Djur- och naturbaserad aktivitet för unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Sammanfattning av projektet för unga vuxna

Bakgrund

Sociala svårigheter är vanligt vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en del unga blir ”hemmasittare”. Djur och naturbaserad aktivitet innebär att umgås med djur och vistas i naturen kan vara en meningsfull aktivitet och ett sätt att bryta isolering och komma vidare i livet. Det kan bli ett första steg på väg mot studier, arbetsträning och på sikt arbete och egen försörjning. 

Syfte

Syftet är att undersöka om och hur det fungerar i praktiken att genomföra djur- och naturbaserad aktivitet på gård som tillägg till andra insatser och behandling för unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Metod

Projektet är en genomförbarhetsstudie. Unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och pågående insatser från vuxenhabilitering, försäkringskassa och/eller Växjö kommun, tillfrågas om deltagande i studien. De träffar en forskare för information och deltar efter samtycke i en intervju. Därefter genomförs djur- och naturbaserad aktivitet på en gård under 12 veckor under ledning av fysioterapeut och socionom med vidareutbildning inom hästunderstödda insatser. Intervju genomförs före och efter aktivitet. Intervjuerna handlar om social livssituation, förväntningar på insatsen och erfarenheter av och eventuella förändringar kopplade till deltagande i djur- och naturbaserad aktivitet. Intervjuerna spelas in och överförs sedan till text. Resultat presenteras så att inga enskilda individer kan identifieras. Erfarenheter från ordinarie behandlare inom vuxenhabiliteringen/kontaktperson i Växjö kommun, handläggare på Försäkringskassaningskassan, samt handledare på gården kommer också att sammanställas.  

Betydelse

Projektet tillför social aktivitet/sysselsättning och kompletterar det befintliga behandlingsutbudet. Det här projektet bidrar konkret med att pröva nya arbetssätt och öka kunskapen om djur- och naturbaserad aktivitet som komplement till annan vård och behandling. Projektets resultat kan ligga till grund för en större studie.  

Forskningledare: Birgitta Gunnarsson, docent, arbetsterapeut, FoU Kronoberg, Region Kronoberg, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Sara Holmberg, docent, läkare, FoU Kronoberg, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och Lunds universitet, företagsläkare Hälsoforum; Ingrid Edvardsson Aurin, dr med.vet, distriktssköterska, FoU Kronoberg, Region Kronoberg.

Medverkande enheter Region Kronoberg: Vuxenhabiliteringen och FoU Kronoberg.

Samverkan: Växjö Kommun (Arbete och välfärd, Socialpsykiatrin) och Försäkringskassan Kronobergs län.

Tidsplan: Projektet startade hösten 2020 och planeras vara avslutat 2022.

Finansiering: Region Kronoberg; Forsknings- och utvecklingsprojekt samt förbättringsprojekt inom områdena socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Del av tjänst från Växjö kommun.

Senast uppdaterad: 11 februari 2021