AT-utbildning

Riktlinjer för AT-utbildningen med anledning av COVID-19 finns nedan.

AT är en utbildningstjänst!

Utbildningen sker genom vårt interna utbildningsprogram och möjligheten att åka på externa utbildningar. Utbildningen sker också genom egen inläsning men framför allt sker den via det dagliga kliniska arbetet under handledning ute på de olika klinikerna.

Se under flikarna uppe till vänster för information om vår interna och externa utbildning.

Nedan finns aktuell riktlinje för vad som gäller angående AT-läkarnas externa och interna utbildning. 

Riktlinjen kan komma att revideras med kort varsel.

AT-läkares interna och externa utbildningsaktiviteter

Gäller från och med 2022-01-26 tills vidare.

Intern utbildning
 • AT-läkarnas interna utbildningsprogram inom primärvård, slutenvård och psykiatri i hela regionen fortgår enligt schema men med nedan viktiga förbehåll. 
 • Grunden är att alla AT-läkare ska schemaläggas/tidboksläggas för utbildning en eftermiddag i veckan (torsdag i slutenvården). I rådande pandemisituation (och andra extraordinära händelser) måste varje AT-läkare vara beredd på att hemmakliniken med kort varsel kan behöva er i klinisk verksamhet aktuell eftermiddag. I detta läge är det klinikens behov som är prioriterat.
 • Varje indragning av utbildningstiden skall individuellt meddelas berörd AT-läkare inför varje tillfälle av ansvarig på aktuell klinik. Orsak till beslutet skall också meddelas i samband med detta. Om sådant meddelande inte erhållits så gäller utbildningsschema som vanligt. Meddelande om generellt indragen utbildning kommer endast från AT/BT-chef eller AT-studierektor slutenvård.
 • Reglerna att inte infinna sig om man har sjukdomssymptom samt övriga hygienriktlinjer samt att hålla avstånd och ha munskydd gäller fortsatt. T. ex. kan större föreläsningslokaler behöva bokas i vissa fall så att avstånd kan hållas. Stringens gällande avstånd och hygienrutiner är extra viktigt att tänka på i situationer med in- och utpasseringar ur lokaler samt vid eventuell fika/rast.
 • Generellt sett uppmuntras t. ex. Skype eller Teams-föreläsningar i de fall detta är praktiskt möjligt. t. ex. mellan Växjö och Ljungby. I händelse av >20 personer i AT-rummet ska också Skype eller Teams användas av de som inte får plats i AT-rummet. Be då föreläsarna skapa en länk ni kan koppla upp er mot från annan dator.
 • I de fall det inte finns schemalagd utbildning eller föreläsaren uteblir är det i första hand kliniskt arbete för AT-läkaren som gäller (om kliniskt behov finns) och i andra hand egna studier inom regionens lokaler. Detta är enligt ordinarie rutin.
 • Primärvårdens ökade möjligheter till egen studietid när det inte finns schemalagda seminarier gäller fortsatt.
Extern utbildning (9 kursdagar + 1 dag AT-tentamen)
 • Restriktivitet gäller för tjänsteresor.
 • Externa utbildningar som efter beslut av AT-chef/bitr. AT-chef bedöms som viktiga för AT-läkarnas utbildning kan genomföras om de genomförs enligt FHMs riktlinjer.
 • Rutinen för bokning av AT-läkarnas externa utbildning gäller åter med tre tillägg:
  • Utbildningar med generösa avbokningsregler prioriteras.
  • Utbildningar i närområdet prioriteras, för att undvika långa resor i trånga miljöer (kollektivtrafik). t. ex. så förordas ATLS-utbildning i Karlskrona eller Kristianstad före ATLS i Stockholm eller Göteborg.
  • Tjänsteresor i trånga miljöer med mycket människor ska undvikas. Bilresor är huvudalternativet framför tågresor under en övergångsperiod tills pandemin är över.

Rutin vid bokning av externa kurser m.m., öppnas i nytt fönster

 • Tills annat beslut meddelas får samtliga 9 externa studiedagar fortsatt användas för egen inläsning på betald arbetstid inför AT-tentamen. Kliniken beviljar ledigheten och Tina eller Sofie/Örjan beviljar ersättning frän de externa studiedagarna. 

Vid symptom på egen sjukdom gäller de regler som finns publicerade på regionens hemsida. 

Coronainformation på intranätet, öppnas i nytt fönster

Under AT-introduktionen hålls kardiologiföreläsningar samt anordnas en "EKG-skola". 

Vid intresse av egen fördjupad EKG utbildning står Regionen tills vidare för ett individuellt permanent medlemskap på EKG.nu gällande EKG (ej UKG) för de som så önskar. 

Meddela Linda Rydiander om ni är intresserade av medlemskapet så ordnar hon det till er.

linda.rydiander@kronoberg.se

Samtliga AT-läkare i Kronoberg har i nuläget tillgång till Medibas under sin primärvårdsplacering. Upplägg av behörigheter sköts via sjukhusbibliotekets kontaktperson Akiko Nakagaki. Om ni saknar tillgång eller har övriga frågor kring behörigheten kan ni höra av er till Akiko.

Akiko Nakagaki akiko.nakagaki@kronoberg.se

Senast uppdaterad: 14 maj 2020