Självriktad och utåtriktad aggressivitet hos rättspsykiatriska patienter

En studie av 100 rättspsykiatriska patienter som vårdas vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Bakgrund

Rättspsykiatriska patienter uppvisar, utöver en varierande psykisk och social problematik, en ökad benägenhet för såväl självriktad som utåtriktad aggressivitet. Både utåtriktad och självinriktad aggressivitet betraktas som folkhälsoproblem och medför allvarligt lidance för enskilda individer och betydande kostnader för samhället, varför behovet av fördjupad kunskap som kan vägleda interventioner är storty. Fortfarande saknas fördjupad kunskap om vad som driver dessa beteenden hos rättspsykiatriska patienter och vilken funktion dessa beteenden kan fylla för individen.

Syfte

Syftet är att undersöka självriktad och utåtriktad aggressivitet och därtill samvarierande faktorer hos rättspsykiatriska patienter och även att validera självskattningsformulär som kan vara till nytta i utvärdering av dessa beteenden.

Metod

Studien innefattar en konsekutiv kohort av 100 rättspsykiatriska patienter som vårdas vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och innefattar patientintervjuer, självskattningar och journalgranskning.

Betydelse

Denna studie är betydelsefull såväl ur ett folkhälsoperspektiv som ur ett kliniskt perspektiv då självriktad och utåtriktad aggressivitet utgör folkhälsoproblem som leder till allvarligt lidande för enskilda individer och betydande kostnader för samhället. Studien ger möjligheter att undersöka dessa beteenden på ett fördjupat plan, vilket ger möjlighet till identifiering av funktionella interventioner som skulle kunna minska självriktad och utåtriktad aggressivitet hos rättspsykiatriska patienter. På detta sätt kan aktuell studie leda till möjligheter att optimera vårdinsatser för patienter med särskilda vårdbehov och svår psykisk ohälsa, och därigenom i förlängningen förhoppningsvis minska lidande hos patienten och underlätta samhällets resursanvändning vid rehabilitering/habilitering av dessa individer.

Forskningsledare: Märta Wallinius, med.dr, leg. psykolog, Rättspsykiatriska regionkliniken, Växjö, Region Kronoberg och Inst. för kliniska vetenskaper, Lund, Lunds universitet, Avd. för barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Natalie Laporte, beteendevetare, doktorand, Rättspsykiatriska regionkliniken, Växjö, Region Kronoberg och Inst. för kliniska vetenskaper, Lund, Lunds universitet samt Carl Delfin, beteendevetare, doktorand, Rättspsykiatriska regionkliniken, Växjö, Region Kronoberg och Centrum för etik juridik och mental hälsa (CELAM) och Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Samverkan: Lunds universitet och Göteborgs universitet.

Tidsplan: Datainsamling 2016-2017. Vetenskaplig bearbetning, analys och publicering 2017-2022.

Finansiering: Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, Centrum för etik, juridik och mental Hälsa (CELAM) och Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt FoU-medel från Region Kronoberg och Södra sjukvårdsregionen.

Senast uppdaterad: 3 juli 2017