FoU-medel

Det finns lokala, regionala och externa forskningsmedel att söka.

Vetenskapliga rådet fördelar medel till FoU-projekt enligt de målprogram som regionstyrelsen fastställer för FoU-verksamheten.

Vetenskapliga rådet

Lokala FoU-medel

Forskning och utveckling är viktigt för att nå och upprätthålla en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård, utveckla medarbetarnas kompetens och ta tillvara deras engagemang.

I en extra satsning under tre år med ytterligare en miljon kronor per år vill Region Kronoberg stimulera medarbetare till att söka medel. Region Kronoberg har till vårens utlysning 3 765 000 kr anslaget. Även maxbeloppet är höjt till 400 000 kr för forskningsprojekt och 100 000 kr för utvecklings-, och förbättringsprojekt. Är du regionanställd eller anställd på en vårdenhet som Region Kronoberg har avtal med, är du välkommen att söka.

Ansökningarna om ovanstående medel ska vara inskickade senast 1 mars alternativt 1 oktober varje år.

Sökande uppmanas att noga läsa igenom anvisningarna innan ansökan börjar skrivas.

_Ledigkungörelse Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt samt startbidrag 2021-10-01.pdf, öppna i nytt fönster

Mall för abstract för återrapportering av FoU-medel.dotcx, öppnas i nytt föntster 

Researchweb, öppnas i nytt fönster

Forskning, utveckling och förbättringsarbete är grunden för förnyelse och bidrar till ny kunskap och ökat engagemang. För att stimulera gemensam utveckling i länet välkomnar FoU Kronoberg nu bidragsansökningar för 2021.

Syftet med bidraget är att stödja projekt som genom samverkan mellan Region Kronoberg och en eller flera av länets kommuner i enlighet med inriktningen för en god och nära vård.

För år 2021 finns totalt 500 000 kr som kommer att fördelas mellan projekt som är väl avgränsade och som syftar till att utveckla, följa upp och utvärdera insatser inom ramen för god och nära vård.

Researchweb, öppnas i nytt fönster

 

I en extra satsning stimulerar Region Kronoberg disputerade medarbetare att meritera sig till docent. Detta för att utveckla olika forskningslinjer inom Region Kronoberg, vara huvudhandledare för doktorander och ha möjlighet att konkurrera om större nationella/internationella forskningsmedel.

Post doc anslag målsättning docentur_2021 pdf, öppnas i nytt fönster

Researchweb, öppnas i nytt fönster

FoU-medel för konferensavgifter och sammanhängande rese- och logikostnader samt tryckning och publicering (t.ex. kostnader för poster, Open Access) och kostnad för etikansökan.

Researchweb, öppnas i  nytt fönster

Regionala FoU-medel

För år 2022 finns ett regionalt forskningsstöd, i form av ett anslag om 553 249 kr, avsatt för forskningsprojekt eller utvecklingsprojekt med tydlig forskningsansats.

Behöriga att söka anslag är samtliga region-/landstingsanställda inom Region Kronoberg, Region Halland, Region Skåne eller anställda på vårdenhet med vilken regionen/landstinget har avtal. I första hand är anslaget riktat till anställda som arbetar med patienter med särskilt komplexa vårdbehov och som vårdas med hjälp av LRV och LPT i den södra sjukvårdsregionen men även andra kan komma ifråga om projektet ligger inom anslagets inriktning.

Ledigkungörelse SVK 2022.pdf, öppnas i nytt fönster

Mall för abstract för återrapportering av FoU-projekt SvK.dotx, öppnas i nytt fönster

Research web, öppnas i nytt fönster

FORSS är ett samarbete mellan regionerna i Jönköpings, Kalmars, Kronobergs och Östergötlands län samt Hälsouniversitetet i Linköping. FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling – särskilt inom kliniska patientnära problemområden.

FORSS har två huvudansökningstillfällen per år med sista ansökningsdag 1 april och 1 oktober.

Dags att söka forskningsmedel. vårens ansökningsperiod 1 mars – 1 april 2021.

I den här ansökningsomgången kan du söka:

  • Startbidrag
  • regionalt nätverksarbete
  • Forskningstid för disputerade


FORSS flyer vt 2021.pdf, öppnas i nytt fönster

Ansökan via Researchwebb

Samfinansiering för sjukvårdsområden i Södra Sjukvårdsregionen, det vill säga Region Halland, Region Kronoberg, Region Skåne och Region Blekinge. Enbart anställda inom Södra Sjukvårdsregionen äger rätt att söka dessa projektmedel.

Anslaget avser att stödja doktorandens forskningsprojekt/avhandlingsarbete inom området klinisk patientnära forskning, med syfte att leda fram till disputation. Behöriga att söka är anställda inom Region Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg, Region Skåne samt privata vårdenheter/vårdgivare med avtal och ersättning från landstinget/regionen ovan.

Arbetar med att tillföra resurser inom områdena: förebyggande åtgärder, forskning, upplysning, bemötande, vårdmiljö, modern utrustning, diagnostik, behandling och palliativ vård.

Cancerstiftelsen i Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

Externa forskningsfinansiärer

Systembolagets alkoholforskningsråd lämnar stöd till såväl samhällsvetenskaplig som medicinsk alkoholforskning. Rådet administreras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Barncancerfonden är en föräldradriven organisation. Fonden ger stöd till forskning och utveckling avseende barncancer. Anslag delas ut till klinisk forskning, omvårdnadsprojekt och grundforskning.

Barncancerfonden, öppnas i nytt fönster

Cancerfonden är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer och ge stöd till verksamhet som på olika sätt kan bidra till förbättringar inom vård och behandling.

Cancerfonden, öppnas i nytt fönster

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond CELIAKIFONDEN delar årligen ut forskningsmedel för att öka kunskapen om sjukdomen celiakiSista ansökningsdag 31 augusti.

Ledigkungörelse celiakiforskning 2021.pdf, öppnas i nytt fönster

Celiakiforskning

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Familjen Kamprads stiftelse, öppnas i nytt fönster

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, FORMAS, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I uppgiften ligger att främja en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, öppnas i nytt fönster

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, FORTE, arbetar på uppdrag av regeringen och är en av sex statliga forskningsfinansiärer. Myndighetens uppgifter är att finansiera forskning och främja forskning av högsta kvalitet inom hälsa, arbetsliv och välfärd och möta samhällets behov av forskning inom dessa områden. FORTE ska vidare identifiera kunskapsbehov och utvärdera forskning. Samverkan med forskarsamhället, myndigheter och berörda aktörer i samhället är en annan viktig uppgift.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, öppnas i nytt fönster

Reumatikerförbundet ger anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar/smärtproblematik inklusive vårdforskning kring sjukdomarna.

Reumatikerförbundet, öppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Vetenskapsrådet prioriterar och finansierar grundforskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden. Inom området medicin och hälsa finns ett stort antal bidragsformer att söka.

Vetenskapsrådet, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 6 juli 2017