FORM

Utvärdering av strukturerad hantering av risk för våld i rättspsykiatrin.

Bakgrund

Att arbeta systematiskt och med gott vetenskapligt stöd i insatser som syftar till att minska hot och våld är ett av rättspsykiatrins främsta uppdrag, då många patienter som vårdas inom rättspsykiatrin har en bakgrund som innefattar någon form av hotfulla eller våldsamma handlingar. Det saknas dock kunskap om hur man på bästa sätt ska arbeta med dessa patienter och minska deras risk för att utöva våld i olika sammanhang inom den rättspsykiatriska vården, framförallt när det gäller metoder där patienten själv kan vara med i arbetet med att hantera sin risk för våld.

Syfte

FORM syftar till att utvärdera en ny metod för strukturerad hantering av våldsrisk hos rättspsykiatriska patienter, som i nuläget används vid flera rättspsykiatriska vårdenheter runtom i Sverige.

Metod

Metoden bygger på att en strukturerad plan för att hantera patientens risk för våld upprättas i samarbete mellan patient och vårdpersonal. För att utvärdera om denna metod påverkar förekomsten av hot och våld hos rättspsykiatriska patienter samt vårdinnehållet i den rättspsykiatriska vården, kommer vi att jämföra patienter där man gör strukturerade våldsriskbedömningar och använder strukturerade riskhanteringsplaner (fall; n=100) och patienter där man gör strukturerade våldsriskbedömningar men inte använder den nya metoden med strukturerade riskhanteringsplaner (kontroller; n=100). Data kommer att analyseras både kvantitativt och kvalitativt.

Inom projektet kommer vi även att intervjua patienter (n=30) och personal (n=30) med fokus på hur de arbetar med våldsprevention och hur de upplever detta. Även här kommer vi att använda en fall-kontroll design, där vi intervjuar n=15 vardera av personal och patienter som arbetar enligt den nya metoden (fall) och n=15 vardera av personal och patienter som arbetar med strukturerade våldsriskbedömningar men inte strukturerade riskhanteringsplaner (kontroller). Dessa data kommer att analyseras med kvalitativa analysmetoder.

Resultat

Projektet är i uppstart.

Betydelse

Projektet kommer att bidra med ny kunskap om hur man kan arbeta med våldspreventiva insatser inom rättspsykiatrin, tillsammans med patienten, och vilka effekter detta kan ha på förekomst av våld och vårdinnehåll.

 

Tidsplan
Datainsamling 2020-2022, vetenskapliga publikationer 2022-2025.

Forskningsledare
Märta Wallinius, docent

Forskargrupp
Doktorand: Johan Berlin, Fernando Gonzalez Moraga

Medverkande forskare: Thomas Nilsson, docent; Malin Hildebrand Karlén, fil.dr.

Samverkan
Lunds universitet

Centrum för Etik, Juridik och Mental Hälsa, Göteborgs universitet

Rättspsykiatriska Regionkliniken Växjö, Region Kronoberg

Rättspsykiatriska Regionkliniken Vadstena, Region Östergötland

Rättspsykiatriska vårdkedjan Rågården, Västra Götalandsregionen

Finansiering
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Dnr 2018-01409.

Kontakt

Johan Berlin

Johan Berlin

Doktorand och legitimerad psykolog

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 31 95, 0720-83 18 98
Fernando González Moraga

Fernando González Moraga

Doktorand och legitimerad psykolog

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 95 65, 0720-83 19 78
Märta Wallinius

Märta Wallinius

Docent, enhetschef forskning, forskningskoordinator och legitimerad psykolog

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 99 33, 0709-67 30 04

Senast uppdaterad: 31 januari 2020