Patientkontrakt

I hela Sverige ställer hälso- och sjukvården om till den nära vården. En viktig del i omställningen är hur vi tillsammans bygger relationer mellan patienter, vård- och andra samhällsaktörer för att främja god hälsa och vård. Patientkontrakt tar avstamp i hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi "Närmare kronobergaren" och genomsyras i alla fyra inriktningar.

Utifrån Region Kronobergs definition av personcentrerad vård är patientkontraktet ett koncept i fyra delar som innefattar överenskommelse (vem som gör vad mellan patient och vården), möjlighet med fast vårdkontakt vid behov, överenskomna tider och sammanhållen plan. 

Region Kronobergs definition av personcentrerad vård:

"Personcentrerad vård är att utgå från personens berättelse och egna resurser. Varje patient erbjuds att aktivt delta i sin vårdprocess. Dialog och ömsesidig respekt mellan patient, närstående och vårdpersonal möjliggör delat beslutsfattande om bästa vård."

Patientkontrakt är inget juridiskt dokument. Syftet med patientkontrakt är att öka och förbättra delaktighet, samverkan, tillgänglighet och samordning.

Patientkontrakt är ett koncept med överenskommelse mellan patient och vården som det övergripande ändamålet.

Hur patienten ska vara delaktig utgår från patientens egna förutsättningar och villkor. Det ska spegla vad som ska ske i kontakt med vården och när, samt vem patienten vänder sig till.

Det ska vara tydligt vad patienten gör och vad vården gör.
Patientkontrakt kan stödjas av tre verktyg, Sammanhållen planering, Fast vårdkontakt och Överenskommen tid. Nedan beskrivs verktygen och hur vi i Region Kronoberg arbetar med dessa idag.

1. Sammanhållen planering/samverkan

Genom samverkan mellan berörda vårdaktörer ska patientens behov, aktiviteter och önskemål samordnas, för att ge en överblick. En patient med flera vårdkontakter ska enkelt kunna ta del av en sammanhållen plan, som minskar dubbelarbete och sparar tid för både patienten och vården.

I Region Kronoberg arbetar vi idag med att få en sammanhållen planering via vårdplanen i vårdplansmodulen i Cambio Cosmic samt tillsammans med kommunen via Link. På sikt finns en nationell satsning ”Sammanhållen planering” som Inera arbetar med och som kan tänkas bli ett utvecklat verktyg som gör att patienten kan få en helhetsbild när denna ser sina sidor på 1177.se. Det sistnämnda är en del av Nationell e-hälsa 2025.

2. Fasta kontakter/samordning 

Hälso- och sjukvården ska ansvara för samordning och koordinering av vårdinsatserna genom fast vårdkontakt. En fast vårdkontakt kan utses i alla verksamheter och ska ha ansvar för samordning. En patient kan ha flera fasta vårdkontakter som skall ha dialog med varandra för att nå syftet att skapa tydlighet för patienten kring nästa steg i vård och behandling, för att ge trygghet, kontinuitet och helhet.

I Region Kronoberg har det definierats när fast vårdkontakt och fast läkarkontakt ska erbjudas, det vill säga vid behov av samordning samt vad uppdragen innebär.

Fast vårdkontakt innebär:

 • För patienten administrativ och samordnande kontakt
 • Kan finnas i alla delar av hälso- och sjukvården
 • Kan utgöras av olika professioner

Fast vårdkontakt är ansvarig för:

 • Vara ett namn till patienten om den behöver kontakta vården
 • Kunna ge information om vårdsituationen till patienten
 • Vid behov samordna vården
 • Förmedla kontakter
 • Vara delaktig i vårdplansprocessen

Fast läkarkontakt i primärvården innebär: 

 • Skapa trygghet och kontinuitet för patienten
 • En tillitsfull patient-läkarrelation skapar förutsättningar för att patienten kan känna sig trygg med att rätt vård och utredning erbjuds på rätt vårdnivå.

Fast läkarkontakt i primärvården är ansvarig för:

 • Den fasta läkarkontakten ska svara för att patienten undersöks, så vitt möjligt ställa diagnos och se till att patienten får den medicinska vård som hälsotillståndet kräver och vidta andra åtgärder som kan vara nödvändiga.
 • Den fasta läkarkontakten i primärvård har ett samordningsansvar i syfte att skapa trygghet och kontinuitet genom att till exempel upprätta en sammanhållen planering, prioritera och sammanväga olika medicinska insatser och parallella behandlingar.

Mer om fast läkarkontakt i primärvården och fast vårdkontakt, pdf, öppnas i nytt fönster

3. Överenskommen tid/tillgänglighet

Det ska vara enkelt att ta kontakt med vården. Patienten ska kunna boka tider i samråd med vården eller på egen hand och på olika sätt, till exempel via 1177.se. Tillgänglighet handlar även om att få vård inom rimlig tid när patienten behöver och kan, med nationella medicinska riktlinjer som utgångspunkt.

I Region Kronoberg arbetar vi bland annat med att öka användningen av webbtidbok för att patienten själv skall kunna boka sin tid när det passar denna.

Vad är patientkontrakt?

Ortopeden i Ljungby arbetar med patientkontrakt

Vad bestämde vi?

Personcentrerade måltider på ortopeden i Ljungby

Äldrepsykiatrin om sitt arbete med patientkontrakt

Patientkontrakt i strokeprocessen

Vad tänker patienterna om patientkontrakt?

Kontakt

Helene Kratz

Verksamhetsutvecklare

Senast uppdaterad: 30 november 2022