Främre korsbandsrekonstruktion: grund för graftval och behandling av associerade skador

Sammanfattning av Dzan Rizvanovic doktorandarbete

Bakgrund

Ruptur av främre korsbandet är en vanlig skada inom idrotter som till exempel fotboll, handboll och utförsåkning. Det är en allvarlig skada som ofta drabbar yngre, aktiva individer och ger en påtaglig påverkan på upplevd livskvalitet och minskad aktivitetsnivå. Den årliga incidensen av främre korsbandsskador uppskattas till 0,8 per 1000 invånare och år bland individer 10 – 64 år gamla, vilket innebär att minst 8 000 individer skadar sitt främre korsband årligen i Sverige. Operation rekommenderas vid subjektiva instabilitetsbesvär, vid oförmåga att återgå till önskad fysisk aktivitetsnivå och vid samtidig suturerbar meniskskada. Det har genomförts omfattande forskning kring främre korsbandsrekonstruktioner, men det råder fortfarande ingen konsensus kring optimala operationsmetoder, val av korsbandsgraft och rehabilitering.

Syfte

Det övergripande syftet är att kartlägga orsaker till skillnader i graftval och hantering av associerade skador vid rekonstruktion av det främre korsbandet och hur detta påverkar resultat samt risk för komplikationer.

Metod

Svenska korsbandsregistret startades 2005, och innehåller mer än 90 procent av alla främre korsbandsoperationer i Sverige. I slutet på 2019 innehöll databasen nära 50 000 primära främre korsbandsrekonstruktioner och drygt 3 700 revisioner. Tre studier kommer genomföras baserat på data från korsbandsregistret, 2008 – 2019, för att bland annat studera faktorer som påverkar graftval, undersöka resultat efter operation samt analysera faktorer som påverkar hur associerade skador på menisk och brosk hanteras, med fokus på operatörers/klinikers preferenser och erfarenheter. Därutöver kommer en studie genomföras på data från patientförsäkringen (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) för att undersöka komplikationer, anmälda fall och hanterade ärenden efter främre korsbandsrekonstruktioner samt ställa detta i relation till data från korsbandsregistret. 

Betydelse

Det är av stort kliniskt intresse att ytterligare studera och analysera graftval, utfall vid korsbandskirurgi, operatörens och klinikens erfarenhet samt postoperativa komplikationer för att kunna ta fram rekommendationer som i slutändan leder till ett säkrare patientomhändertagande och ökade samhällsekonomiska vinster.

Doktorand: Dzan Rizvanovic, leg. läkare, Ortopedkliniken Växjö och doktorand vid Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning (CIFU), Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Det här är en e-postadress

Huvudhandledare: Anders Stålman, överläkare ortopedi, med.dr, Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning (CIFU), Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Biträdande handledare: Markus Waldén, överläkare ortopedi, med.dr, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet. Magnus Forssblad, överläkare ortopedi, docent, Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning (CIFU), Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Medverkande enheter: Ortopedkliniken.

Samverkan: Karolinska Institutet.

Tidsplan: 2021 – 2025.

Finansiering: Doktorandtjänst finansierad av FoU Kronoberg och Ortopedkliniken, Region Kronoberg.

Senast uppdaterad: 22 april 2021