Patientkontrakt

I hela Sverige ställer hälso- och sjukvården om till den nära vården. En viktig del i omställningen är hur vi tillsammans bygger relationer mellan patienter, vård- och andra samhällsaktörer för att främja god hälsa och vård. Patientkontrakt tar avstamp i hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi "Närmare kronobergaren" och genomsyras i alla fyra inriktningar. Utifrån Region Kronobergs definition av personcentrerad vård är patientkontraktet ett koncept i fyra delar som innefattar överenskommelse (vem som gör vad mellan patient och vården), möjlighet med fast vårdkontakt vid behov, överenskomna tider och sammanhållen plan.

Region Kronobergs definition av personcentrerad vård:

"Personcentrerad vård är att utgå från personens berättelse och egna resurser. Varje patient erbjuds att aktivt delta i sin vårdprocess. Dialog och ömsesidig respekt mellan patient, närstående och vårdpersonal möjliggör delat beslutsfattande om bästa vård."

Patientkontrakt är inget juridiskt dokument. Syftet med patientkontrakt är att öka och förbättra delaktighet, samverkan, tillgänglighet och samordning.  Det är ett koncept som bygger på fyra delar där man har en överenskommelse (en plan) tillsammans med patienten där patienten vet vad hen tar ansvar för och att vården vet vad de tar ansvar för. En plan som möjliggör det egna ansvaret för patienten.

Hur får vi till en fast vårdkontakt? Hur kan tider bokas än mer i samråd (överrenskommen tid) och hur vet patienten sitt nästa steg och hur kan man hjälpa patienten att se hur allting hänger samman.

Patientkontrakt ska bidra till det vi redan gör och bygger på värdeorden; delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan. Konceptet innebär:

1. Överenskommelse 

Hur patienten ska vara delaktig utgår från patientens egna förutsättningar och villkor. Ska spegla vad som ska ske i kontakt med vården och när, samt vem man vänder sig till. Och tydlighet i vad patienten gör och vad vården gör.

2. Fast vårdkontakt vid behov

Fast vårdkontakt skapar förutsättningar för kontinuitet och samordning för patienten. Lagstiftningen finns. Förändrade arbets- och förhållningssätt ger förutsättningar för att fast vårdkontakt ska bli en naturlig del i arbetet.

3. Överenskommen tid

Tid i handen eller möjlighet att via e-tjänster hantera sina tider. Att få vård inom rimlig tid och när patienten behöver och kan komma med nationella medicinska riktlinjer som utgångspunkt.

4. Sammanhållen plan

Sammanhållen plan som är interaktiv visualiserar och samordnar patientens behov, aktiviteter och önskemål – vilket underlättar vardagen.

Vad är patientkontrakt?

Ortopeden i Ljungby arbetar med patientkontrakt

Vad bestämde vi?

Personcentrerade måltider på ortopeden i Ljungby

Äldrepsykiatrin om sitt arbete med patientkontrakt

Patientkontrakt i strokeprocessen

Vad tänker patienterna om patientkontrakt?

Kontakt

Frida Holm Johansson

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470589095, 046790675105

Senast uppdaterad: 21 februari 2020