AT-utbildning, intern

Studierektorskollegiet i Kronoberg anser att en halv dag per vecka rimligen bör avsättas för teoretiska studier. Dessa bör i första hand bedrivas i form av gemensamma seminarier, föreläsningar eller annan typ av gruppundervisning.

Det förutsätts att viss fritid ägnas åt läsning av facklitteratur, men det kan även vara befogat att avsätta viss arbetstid åt läsning, gärna i anslutning till personlig handledning utifrån teman eller enskilda patientfall, som diskuterats under handledningen. Alla AT-läkare i Region Kronoberg ska ha möjlighet att delta i AT-föreläsningarna som anses som obligatoriska.

Seminarierna och föreläsningarna är till för AT och BT-läkare i första hand, men i mån av tid och plats är också vikarierande underläkare och läkarkandidater varmt välkomna.

Riktlinjer gällande användning av mobila enheter (telefoner, surfplattor mm), pdf, öppnas i separat fönster

  • Centrallasarettet i Växjö: oftast i AT-läkarrummet
  • Ljungby Lasarett: oftast lokal Nova
  • Seminarier inom Närsjukvården: föreläsningssal Apollon på CLV alternativt i biblioteket på FoU-centrum i Växjö på Sigfridsområdet.
  • Psykiatrin: Vuxenpsykiatrin på Sigfridsområdet.

Under terminerna avsätts en eftermiddag i veckan för utbildning, med obligatorisk närvaro, där AT-läkarna ska vara frilagda i sina klinikscheman.

Schemaläggarna på de olika klinikerna är medvetna om att torsdagseftermiddagarna är bokade för detta.

Detta gäller inte under semesterperioden, jul- och nyårsuppehållet samt påskuppehållet då man måste räkna med att tjänstgöra kliniskt fullt ut om man inte har egen semester eller annan beviljad ledighet. 

Under slutenvården är dessa eftermiddagar inbokade med schemalagda föreläsningar. Föreläsningsscheman finns via länkar längst ner på sidan.

Om någon föreläsare inte skulle komma så sök i första hand honom/henne. I andra hand kontakta den föreläsande kliniken.

Det är viktigt att ni som AT-läkare gemensamt fyller i utvärderingsblanketten av föreläsningen. Se rutin via nedan länkar för Växjö respektive Ljungby.

I Växjö är det den/de AT-läkare som har pågående ortopedplacering som är ansvariga för att AT-gruppen fyller i den gemensamma utvärderingen och skickar in den till studierektorn efter varje torsdagspass.

En del föreläsningar finns utlagda under den delade mappen "AT-administration". Ni måste vara inloggade på er personliga inloggning på intranätet för att nå denna delade mapp.

Delad mapp "AT-administration Växjö"

Delad mapp "AT-administration Ljungby"

Utvärdering

Utvärderingsmall torsdagseftermiddagar Växjö, docx, öppnas i nytt fönster

Utvärderingsmall torsdagseftermiddagar Ljungby, docx, öppnas i nytt fönster 

Föreläsningar Växjö

AT-torsdagsföreläsningar Växjö vt 2022

AT-torsdagsföreläsningar Växjö ht 2022 

Föreläsningar Ljungby

AT-torsdagsföreläsningar Ljungby vt 2022

AT-torsdagsföreläsningar Ljungby ht 2021

Infektion, mikrobiologi, smittskydd och Strama

AT-utbildning inom området infektionssjukdomar, mikrobiologi, smittskydd, vårdhygien och Strama

Under psykiatriplaceringens 3 månader finns ett separat föreläsningsschema enligt nedan. 

Plats: Konferensrum Freja

Tid: Onsdagar kl 15.00 - 17.00

Schema (intern länk):

AT-föreläsningar Psykiatrin (intern länk), öppnas i nytt fönster

Under psykiatriplaceringen är onsdagsföreläsningarna att räkna som obligatoriska på motsvarande sätt som torsdagsföreläsningarna är under de somatiska slutenvårdsplaceringarna.

Det finns också möjlighet att under psykiatriplaceringen närvara vid torsdagens föreläsningar på CLV, men detta måste i varje enskilt fall ges klartecken till från psykiatrin (avdelningsöverläkare eller motsvarande). Psykiatrins schema planerar inte för detta och därmed kan man inte räkna med att alltid kunna närvara på torsdagens CLV föreläsning under psykiatriplaceringen även om psykiatrin i grunden är positivt inställda till att AT-läkarna är med även på denna utbildning.

Under primärvårdsplaceringen är ungefär hälften av utbildningstillfällena schemalagda. Veckorna utan schemalagd utbildning är avsedd för egna studier (t. ex. inför AT-tentamen).  

För att få lön under den egna studietiden skall den genomföras inom Region Kronobergs lokaler (instämplad i flexsystemet). Under primärvårdsplaceringen strävar man efter att studietiden ska finnas också under semesterperioden, även om det inte kan garanteras varje vecka.

AT-seminarier våren 2022 primärvården

AT-seminarier hösten 2022 primärvården

I Regionen hålls ett antal traumaövningar per år och AT-läkare är välkomna, i mån av plats, att deltaga som observatörer. Ingen föranmälan krävs. För datum som det genomförs övningar och för lite information kring deras upplägg hänvisar vi till nedan länk:

Traumaorganisationen och övningstillfällen, öppnas i nytt fönster

Regionen erbjuder sina medarbetare fortlöpande olika typer av internutbildning via den interna webben och via mailinbjudningar.

Dessa är ofta i form av hel- eller halvdagarsutbildningar i Regionens lokaler. I rimlig omfattning är AT-läkare välkomna att anmäla sig också till dessa utbildningar då de har relevans för AT-läkaren.

Ledighet måste ansökas och beviljas via den klinik man är placerad på vid tillfället för utbildningen innan man anmäler sig.

Ofta är dessa interna utbildningar inte förknippade med kursavgifter eller så kan de bekostas av arrangerande kliniker. Det samma gäller eventuella rese- och boendekostnader.

I de fall det förekommer boende, rese och/eller kurskostnader på de interna utbildningarna som inte bekostas av arrangerande kliniker, så kan man som AT-läkare få detta bekostat via eventuellt kvarvarande externa studiedagar. 

Lönekostnaden (mån-fre dagtid) står alltid AT-organisationen för, oavsett om externa studiedagar utnyttjas eller inte.

Senast uppdaterad: 20 april 2022