Våga vara mätt

Många i befolkningen har stora problem med övervikt och fetma. Detta kan ge en upplevd minskad livskvalitet och en ökad risk för sjukdomar även i yngre åldrar. Målet är att utveckla en behandling med bestående resultat som inte är kirurgisk.

Aktuellt läge november 2021

Nu när pandemin lugnar ner sig kan vi äntligen genomföra den sista fasen i datainsamlingen för projektet. Alla deltagare som inte avböjt fortsatt medverkan kommer under november och december att bjudas in till en sista undersökning (5-årsuppföljning) inklusive kroppsmätningar, blodprover och enkät. Alla som medverkar får personligt brev med sina provsvar.

Därefter vidtar arbetet med att sammanställa slutresultatet, göra analyser och skriva rapporter och vetenskapliga artiklar.

Aktuellt läge maj 2021

På grund av pandemin är projektet fortfarande pausat. Alla deltagare har fått informationsbrev under våren 2021 och förhoppningen är att kunna bjuda in alla deltagare till en avslutande uppföljning så fort det är genomförbart.

I en studentuppsats har samband mellan måltidsmönster, kroppsmått och blodtryck undersökts. Studien visar på en del skillnader i måltidsmönster mellan män och kvinnor och i relation till ålder. 

Eating Patterns in Relation to Anthropometrics and Blood Pressure../Elin Siurua 2021.pdf, öppnas i nytt fönster


Aktuellt läge maj 2020

Projektet fortgår med högt deltagande. Innan jul 2019 hade alla treårsuppföljningar klarats av. Cirka en tredjedel har nu gjort fyra årsuppföljningen men pga. coronakrisen har vi behövt ställa in en del besök under våren. Även planerade informationsträffar har fått ställas in. Men projektet fortsätter och årskontrollerna kommer att återupptas så fort det bedöms vara möjligt.

Sammanställning och analys av alla data pågår för fullt. Projektet är designat för fem års uppföljning så det dröjer innan det slutliga resultatet finns. Fem år är en lång tid och det är ovanligt med projekt som följer deltagare regelbundet under så lång tid. Men vi vet att det är svårt och tar tid att ändra vanor och förändra så därför är det viktigt med långtidsuppföljning. Ett högt fortsatt deltagande i projektet bidrar till att det framtida resultatet blir tillförlitligt. Det går bra att komma på uppföljning även om man inte haft möjlighet något år.

Några preliminära resultat från tvåårsuppföljningen följer här:

 • Av alla 200 deltagare som lottades till viktgrupp eller kontrollgrupp så är det 127 personer (64 %) som varit med på 2-årsuppföljningen.
 • Vi ser att det skett förändringar i båda grupperna, även de i kontrollgruppen har förändrat, ofta förbättrat, sina värden.
 • Den genomsnittliga viktnedgången är inte så stor, cirka 2 kg, men det är statistiskt säkerställt (alltså mer än vad slumpen åstadkommer). Det betyder att BMI minskat med 0,5 enheter i snitt. Även det genomsnittliga midjemåttet och blodtrycket har minskat.
 • Sammanställning av enkäterna visar att deltagarna upplever att de fått förbättrade matvanor, minskat sin alkoholkonsumtion och upplever förbättring avseende konditionen, orken, energin, tålamodet, självförtroendet och hälsan som helhet.
 • Den sammanlagda livskvaliteten har blivit högre.
 • Det är mycket små förändringar över tid som kan ses i blodproverna utifrån de analyser som hittills gjorts.
 • Även om skillnaderna är ganska små i genomsnitt för hela gruppen så finns det många deltagare som fått stora förändringar i olika variabler.

Varför görs studien?

Konceptet "Våga vara mätt" är en behandling som bygger på förståelse för vad som händer i den egna kroppen beroende på vad man väljer eller inte väljer att äta och dricka. Grunden är regelbundna måltider, vardagsmat och att få bort sockersuget. Ett begränsat antal personer har provat metoden, men den behöver utvärderas vetenskapligt.

Syftet med studien är att undersöka effekten av gruppbehandling enligt Våga vara mätt-konceptet i jämförelse med rekommenderad kostrådgivning enligt Livsmedelsverkets rekommendation för vuxna med övervikt/fetma.

Vilka inbjuds att delta?

Friska personer i åldern 18-70 år med BMI mellan 27-45 och som talar svenska språket samt är boende i Kronoberg och Kalmar län.

Hur går studien till?

Deltagarna i viktgruppen "Våga vara mätt" erbjuds 10 träffar i grupp med max 10 deltagare under 6 månader. Ett individuellt samtal erbjuds i närtid till gruppträff 1 och 10. Vid gruppträff 6 erbjuds också ett kort individuellt samtal.

Deltagarna som är kontroller till viktgruppen erbjuds personlig kostrådgivning i enlighet med nationella riktlinjer vid övervikt och fetma vid ett enskilt samtal.

Deltagarna i både viktgrupp och kontroller till viktgruppen får vid det första enskilda besöket svara på en enkät med frågor om bakgrundsfaktorer, levnadsvanor, livskvalitet, hälsa och sjukdom. Provtagning genomförs av sjuksköterska inkluderande längd, vikt, midje- och stussmått, blodtryck, puls och blodprover.

Besök hos sjuksköterska med uppföljningsenkät och provtagning upprepas på motsvarande sätt efter 6 månader och därefter årligen i 5 år på samma sätt för båda grupperna. Sammanlagt kommer sju undersökningar att göras av en sjuksköterska. Efter första året får deltagaren ett testprotokoll hemskickat vid varje tillfälle.

Hur hanteras insamlad information?

Om du väljer att delta i studien kommer dina svar och resultat att behandlas av medverkande forskare på ett säkert sätt så att inga obehöriga kan ta del av dem. Behandling av personuppgifter kommer att ske enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204). All bearbetning av data sker i kodad form och redovisning sker på ett sätt så din personidentitet är skyddad. Projektet bedrivs utanför hälso- och sjukvården och din medverkan påverkar inte på något sätt dina eventuella kontakter med hälso- och sjukvården.

Resultatet av studien kommer att redovisas i form av vetenskapliga artiklar och genom massmedia.

Frivillighet och samtycke

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta ditt deltagande. Du samtycker till att delta i studien genom att skriva under blanketten "Informerat samtycke till studien" vid det första mötet med distriktssköterskan.

Ansvariga för studien

Huvudman för studien är Region Kronoberg. En sjuksköterska kommer att ha direkt kontakt med dig som deltagare vid gruppträffar och/eller personliga möten. Forskare som är anställda vid FoU Kronoberg kommer att bearbeta, analysera och redovisa insamlad data.

Medverkande forskare vid FoU Kronoberg är:

 • Kjell-Åke Alle, överläkare, docent
 • Lena Lendahls, barnmorska, medicine doktor, lektor
 • Sara Holmberg, allmänläkare/företagsläkare, docent.

Medverkande forskningssköterskor är:

 • Mari Bergenholtz-Liljedahl, distriktssköterska
 • Veronica Fyhrlund, distriktssköterska.

Kontakt

Marie Bergenholtz
Leg. sjuksköterska/distriktssköterska
Kjell Åke Alle
FoU-handledare, docent

Specialist i internmedicin; forskar inom läkemedelsområdet samt syrarelaterade sjukdomar.

Lena Lendahls

FoU-handledare, med.dr

Barnmorska och folkhälsoansvarig.

Sara Holmberg
FoU-handledare, docent

Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård; forskar inom områdena Arbetsmiljö/Hälsa/rehabilitering och Mat/Hälsa/Folksjukdomar.

Senast uppdaterad: 4 november 2021