AT-utbildning

Riktlinjer för AT-utbildningen med anledning av COVID-19 finns nedan.

AT är en utbildningstjänst!

Utbildningen sker genom vårt interna utbildningsprogram och möjligheten att åka på externa utbildningar. Utbildningen sker också genom egen inläsning men framför allt sker den via det dagliga kliniska arbetet under handledning ute på de olika klinikerna.

Se under flikarna uppe till vänster för information om vår interna och externa utbildning.

Nedan finns aktuell riktlinje för vad som gäller angående AT-läkarnas externa och interna utbildning. 

Riktlinjen kan komma att revideras med kort varsel.

AT-läkares interna och externa utbildningsaktiviteter

Gäller från och med 2022-01-26 tills vidare.

Intern utbildning
  • AT-läkarnas interna utbildningsprogram inom primärvård, slutenvård och psykiatri i hela regionen fortgår enligt schema men med nedan viktiga förbehåll. 
  • Grunden är att alla AT-läkare ska schemaläggas/tidbokas för utbildning en eftermiddag i veckan (torsdag i slutenvården). I rådande pandemisituation (och andra extraordinära händelser) måste varje AT-läkare vara beredd på att hemmakliniken med kort varsel kan behöva er i klinisk verksamhet aktuell eftermiddag. I detta läge är det klinikens behov som är prioriterat.
  • Varje indragning av utbildningstiden skall individuellt meddelas berörd AT-läkare inför varje tillfälle av ansvarig på aktuell klinik. Orsak till beslutet skall också meddelas i samband med detta. Om sådant meddelande inte erhållits så gäller utbildningsschema som vanligt. Meddelande om generellt indragen utbildning kommer endast från AT/BT-chef eller AT-studierektor slutenvård.
  • I de fall det inte finns schemalagd utbildning eller föreläsaren uteblir är det i första hand kliniskt arbete för AT-läkaren som gäller (om kliniskt behov finns) och i andra hand egna studier inom regionens lokaler. Detta är enligt ordinarie rutin.
  • Primärvårdens ökade möjligheter till egen studietid när det inte finns schemalagda seminarier gäller fortsatt.
Extern utbildning (9 kursdagar + 1 dag AT-tentamen)
  • Externa utbildningar som efter beslut av AT-chef/bitr. AT-chef bedöms som viktiga för AT-läkarnas utbildning kan genomföras enligt nedan rutin.

Rutin vid bokning av externa kurser m.m., öppnas i nytt fönster

  • Tills annat beslut meddelas får samtliga 9 externa studiedagar fortsatt användas för egen inläsning på betald arbetstid inför AT-tentamen. Kliniken beviljar ledigheten och Tina eller Malin beviljar ersättning från de externa studiedagarna. 

Vid symptom på egen sjukdom gäller de regler som finns publicerade på regionens hemsida. 

Coronainformation på intranätet, öppnas i nytt fönster

Under AT-introduktionen hålls kardiologiföreläsningar samt anordnas en "EKG-skola". 

Vid intresse av egen fördjupad EKG utbildning står Regionen tills vidare för ett individuellt permanent medlemskap på EKG.nu gällande EKG (ej UKG) för de som så önskar. 

Följ nedan rutin för medlemskap. Viktigt att alla delarna utförs enligt rutinen, så att en faktura som regionen kan betala skapas. Ni måste identifiera er med personligt Bank-ID för att det skall fungera.

Rutin för medlemskap på EKG.nu

Meddela Linda Rydiander om ni har frågor eller fel uppstår vid användande av rutinen.

linda.rydiander@kronoberg.se

Samtliga AT-läkare i Kronoberg har i nuläget tillgång till Medibas under sin primärvårdsplacering. Upplägg av behörigheter sköts via sjukhusbibliotekets kontaktperson Akiko Nakagaki. Om ni saknar tillgång eller har övriga frågor kring behörigheten kan ni höra av er till Akiko.

Akiko Nakagaki akiko.nakagaki@kronoberg.se

Senast uppdaterad: 14 maj 2020