Revisionsrapporter

2022

Revisionsberättelse 2021 med bilagor

Revisisionsrapport - Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg

Revisionsrapport - Granskning av om Region Kronoberg bedriver en ändamålsenlig läkemedelshantering

Svar på revisionsrapport - Granskning av om Region Kronoberg bedriver en ändamålsenlig läkemedelshantering

Svar på revisionsrapport - Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg

 

2021

Revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport augusti 2021

Revisionsrapport - Granskning av den politiska beslutsprocessen i Region Kronoberg.

Missiv - Granskning av den politiska beslutsprocessen i Region Kronoberg 

Revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs ledningssystem.pdf

Missiv - Granskning av Region Kronobergs ledningssystem.pdf

Revisionsberättelse för år 2020 med bilagor

Svar på revisionsrapport - Granskning av den politiska beslutsprocessen

Svar på revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs ledningssystem

 

2020

Revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs arbete med E-hälsa

Revisionsrapport - Granskning av Serviceresors verksamhet

Revisionsberättelse Region Kronoberg  2019 

 Svar på revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs arbete med E-hälsa

Svar på revisionsrapport - Granskning av Serviceresors verksamhet

Revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport augusti 2020 

2019

Revisionsrapport - Granskning av löne- och arvodeshantering

Svar på revisionsrapport - Granskning av löne- och arvodeshantering

Revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs krisberedskap 

Svar på revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs krisberedskap

Revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport augusti 2019

Svar på revisionsrapport - Granskning av sårbehandling

Svar på revisionsrapport - Granskning av vårdrelaterade infektioner

Svar på revisionsrapport - Granskning av produktions- och kapacitetsplanering (POK)

Svar på revisionsrapport - Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg

Svar på revisionsrapport - Granskning av regionala utvecklingsnämnden

Revisionsberättelse Region Kronoberg 2018 

Revisionsrapport - Granskning av produktions- och kapacitetsplanering (POK)

Revisionsrapport - Granskning av vårdrelaterade infektioner

Revisionsrapport - Granskning av sårbehandling

2018

Revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport augusti 2018

Revisionsrapport - Granskning av regionala utvecklingsnämnden

Revisionsrapport - Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till implementerat system (RIS)

Svar på revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs budgetprocess

Svar på revisionsrapport - Granskning om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt om den efterlevs

Revisionsrapport - Granskning av regionens budgetprocess, 2017

Revisionsrapport - Granskning om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt om den efterlevs, 2017

Revisionsrapport-Granskning av upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till implementerat system (RIS), 2017

Revisionsberättelse Region Kronoberg 2017 

2017

Revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport 2017-08-31

Revisionsrapport - Granskning av avvikelsehantering

Svar på revisionsrapport - Granskning av avvikelsehantering

Revisionsberättelse Region Kronoberg 2016

Revisorernas sammanfattande redogörelse, 2016

Revisorernas granskning av årsbokslut och årsredovisning, 2016

2016

Revisionsrapport - Granskning av IT-säkerhetsarbetet

Svar på revisionsrapport - Granskning av IT-säkerhetsarbetet

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll och styrning

Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll och styrning

Revisionsrapport - Granskning av kompetensförsörjningsprocessen

Svar på revisionsrapport - Granskning av kompetensförsörjningsprocessen

Revisionsrapport - Granskning av upphandlingsprocessen

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandlingsprocessen

Revisionsrapport - Granskning av bokslutsprocessen

Svar på revisionsrapport - Granskning av bokslutsprocessen

Revisionsrapport - Granskning av Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP)

Svar på revisionsrapport - Granskning av Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP)

Revisionsrapport - Granskning av Vuxenpsykiatrin

Svar på revisionsrapport - Granskning av Vuxenpsykiatrin

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av Vårdkedjan Stroke

Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av Vårdkedjan Stroke

Revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport, augusti 2016

2015

Revisionsberättelse Region Kronoberg 2015, pdf (18 mb), öppnas i nytt fönster

Revisionsrapport - Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2015

Svar på revisionsrapport - Revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport augusti 2015

2014

Revisionsskrivelse Rapport - Granskning av årsbokslut, årsredovisning och intern kontroll

Svar på revisionsrapport - Granskning av årsbokslut, årsredovisning och intern kontroll

Revisionsberättelse 2014 

Revisionsskrivelse Rapport - Granskning av landstingets sjukhusstädning

Svar på revisionsrapport - Granskning av landstingets sjukhusstädning

Revisionsskrivelse Rapport - Kostnadskontroll av köpt vård

Svar på revisionsrapport - Kostnadskontroll av köpt vård

Revisionsskrivelse Rapport - IT-granskningar

Svar på revisionsrapport - IT-granskningar

Revisionsskrivelse Rapport - Uppföljande granskning Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll

Svar på revisionsrapport - Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll

Revisionsrapport Behörighetsgranskning Cosmic och Aplus samt granskning avseende IT och informationssäkerhet, pdf, öppnas i nytt fönster

Revisionsrapport kapacitetsutnyttjande, Landstinget Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 3 november 2022