Revisionen

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden. Revisorerna granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Region Kronoberg har 11 förtroendevalda revisorer. Ordförande och fem revisorer väljs från regionfullmäktiges minoritet. Vice ordförande och fyra revisorer väljs från majoriteten. Revisorerna biträds av regionens revisionskontor samt av externa konsulter.

Har du synpunkter eller iakttagelser är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakt

Gunilla Jerklind Platzer

Revisionschef

Patrik Littorin

Nämndsekreterare

Senast uppdaterad: 30 september 2022