När små barn har feber – föräldrars och vårdpersonals erfarenheter av rådgivning

Sammanfattning av Emma Westins doktorandarbete.

Bakgrund

Feber är en immunologisk reaktion där förhöjd kroppstemperatur är gynnsam för immunförsvaret. Barn med feber väcker dock ofta oro och hjälplöshet hos föräldrar. Det är naturligt att söka råd hos sjukvården när känslan av oro blir stark och sjukvårdens uppgift är att skapa trygghet. Forskning visar att inkonsekvent eller felaktig information, dubbla budskap eller dåligt bemötande ökar föräldrarnas oro. En tillitsfull relation mellan föräldrar och sjuksköterska är en förutsättning för att utifrån barnets bästa gemensamt kunna planera och utföra barnets omvårdnad. För att som förälder kunna ta informerade beslut krävs kunskap kring feber, dess symtom och varningstecken samt hur dessa ska hanteras.

Syfte

Det övergripande syftet är att utforska och beskriva föräldrars, sjuksköterskors och läkares erfarenheter av rådgivning när barnet har feber samt utifrån detta utveckla en handlingsplan för enhetlig rådgivning.

Metod

Projektet består av fyra delstudier. I delstudie I intervjuas 11 föräldrar om sina erfarenheter av feberkramp. Delstudie II har en mixad design och undersöker föräldrars erfarenheter av rådgivning från 1177 Vårdguiden när barnet har feber. Under en ettårsperiod kommer ungefär 400 enkäter samlas in och följas upp av 24 intervjuer för att uppnå en fördjupad kunskap kring vad föräldrar anser vara viktigt i en rådgivningssituation. I delstudie III, som har en fenomenografisk design, kommer 20–28 sjuksköterskor med erfarenhet av rådgivning intervjuas kring sina uppfattningar om att råda föräldrar vars barn ha feber. Delstudie IV är en modifierad delphi-studie där sjuksköterskor och läkares kliniska erfarenheter efterfrågas för att få kunskap kring vilka råd som ska ges till föräldrarna om hur och när de ska vända sig till sjukvården. Målet är att inkludera 30–50 deltagare. 

Betydelse

Enhetliga råd ger föräldrar verktyg att ta välinformerade beslut och stärker därmed föräldrars egenmakt när barnet har feber. Genom att utforska och beskriva föräldrars, sjuksköterskors och läkares erfarenheter av rådgivning när barnet har feber kan rådgivningen utformas till ett lämpligt format som är tänkt att guida föräldrar genom att bl.a. visa vilka symtom de ska vara uppmärksamma på och vart de ska vända sig.  

Doktorand: Emma Westin leg. specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Doktorand i vårdvetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet Växjö.

Det här är en e-postadress

Huvudhandledare: Carina Elmqvist, Forskningschef, docent i vårdvetenskap, vetenskaplig ledare Centrum för Interprofessionell Samverkan och Sambruk inom Akut vård (CISA).

Biträdande handledare: Märta Sund Levander, leg. sjuksköterska, bitr. professor, Linköpings universitet. Anders Svensson, leg. sjuksköterska, fil.dr, universitetslektor, Linnéuniversitetet.

Samverkan: Barn- och ungdomskliniken, 1177 Vårdguiden.

Tidsplan: 2019-2027.

Finansiering: Doktorandtjänst finansierad av FoU Kronoberg och Barn- och Kvinnocentrum, Region Kronoberg.

Senast uppdaterad: 4 mars 2021