Förlängd nedträngningsfas vid förlossning

Sammanfattning av Maria Bjelkes doktorandarbete.

Bakgrund

Utdrivningsskedet under en förlossning är indelad i två faser. Den startar då modermunnen är fullvidgad; under nedträngningsfasen roterar och tränger fostrets huvud ner i förlossningskanalen mot bäckenbotten. Under krystningsfasen krystar kvinnan aktivt, den avslutas när barnet är fött. Förstföderskor har oftast ett längre utdrivningsskede då tonus i muskulaturen är stramare än hos en omföderska. Vanligtvis beskrivs att längden på hela utdrivningsskedet hos förstföderskor bör understiga två timmar utan och tre timmar med epiduralbedövning. Ett förlängt utdrivningsskede ger ökade risker för både mor och barn. Att intervenera och påskynda förlossningen med läkemedel är även associerat med risker. Kvinnor som har en lång förlossning har oftare en negativ förlossningsupplevelse än kvinnor med normal förlossning vilket kan påverka kvinnans mående efter förlossningen, amning och anknytning till barnet. Forskning om nedträngningsfasen är begränsad. Aktuell forskning inom området blir svår att tolka då man i de flesta studier endast studerat utdrivningsskedet som helhet och inte tittat på nedträngningsfasen separat.  Det saknas också konsensus kring lämplig längd på nedträngningsfasen vilket gör det svårt att identifiera och handlägga utebliven progress. 

Syfte

Forskningsprojektets övergripande syfte är att bidra till ökad kunskap om progress och utebliven progress under nedträngningsfasen samt beskriva barnmorskors erfarenheter och handläggning av nedträngningsfasen.

Metod

Projektet innehåller kvantitativa och kvalitativa studier. I delstudie 1 har fokusgruppsintervjuer utförts för att beskriva barnmorskors handläggande av förstföderskors nedträngningsfas. I delstudie 2 och 3 kommer retrospektiv journalgranskning av förstföderskors förlossningsjournaler att genomföras vid två förlossningskliniker i södra Sverige med syftet att undersöka hur vanligt förekommande förlängd nedträngningsfas är och hur förlossningsutfallet blir (vaginal förlossning, sugklocka eller kejsarsnitt, blödningsmängd, förekomst av stor bristning, barnets mående efter förlossningen, amning etc.).

Betydelse

Studier finns som visar att det finns risker med att krysta länge men kunskap saknas om förlängd nedträngningsfas. Målet är att bidra till ökad kunskap kring denna specifika fas under en förlossning och därigenom kunna bidra till förbättrade handläggningsrutiner. Dels genom att visa på hur vanligt problemet är och även genom att undersöka hur förlossningsutfallet blir.

Doktorand: Maria Bjelke, leg. barnmorska,  Inst. för hälsa och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Det här är en e-postadress

Huvudhandledare: Marie Oscarsson, leg. barnmorska, docent, Inst. för hälsa och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Biträdande handledare: Lars Thurn, med. lic., Inst. för klinisk vetenskap, Karolinska Institutet.  

Medverkande enheter Region Kronoberg: Kvinnokliniken.

Samverkan: Region Kronoberg; Region Blekinge.

Tidsplan: Deltidsstudier 2017-2025.

Finansiering: Doktorandtjänst 25 % finansierad av Region Kronoberg; 25 % anslag FoU-medel Region Kronoberg samt startbidrag FORSS.

Senast uppdaterad: 17 januari 2019