Upplevd ilska hos patienter i primärvård med symptom på generaliserad ångest – en kvalitativ studie ur patientens och vårdpersonalens perspektiv

Sammanfattning av projektet.

Bakgrund

Oro är något som alla människor kan uppleva. Mer omfattande, långvarig och svårkontrollerad oro leder ofta till problem för individen och betecknas som generaliserad ångest, vilket för det mesta hanteras på primärvårdsnivå. Ilska är också ett allmänmänskligt fenomen och kan leda till interpersonella problem men också vara en kraft för rättvisa och förändring. Tidigare forskning och teoretiska antagande visar på en koppling mellan generaliserad ångest och ilska där ilskan verkar kunna ha olika och ibland motstridiga funktioner. Det saknas mer beskrivande forskning om hur personer med generaliserad ångest upplever ilska. 

Syfte

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur ilska upplevs hos vuxna patienter i primärvård med symptom på generaliserad ångest och hur vårdpersonalen upplever bemötandet av dessa patienter med fokus på deras ilska. Fokus på ilska i studien handlar om upplevelsen av ilska när den är närvarande men också om eventuell upplevelse av att ha en brist på ilska eller att ilska är frånvarande. 

Metod

Forskningsprojektet har en explorativ ansats med kvalitativ metod där data samlas in genom intervjuer och analyseras med tematisk analys. Studien kommer att undersöka patienternas ilska både utifrån deras egen upplevelse och utifrån vårdpersonalens perspektiv. Deltagare rekryteras från primärvården. Totalt beräknas 15-20 patienter och 15-20 vårdpersonal inkluderas i studien. Patienter med symptom på generaliserad ångest tillfrågas av vårdpersonal om de är intresserade av att delta i studien. För att kunna inkluderas får intresserade patienter fylla i ett screeningformulär vars skattning ska indikera diagnosen generaliserat ångestsyndrom. Personal som arbetar i primärvård och som sedan minst ett år tillbaka har kontakt med patienter med symptom på generaliserad ångest tillfrågas om deltagande i studien.  

Betydelse

Ökad kunskap inom området kan bidra till större förståelse för problematiken och förbättra bemötande och behandling inom vården.

Forskningsledare: Viktor Carlsson, Odont. dr, leg. psykolog, Allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK), Region Kronoberg, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Karin Pernebo, fil.dr, leg.psykolog, leg.psykoterapeut, FoU Kronoberg, Region Kronoberg, Institutionen för Psykologi, Linnéuniversitetet. Emma Bengtsson, PTP-psykolog, Primärvårdsrehab, Region Kronoberg.

Medverkande enheter Region Kronoberg: Studien drivs av Allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK) tillsammans med FoU Kronoberg. Primärvårdsrehab deltar i datainsamlingen. 

Samverkan: Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet.

Tidsplan: Datainsamling 2021, analys och skrivande av vetenskapliga artiklar 2022. 

Finansiering: Studien har erhållit forskningsmedel från FoU Kronoberg.

Senast uppdaterad: 19 april 2021