Rosa blommor av sorten Linnea i skogen.

Miljö och klimat

Att ta hänsyn till miljön, klimatet och naturen är en förutsättning för att hela regionen ska utvecklas i en hållbar riktning. Vi står inför stora utmaningar inom miljö-, energi- och klimatområdet och måste ta vårt ansvar för att minska den klimatpåverkan som sker i världen.

Vårt mål är att Kronoberg ska vara Sveriges energieffektivaste region, med attraktiva hållbara miljöer för både boende och besökare. Vi vill lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation.

Vårt arbete med bland annat Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge bidrar till att de nationella och regionala miljömålen uppfylls. En stor del av det regionala miljöarbetet utförs även genom Energikontor Sydost, som vi medfinansierar.

Vi vill vara förebilder

Förutom att arbeta för att minska miljö- och klimatpåverkan i Kronoberg gör vi en hel del själva också. Det finns ett politiskt beslutat miljöprogram som vi följer. Miljöprogrammet fokuserar på sju strategiska målområden: energi, resor och transporter, produkter och avfall, livsmedel, kemikalier, läkemedel och upphandling, eftersom regionen har störst miljöpåverkan inom dessa områden. Några exempel på vad vi gör:

 • serverar mest ekologisk mat i Sverige
 • arbetar för mindre antibiotikaförskrivning
 • våra bussar i linjetrafik och tjänstebilar drivs på biodiesel och biogas
 • vi arbetar för att fler tjänsteresor sker med kollektivtrafik, cykel eller gång
 • använder LED-belysning med rörelsevakter i våra lokaler
 • optimerar ventilationen
 • ställer energikrav vid ny- och ombyggnation
 • ställer miljökrav vid upphandling
 • arbetar för minskat matsvinn
 • källsorterar matavfall och övrigt avfall
 • inventerar farliga kemikalier och ersätter dem med bättre alternativ
 • delar ut ett internt miljöpris varje år för att sporra våra medarbetare till goda miljögärningar i arbetet.

Hållbara resor i Region Kronoberg

I arbetet med att öka det hållbara resandet i Region Kronoberg finns en reseriktlinje som gäller för alla medarbetares och förtroendevaldas val av färdsätt i tjänsten. För att resan ska bli så hållbar som möjligt ska val av färdsätt alltid väljas utifrån vad som är bäst för hälsan, miljön och ekonomin.

Om vi ökar de hållbara alternativen så som att resa mer med cykel, kollektivtrafik och genom att samåka mer kan vi spara både på ekonomin, miljön och dessutom förbättra vår hälsa.

Att tänka på inför resan

Region Kronoberg har tagit fram en illustration med en prioriteringsordning som ska hjälpa medarbetare och förtroendevalda att välja transportsätt inför sin resa och som tydligt visar vad som är mest hållbart.

Distansmöten är oftast ett bra och hållbart alternativ. För kortare sträckor ska i första hand gång och cykel användas. För resor i och utanför Kronobergs län är tåg och buss första alternativ. Sker resan med bil ska bilen tankas med förnyelsebara drivmedel och samåkning ska ske i största möjliga utsträckning. Som sista alternativ och när inget annat alternativ är realistiskt ska privatbil, taxi och flyg användas.

Senast uppdaterad: 19 juni 2019