Patient- och tumörkarakteristika samt kliniska faktorer i relation till kliniskt utfall hos patienter med huvud- och halscancer eller bröstcancer

Sammanfattning av Linn Nilssons doktorandarbete.

Bakgrund

I Sverige insjuknade ca 60 000 personer i cancer 2016. Incidensen ökar stadigt medan mortaliteten har sjunkit för flera cancerformer, t.ex. bröstcancer. Två vanliga cancerformer som ofta behandlas med strålning är huvud- och halscancer samt bröstcancer. I Sverige insjuknar varje år ca 1 500 personer i huvud- och halscancer och ca 8 000 i bröstcancer (varav nästan alla är kvinnor). All form av strålbehandling är en avvägning mellan möjligheten av nytta och risken för biverkningar. Tumörer är olika känsliga för strålning och i kliniken saknas det i dagsläget prediktiva tumörmarkörer vad gäller strålkänslighet. Det innebär att en del patienter underbehandlas, medan andra överbehandlas eller behandlas i onödan. De senare riskerar att drabbas av onödiga biverkningar som ibland kan innebära livslånga handikapp. Förutom tumörkarakteristika kan även individuella faktorer såsom levnadsvanor och samsjuklighet påverka respons och biverkningsgrad. För att bättre selektera vilka patienter som får bäst nytta av strålbehandling behövs mer kunskap om hur individuella faktorer är kopplade till kliniskt utfall.  Doktorandarbetet kommer att baseras på fyra delstudier, två med fokus på bröstcancer och två om huvud- och halscancer.

Syfte

Det övergripande syftet är att undersöka hur tumörkarakteristika, levnadsvanor och samsjuklighet påverkar kliniskt utfall hos patienter med bröst- eller huvud- och halscancerpatienter som behandlats med strålbehandling.

Metod

Metoder innefattar mikroskopisk evaluering av immunohistokemiskt färgade tumörpreparat och arbete med databaser. Bröstcancerstudierna baseras på BC-blodstudien, en kohortstudie med bröstcancerpatienter opererade i Lund sedan 2002, innefattande enkätdata, blodprover, kroppsmått och tumörmaterial med regelbundna uppdateringar avseende kliniska data. Studierna om huvud- och halscancer utgår från svenska kvalitetsregistret för huvud- och halscancer, SweHNSC (Swedish Head and Neck Cancer Registry) 2008–2017.

Betydelse

Projektet kommer att leda till ökad kunskap om hur tumörkarakteristika, levnadsvanor och samsjuklighet påverkar behandlingsutfall hos patienter med bröst- eller huvud- och halscancerpatienter som behandlas med strålbehandling och förbättrade rutiner och rekommendationer.

Doktorand: Linn Nilsson, specialistsjuksköterska onkologisk vård inriktning strålbehandling, Medicinsk fysik och teknik, Region Kronoberg. Avd. för onkologi och patologi, Inst. för kliniska vetenskaper, Lund, Lunds universitet.

Det här är en e-postadress

Huvudhandledare: Helena Jernström, professor, Avd. för onkologi och patologi, Inst. för kliniska vetenskaper, Lund, Lunds universitet.

Biträdande handledare: Maria Gebre-Medhin, överläkare, Avd. för onkologi och patologi, Inst. för kliniska vetenskaper, Lund, Lunds universitet.

Tidsplan: 2018-2026.

Finansiering: Doktorandtjänst 25 procent finaniseras av Region Kronoberg, Cancerfonden, Fru Berta Kamprads stiftelse, Flexibel Utbildning.

Senast uppdaterad: 12 september 2019