Hur påverkar kostnader val av analys

Undersökning av vilka analyser som ökat eller minskat med koppling till analysernas kostnadsnivå.

Bakgrund

Laboratorieprover utgör ett viktigt underlag för medicinska beslut. Flera internationella studier har visat att antalet beställningar av laboratorieanalyser ökar. Detta gäller även för Region Kronoberg, där analysvolymen av kliniskt kemiska prover ökar med ca 3-7 procent årligen. För att undersöka möjligheten att påverka analysvolymerna har vi tidigare gjort en landstingsövergripande intervention genom att synliggöra analyspriset i samband med beställning och svar i journalsystemet Cambio Cosmic. Påverkan på antalet beställda analyser hos olika beställargrupper analyserades därefter. Studien kunde påvisa att interventionen hade olika effekt på beställarmönstret beroende på beställargrupp. Resultatet har gett upphov till ytterligare frågeställningar såsom vilken påverkan som kan ses på enskilda analyser. 

Syfte

Studien syftar till att undersöka vilka analyser som har ökat respektive, vilka som har minskat, och om det finns någon koppling till analysernas kostnadsnivå.

Metod

Data från vår tidigare studie kommer att analyseras vidare och mer ingående avseende vilka analyser som har ökat, respektive minskat i användning, och huruvida det finns kopplingar till analysernas kostnadsnivå. Detta genomförs genom att ha detaljerade data hämtas ur laboratoriedatasystemet. 

Betydelse

Vår intervention ger möjlighet att tillföra ny unik kunskap inom det hälsoekonomiska området då vi inte har kunnat se att en liknande studie tidigare har beskrivits i litteraturen.

Forskningsledare:  Annika Petersson, dr med.vet., mikrobiolog, Verksamhetschef Klinisk kemi och Transfusionsmedicin, Region Kronoberg.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp:  Kim Ekblom, med.dr, specialist i Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kronoberg och Institutionen för Medicinsk biovetenskap, klinisk kemi, Umeå universitet.

Samverkan: Umeå universitet, Kim Ekblom.

Tidsplan: Det laborativa arbetet påbörjades i hösten 2018 och slutredovisning av projektet planeras till 2022.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 6 december 2018