Kan preoperativa kognitionstester med AQT och mätning av peroperativ hjärnsyrgasmättnad med INVOS predicera postoperativ konfusion? AQT-INVOS-studien

En jämförande observationsstudie med forskningspersoner äldre än 59 år som ska genomgå kranskärlsoperation, klaffkirurgi eller en kombination.

Bakgrund

Konfusion är kopplat till hög sjuklighet, dödlighet och långa vårdtider och vanligt efter kirurgi på äldre. Att förutsäga konfusion kan minska lidande och vårdkostnader genom förebyggande åtgärder, omvårdnad och läkemedelsbehandling som kan minska postoperativ konfusion hos patienter med hög konfusionsrisk. AQT mäter tankeprocesshastighet, har samband med kognitiv förmåga, är validerat mot MMT (kognitivt standardtest), har god känslighet och urskiljbarhet för kognitiv nedsättning och används i svenska demensutredningar.

Syfte

Att testa AQT-testets förmåga att förutsäga postoperativ konfusion i förhållande till MMT-testet och i relation till resultat av peroperativ hjärnsyrgasmättnadsmätning och transkraniell dopplermätning.

Metod

I denna jämförande observationsstudie rekryteras forskningspersoner (FP) äldre än 59 år som ska genomgå kranskärlsoperation, klaffkirurgi eller en kombination ingreppen på Thoraxkirurgen i Linköping och Thoraxcentrum i Karlskrona (många FP remitterade från Kronoberg som saknar hjärtkirurgi).

Före hjärtoperation: självskattningstester för ångest/depression (HADS), hälsorelaterad livskvalitet (EQ5D), tester av kognitiv förmåga (MMT) och hjärnans processhastighet (AQT). FP besvarar frågor om rökning, alkoholkonsumtion och upplevd minnesnedsättning senaste halvåret.

Direkt före och under hjärtoperation: mätning av hjärnans syrgasmättnad (hjärnoximetri med INVOS oximeter, och åtgärder enligt protokoll vidtas för att avhjälpa eller förebygga minskad syrgasmättnad. Mätning av blodflöde i a. cerebri media och emboliaaktivitet i hjärnan med transkraniell doppler.

Efter hjärtoperation: dagligen från och med andra postoperativa dygnet skattas om FP drabbats av postoperativ konfusion (CAM). Vid utskrivning efter kirurgi: samma tester som vid inskrivning.

Betydelse

Mer kunskap om hur man skattar hjärnans funktion med ett enkelt test, det vill säga AQT. Dagens sjukvård saknar enkla rutintester av hjärnan och denna studie utvärderar en klinisk hjärntest.

Forskningsledare: Hans Thulesius, docent, allmänläkare,  FoU Kronoberg, Region Kronoberg och Inst. för kliniska vetenskaper, Avd. för allmänmedicin, Lunds universitet.

Det här är en e-postadress

Tidsplan: Pågår; delavslut 2020.

Senast uppdaterad: 6 februari 2020