verksamheter.
 • Säkerställa att processgruppens arbete dokumenteras på vårdgivarwebben och mapp i Platina.
 • Säkerställa att resultat från verksamheternas arbete med vårdförloppen följs via beslutade indikatorer.
 • Säkerställa att vårdförloppet inkluderar patientkontraktets delar.
 • Rapporterar till processägare.

Uppdraget som medicinskt sakkunnig står för den medicinska kompetensen vilket innebär:

 • I samband med initial kartläggning föreslår medicinskt sakkunnig en prioritet lokalt i Region Kronoberg utifrån vad som är beskrivet i vårdförloppet och eventuella övriga indikatorer kopplande till vårdförloppet som prioriteras att följas.
 • Stödja processledaren i införandet av vårdförloppet i verksamheterna.
 • Vara delaktig i teamarbetet och förbättringsarbeten gällnade tillämpningen av processen.
 • Vid behov vara delaktig i utbildningsinsatser kopplade till införandet av vårdförloppet.

Kontakt

Frida Holm Johansson

Verksamhetsutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 90 95, 0790-67 51 05

Senast uppdaterad: 9 april 2021