Child-Parent Psychotherapy för barn 0-6 år med erfarenhet av svåra livshändelser

En genomförbarhetsstudie av behandling med barn i samhällsvård.

Bakgrund

Barn i samhällsvård (till exempel placerade i familjehem eller Hem för vård eller boende HVB) är en riskgrupp vad gäller utsatthet under uppväxten. I befintliga studier av interventioner exkluderas ofta dessa barn, alternativt blir de för få för att möjliggöra statistiska analyser av utfall. En konsekvens av detta är kunskapsluckor vad gäller genonförbarheten av behandlingsmetoder för några av samhällets mest utsatta barn. Child-Parent Psychoterapy (CPP) är en behandlingsmetod för barn 0-6 år med erfarenhet av svåra livshändelser som för närvarande implementeras i Sverige.

Syfte

Att undersöka genomförbarheten av Child-Parent Psychotherapy för små barn i samhällsvård, barn som har särskild risk att utsättas för svåra livshändelser och traumatiska påfrestningar med negativ inverkan på hälsa och utveckling. Genomförbarhet definieras som acceptans av metoden hos behandlare, omsorgspersoner och barn, den praktiska tillämpbarheten av metoden, anpassningsbehov av metoden samt observerat utfall.

Metod

Projektet har en naturalistisk studiedesign med blandad metod (mixed-methods). Kvalitativa och kvantitativa metoder används för att samla in och analysera data. Kvalitativa data kring barnens, omsorgspersonernas och behandlarnas erfarenheter av behandlingen och kvantitativa data gällande praktisk genomförbarhet, eventuella anpassningar och rapporterade symtomnivåer studeras. Datainsamlingen innefattar intervjuer med barn, familjehemsföräldrar och behandlare efter genomförd behandling, skattningar av symtomnivåer med strukturerade instrument före och efter behandling samt registrering av metodtrohet och anpassningar efer varje behandlingssession. Deltagare rekryteras från nio olika verksamheter i Sverige. Totalt beräknas 20 barn samt deras familjehemsföräldrar och behandlare inkluderas i studien.

Betydelse

Projektet förväntas bidra till ökad kunskap och utvecklinng av genomförbara och effektiva behandlingsmetoder för en särskilt sårbar grupp: små barn i samhällsvård (familjehem). Resultaten av projektet förväntas ge direkt kliniskt applicerbart stöd i utveckling och erbjudande av behandling til barn med en ökad risk för psykisk ohälsa och som idag har bristande tillgång till behandlingsinsatser. Projektet är patientnära med barnen själva, familjehemsföräldrarna och behandlarna som informanter. Studien genoförs i naturalistisk (klinisk) miljö och resultaten antas därigenom ha direkt relevans för klinisk verksamhet. Barnens, familjehemsföräldrarnas och behandlarnas synpunkter samt positivt såväl som negativt utfall kan direkt föras tillbaka till deltagande verksamheter andra verksamheter för att bli en del av metodutvecklingsarbete. Barn i samhällsvård är en grupp med omfattande behov av stöd och insatser och det finns en stor efterfrågan på ökad kunskap och konkreta insatser från hälso- och sjukvården. Resultaten av projektet har relevans på såväl sekundärpreventiv som på specialistnivå.

Forskningsledare: Karin Pernebo, fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Region Kronoberg, Institutionen för Psykologi, Linnéuniversitetet.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Pamela Massoudi, fil.dr, leg. psykolog, Region Kronoberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet; Agneta Thorén, fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Ericastiftelsen Stockholm.

Medverkande enheter inom Region Kronoberg: Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna.

Samverkan: Ericastiftelsen, Stockholm.

Tidsplan: Projektet startade hösten 2019, beräknas på t.o.m. juni 2022.

Finansiering: Projektet finansieras via medel från Region Kronoberg samt Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Senast uppdaterad: 18 september 2020