Forskningsetik

Det finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor. Enligt den ska alla forskningsprojekt som innebär ett fysiskt ingrepp eller som kommer att påverka en person fysiskt eller psykiskt prövas. Prövningen sker i Etikprövningsmyndigheten. Från 1 januari 2019 görs etikprövningsansökan elektroniskt i ärendehanteringssystemet Prisma.

Forskare som ska ansöka om etikprövning måste ha ett personkonto i Prisma. Har forskaren redan ett personkonto i Prisma kan det användas även till att ansöka om etikprövning. En forskare som inte har ett personkonto skapar det på Prismas webbplats, under knappen Skapa personkonto

Prisma, öppnas i nytt fönster

Etikprövningsmyndigheten, öppnas i nytt fönster

Dataskyddsförordningen GDPR, öppnas i nytt fönster

Det är forskaren som ansöker om etikprövning som i ansökningsformuläret anger forskningshuvudman och underenhet. Forskaren kan bjuda in medverkande forskare och administratörer och ge dessa antingen läsbehörighet eller redigeringsbehörighet. 

Jävsregler Region Kronoberg 2022-08-31.pdf 

Organisationskontoansvarig i Region Kronoberg är:  

carina.elmqvist@kronoberg.se forskningschef, FoU Kronoberg

Viss forskning faller utanför det Etikprövningsmyndigheten enligt lag ska bedöma. Till exempel granskas normalt inte studentarbeten inom grundutbildning. Som ett komplement till Etikprövningsmyndigheten har vi därför tillsatt Region Kronobergs etiska råd som kan vägleda om forskningsetiska frågor.

Det engelska namnet på Region Kronobergs forskningsetiska råd
"Region Kronoberg Research Ethics Council".

Region Kronobergs forskningsetiska råd

Uppgifterna för den lokala rådgivningsfunktionen är att ge goda kunskaper om lagstiftning och praxis samt att utifrån dessa kunskaper fungera som en diskussionspart för enskilda forskare och företrädare för forskningshuvudmannen.

Forskningsetiska rådet ska:

 • Göra rådgivande etisk bedömning/granskning av forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs i Region Kronoberg och som faller utanför den forskningsetiska lagstiftningen
 • Vara kunskapsresurs i forskningsetiska frågor
 • Hålla kontakt med de regionala etikprövningsnämnderna
 • Bidra till en ökad medvetenhet och ökat samarbete kring forskningsetiska frågor.

FoU Kronoberg svarar för den löpande handläggningen av rådets verksamhet samt håller kontakt med Etikprövningsmyndigheten.

Medlemmar

 • Pamela Massoudi – ordförande
 • Carina Elmqvist – adjungerad
 • Joar Björk
 • Birgitta Gunnarsson
 • Lena Sandin Wranker
 • Hans Thulesius – adjungerad
 • Sofia Almerud Österberg – adjungerad
 • Sofi Tschannen – sekreterare 

Handlingar till rådet ska skickas senast två veckor före mötet.

Våren 2023

 • 2023-01-18
 • 2023-03-01
 • 2023-04-12
 • 2023-05-25

Handlingar till Region Kronobergs etiska råd ska vara inskickade senast två veckor innan mötet.

Research web (ansökan Region Kronobergs etiska råd), öppnas i nytt fönster

Vid övriga frågor kontakta: 

sofi.tschannen@kronoberg.se

Senast uppdaterad: 8 september 2022