Folkhälsa

Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hela befolkningens hälsa, medan hälsan är individuell. En god folkhälsa innebär att befolkningens hälsa är bra, men även jämlikt fördelad. Vanliga sätt att mäta folkhälsa är medellivslängd, livskvalitet, sjuklighet och dödlighet.

Syntolkning av bilden

Bilden ovan visar olika faktorer som påverkar hälsan. Faktorer som påverkar hälsan kan fördelas på olika nivåer i samhället och brukar benämnas hälsans bestämningsfaktorer. Detta visar att både individers hälsa såväl som folkhälsan påverkas från flera håll och många av dessa influeras av politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå. Närmast individen finns de livsvillkor vi lever under, såsom ålder, kön och arv samt sociala nätverk.

Vårt uppdrag är att bedriva och utveckla det regionala folkhälsoarbetet. Detta sker på flera arenor; hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst, föreningsliv, frivilligorganisationer m.m. Vi arbetar utmaningsdrivet vilket innebär att sätta samhällsutmaningarna i centrum och prioritera arbetssätt över olika områdesgränser.

Våra styrdokument är bland annat den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg, vår länsgemensamma Folkhälsopolicy, länsgemensam ANDT-plan samt strategier och verksamhetsplaner inom Region Kronoberg. Vår enhet Folkhälsa och social utveckling tillhör Regional utveckling inom Region Kronoberg.

Senast uppdaterad: 1 november 2022