Våga vara mätt – gruppbehandling för viktnedgång

En pedagogisk metod med gruppbehandling som bygger på regelbundna måltider och mat som utgår från nordiska näringsrekommendationer.

Bakgrund

Den ökande förekomsten av övervikt och fetma i befolkningen är ett växande folkhälsoproblem. Dåligt sammansatt mat och felaktiga matvanor bidrar till ohälsa av olika slag. Övervikt och fetma är starkt kopplat till många olika sjukdomar för såväl yngre som äldre. De råd och behandlingsmetoder som hittils använts inom hälso- och sjukvården, till exempel råd om kalorireduktion, har dålig effekt. Sedan några år utförs "fetmakirurgi" (främst gastric-bypass-operationer) som har visat goda resultat för viktnedgång och lägre risk för fetmarelaterade sjukdomar. Biverkningar förekommer dock både kortsiktigt och livslångt. Att operera en stor del av befolkningen, inklusive barn och ungdomar, är på sikt inte hållbart. Maten och matvanornas betydelse uppmärksammas alltmer och många människor testar olika dieter och kost utanför de gängse kostråden. De flesta metoder för viktnedgång visar bra resultat på kort sikt, men det saknas vetenskapligt stöd för icke-kirurgiska metoder som ger bestående viktnedgång.

Syfte

Att studera effekten av "Våga vara mätt"–konceptet för viktnedgång med 5-års uppföljning.

Metod

Metoden fokuserar på vanlig mat – ingen särskild diet, betydelsen av blodsockerreglering och hur det kan påverkas genom val av mat, ökad kunskap om näringsinnehåll i mat samt medvetenhet om eget beteende och beteendeförändring. Metoden har utarbetats av distriktssköterska i Ljungby och har visat bestående viktnedgång hos ett begränsat antal personer som prövat. Denna metod behöver testas vetenskapligt innan den kan införas rutinmässigt inom hälso- och sjukvården. Under hösten 2014 genomfördes en pilotstudie och under hösten 2015 påbörjades en randomiserad kontrollerad studie med 5-års uppföljning. Totalt kommer det att ingå 200 vuxna personer från Region Kronoberg och Kalmar län fördelade i en viktgrupp och en kontrollgrupp.

Betydelsen

Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska komplikationer, som för med sig minskad livskvalitet för individen och höga kostnader för hälso- och sjukvården. Idag drabbas unga överviktiga personer av sjukdomar som tidigare förknippades med hög ålder. Att utveckla och värdera icke-kirurgiska metoder för behandling/rådgivning vid övervikt och fetma med bestående resultat är mycket angeläget såväl för individ som samhälle.

Forskningsledare: Kjell-Åke Alle, docent, specialist Intermedicin, FoU Kronoberg och Medicinkliniken, Centrallasarettet Växjö, Region Kronoberg

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Sara Holmberg, medicin doktor, specialist i Allmänmedicin, FoU Kronoberg, Region Kronoberg, Uppsala universitet och företagshälsovård, Växjö kommun.

Det här är en e-postadress

Lena lendahls, medicn doktor, Folkhälsovetenskap, barnmorska, FoU Kronoberg, Region Kronoberg och lektor vid Linnéuniversitet.

Det här är en e-postadress

Mari Bergenholtz-Liljedahl, distriktssköterska, Region Kronoberg.

Det här är en e-postadress

Tidsplan: 2014-2022

Finansiering: FoU-medel från Region Kronoberg samt FORSS-medel.

Senast uppdaterad: 26 februari 2016