Behandling för personer med depression och/eller ångest

En randomiserad kontrollerad studie av Tree Theme Method® (TTM) som intervention.

Bakgrund

Depression och ångest tillhör våra stora folksjukdomar och förekomsten ökar bland befolkningen. Vid depression och/eller ångest försvåras individens förmåga att klara aktiviteter i vardagen, hemma och på arbetet, liksom förmågan att relatera till andra. Svårigheterna bidrar till höga sjukskrivningstal. Nationella riktlinjer vid depression och ångestsyndrom rekommenderar behandlingar som kognitiv beteendeterapi (KBT) och läkemedelsbehandling. Lika viktigt som att få en diagnos och psykologisk och/eller läkemedelsbehandling är det att ha en fungerande vardag.

Interventionen i studien är Tree Theme Method® (TTM), som är en metod som syftar till att öka förmågan att utveckla strategier för aktiviteter i vardagen. Metoden innebär att måla och berätta sin livsberättelse med fokus på vardagslivets aktiviteter samt skapa en bild av framtida mål. TTM består av fem sessioner (6-9 veckor). I behandlingen ingår också att identifiera olika hemuppgifter som patienten tränar på mellan sessionerna. Kontrollgruppen får annan arbetsterapeutisk behandling, bestående av fem sessioner om psykiskt välmående och aktiviteter i vardagen i den aktuella situationen.

Syfte

Undersöka effekter av TTM jämfört med annan arbetsterapeutisk behandling avseende psykiska symtom, aktivitet och hälsa.

Metod

Randomiserad multicenterstudie i primärvård och vuxenpsykiatri. Totalt 121 inkluderades. Inklusionskriterier är fastställd depression och/eller ångest, 18 – 65 år samt aktivitetsproblem. Läkare remitterade patienten till arbetsterapeut utifrån ovan beskrivna kriterier. Efter informerat samtycke lottades patienter till TTM alternativt annan behandling. Före och direkt efter behandling samt 3 och 12 månader efter avslutad behandling besvarade patienten olika självskattningsformulär avseende psykiska symtom, aktiviteter i vardagen samt hälsa.

Betydelse

Kunna erbjuda patienter med depression och/eller ångest ytterligare behandlingsmetoder. Vid positiva resultat kan TTM direkt implementeras i verksamheterna.

Forskningsledare: Birgitta Gunnarsson, docent, specialistarbetsterapeut, FoU Kronoberg, Region Kronoberg, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet).

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Katarina Hedin, docent, specialist i Allmänmedicin, Futurum Region Jönköpings län, Carita Håkansson, docent, arbetsterapeut, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, Petra Wagman, docent, arbetsterapeut, Avd. för rehabilitering,  Jönköping University.

Medverkande enheter Region Kronoberg:

Psykiatricentrum (Vuxenpsykiatrin Växjö) samt Primärvårds- och rehabcentrum (Vc Lenhovda/Åseda, Vc Lessebo, Vc Teleborg, Vc Ingelstad, Vc Birka, Vc Moheda, Vc Centrum).

Samverkan: Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Region Skåne, Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping och Lunds universitet.

Tidsplan: Rekrytering och datainsamling avslutad 2017, manusförfattande, publicering och återrapportering pågår till 2023.

Finansiering: Projektet finansieras via medel från Region Kronoberg (FoU-medel, 400 000 kr), Södra Regionvårdsnämnden (UFO-medel, 260 000 kr) samt Forskningsområde i Sydöstra Sverige (FORSS-medel, 1380 000 kr), samt AFA Försäkring , 848 000 kr.

Senast uppdaterad: 28 februari 2020