Tarmflora och immunreaktivitet hos barn med nydebuterad inflammatorisk tarmsjukdom och celiaki

En sammanfattning av Marianne Malmquist doktorandarbete

Bakgrund

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och celiaki är två av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos svenska barn och ungdomar. Förekomsten har ökat under de senaste decennierna i länder med västerländsk hög levnadsstandard. Orsaken till sjukdomarna är okänd, men samspelet mellan immunsystemet och tarmfloran anses vara av avgörande betydelse. Den ledande förklaringsmodellen idag är hygienhypotesen. Enligt den lever vi i ett för ”rent” samhälle där immunsystemet möter för få mikrober och inte får tillräcklig stimulans att utvecklas optimalt. Istället sker en ”felprogrammering” där immunsystemet utvecklar aggressiva immunreaktioner. Det är känt att tarmfloran i tjocktarm och tunntarm avviker vid debut av IBD och celiaki jämfört med kontrollpersoner. Munfloran vid IBD är i ringa omfattning studerad.

Syfte

Syftet med projektet är att studera hur bakteriekompositionen i mag-/tarmkanalens olika delar, särskilt munhålan och tunntarmen, skiljer sig mellan patienter med IBD, celiaki och friska kontroller respektive symtomatiska kontroller samt att studera immunreaktiviteten, genom att undersöka skillnader hos T- och B-lymfocyternas  homing- och aktiveringsmarkörer,  hos de olika grupperna.

Metod

I studierna inkluderas barn, 1-17 år, som söker på Barn- och ungdomsklinikerna i Växjö och Halmstad samt vid Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg på grund av symtom som inger misstanke om IBD eller celiaki. Hälften förväntas efter utredning ha IBD/celiaki och resten ska fungera som sjuka kontrollerFriska åldersmatchade kontrollpatienter kommer också att inkluderas. Bakterieprover från saliv, munslemhinna, tunntarmssaft, tunntarmsbiopsi och avföring analyseras med  "Next generation sequencing" (Illumina Miseq). Blodprov tas för analys av subpopulationer av T- och B-lymfocyter med flödescytometri, (FACS) samt analys av cytokiner och kemokiner med bioplex-kit.  Data analyseras med multivariat metodik för mönsterigenkänning (PLS/SIMCA, Umetrics, Umeå). Med denna metodik kan vi se om data från barnen i studien bildar olika kluster beroende på diagnos och vilka parametrar som främst bidrar till att grupperna skiljs åt. Dessa parametrar kommer även att bearbetas med univariat statistisk metodik så att vi undviker problem med massignifikans.

Betydelse

Projektet avser att ge ny kunskap om orsakerna till IBD och celiaki, vilket kan befrämja diagnostik, prevention och behandling av sjukdomarna.

Doktorand: Marianne Malmquist, överläkare vid Barn- och ungdomskliniken i Växjö. Doktorand vid Institutionen för Kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet.

Det här är en e-postadress

Huvudhandledare:  Robert Saalman, docent, överläkare, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Avdelningen för Pediatrik /Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Biträdande handledare: Agnes Wold, professor, överläkare, Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Samverkan: Klinisk mikrobiologi samt klinisk immunologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Drottning Silvias Barn- och ungdomsklinik i Göteborg, Barnkliniken vid Hallands sjukhus i Halmstad, Kirurg- och ortopedklinikerna i Växjö, Mikrobiologen i Växjö.

Tidsplan: 2013-2020.

Finansiering: Doktorandtjänst 30 procent finansierad av Region Kronoberg. ALF-medel, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Senast uppdaterad: 8 januari 2019