Komplikationer efter ingrepp mot gallblåsa och gallvägar

Sammanfattning av Arvid Gustafssons doktorandarbete.

Bakgrund

Ingrepp mot gallblåsa och gallvägar är vanligt i sjukvården. Operation med borttagande av gallblåsan (kolecystektomi) är en av de vanligaste operationerna i västvärlden och bara i Sverige görs ca 13 000 sådana ingrepp per år. Komplikationer efter ingrepp mot gallblåsa och gallvägar kan medföra hög sjuklighet eller rentav dödlighet. Frekvent utförda ingrepp medför liten komplikationsrisk medför ändå att många patienter drabbas. Kirurgi mot gallblåsa är också ett av få ingrepp som utförs av flertalet kirurger med olika erfarenhet och inom olika delar av allmänkirurgin.

Syfte

Syftet är att minimera risker för komplikationer efter eller vid ingrepp mot gallblåsa och gallvägar i samband med ingrepp. 

Metod

Flertalet av de fem delprojekt kommer att utformas som observationsstudier i form av retrospektiva kohortstudier. Utöver detta planeras också experimentella pilotstudier. Till hjälp kommer Svenska registret för gallstenskirurgi odh ERCP (GallRiks) användas. I GallRiks finns över 90 procent av i Sverige utförda laparoskopiska kolecystektomier registrerade sedan 2013. Registret startade 2005 och innehåler en stor mängd patientkaraktäristika samt operativa variabler vilket medför möjligheter till justering av förväxlingsfaktorer med hjälp av multivariabel logistisk regression. Utfallsmått i form av olika postoperativa komplikationer såsom galläckage, blödning, infektion följs upp efter 30 dagar. Uppdelning av patienter i de olika delprojekten sker beroende på grundhypotes och till hjälp för vidare analys kan subkohorter (så kallade nested cohorts) användas. Tidigare kända riskfaktorer för varje enskild frågeställning tas i beaktning och inkluderas i justering. Utöver registerstudier planeras även en kombinerat register- och journalstudie samt en pilotstudie gällande behandlingsmetod med hjälp av endoskopiskt ultraljud.

Betydelse

I Region Kronobergs opereras årligen omkring 500 patienter med olika ingrepp på gallblåsa och gallvägar. Omkring en tiondel drabbas av komplikationer till dessa ingrepp vilket ofta medför indikation för ytterligare ingrepp. Dessa ingrepp har i sig egna komplikationsrisker och resulterar också i vårdtid inneliggande på sjukhus vilket bidrar till ökade vårdkostnader. Avhandlingsprojekt skulle kunna medföra att antalet drabbade patienter minskas.

Doktorand: Arvid Gustafsson, specialistläkare i allmänkirurgi, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lunds universitet (IKVL).

Det här är en e-postadress

Huvudhandledare: Bobby Tingstedt, specialistläkare i allmänkirurgi, docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lunds universitet (IKVL).

Biträdande handledare:  Caroline Williamsson, specialistläkare i allmänkirurgi, med.dr vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lunds universitet (IKVL). Greger Olsson, specialistläkare i allmänkirurgi, med.dr vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) Karolinska Institutet i Stockholm.

Samverkan: Forskargruppen för lever-, pankreas- och gallvägskirurgi vid Lunds universitet samt institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet.

Tidsplan: Forskarstudierna förväntas vara klara 2029.

Finansiering: Deltidsfinansiering via forskartjänst FoU Kronoberg samt interna och externa anslag.

Senast uppdaterad: 4 maj 2021