Rehabiliteringskoordinatorn – en resurs i arbetet med personer som är sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna

Sammanfattning av projektet

Bakgrund

Sedan februari 2020 är rehabiliteringskoordinator en lagstadgad och permanent funktion inom hälso- och sjukvården med övergripande uppdrag att arbeta för en sammanhållen och tydlig sjukskrivningsprocess för den enskilda patienten. Uppdraget som rehabiliteringskoordinator utförs genom att en intern samordnare på enheten ger individuellt stöd till patienten och samordnar externa kontakter, med till exempel arbetsgivaren, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Region Skåne är en av flera regioner som sedan flera år infört rehabiliteringskoordinatorer framför allt inom primärvården. Region Skåne valde att göra en stor satsning på utbildning av rehabiliteringskoordinatorer och har nu avsatt medel för att utvärdera nyttan av dessa satsningar.  

Syfte

Syftet är att studera hur sjukskrivningar påverkas på vårdcentral/enhetsnivå samt hur olika aktörer som är involverade i sjukskrivningsfrågor, uppfattar, förstår och upplever nyttan av rehabiliteringskoordinatorn och dennes uppdrag. Frågeställning: 1. Hur uppfattar verksamheten rehabiliteringskoordinators funktion inom hälso- och sjukvården? 2. Minskar sjukskrivningars antal och längd på vårdcentral där rehabiliteringskoordinatorn genomfört 7,5 hp-utbildning jämfört med vårdcentral där rehabiliteringskoordinatorn inte genomfört 7,5 hp utbildning? 

Metod

Kvantitativa  data: Registerdata för patienter på vårdcentralen med nya och pågående sjukskrivningar i Region Skåne under åren 2017 och 2018 sammanställs och analyseras. Registerdata samlas rutinmässigt in för varje enhet och finns lagrad via statistiktjänsten Inera. Kvalitativa data: Intervjustudier med fokus på erfarenheter och uppfattningar om rehabiliteringskoordinatorns funktion i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. De som intervjuas är verksamhetschefer, rehabiliteringskoordinatorer, läkare på vårdcentraler samt handläggare på Försäkringskassan i Region Skåne.  

Betydelse

Det finns ett behov av att studera nyttan av rehabiliteringskoordinators roll och arbetssätt inom svensk hälso- och sjukvård. Forskningen kan ge vägledning för att förbättra arbetssätt när det gäller att förebygga sjukskrivning och att säkerställa en rättssäker 

Forskningsledare: Kjerstin Stigmar, dr med.vet, leg. fysioterapeut/ergonom, biträdande lektor, Institutionen för hälsovetenskap, Lunds universitet.

Forskargrupp: Charlotte Post Sennehed, dr med.vet.  leg. fysioterapeut/ergonom, FoU-handledare, Region Kronoberg. Charlotte Wåhlin, dr med.vet. docent,  leg. fysioterapeut/ergonom, Arbets- och miljömedicin, Region Östgergötland och Linköpings universitet. Catharina Strid, dr med.vet., lektor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Det här är en e-postadress

Samverkan: Forskargruppen samverkar ned Region Kronoberg samt Region Östergötland.

Tidsplan: 2019-2022.

Finansiering: RegionSkåne.

 

Senast uppdaterad: 12 februari 2021