Vård av äldre med nedsatt beslutsförmåga – simulering för att stödja ambulanspersonal i hantering av etiska värden

Sammanfattning av Anna Bennesveds doktorandarbete

Bakgrund

Personer 65 år eller äldre beräknas år 2030 utgöra en fjärdedel av Sveriges befolkning mot en femtedel 2020. Forskning om etiska problem kopplade till den ökande andel äldre patienter i svensk ambulanssjukvård visar etiska konflikter i relation till patientens bästa, patientens autonomi och professionella ideal. Forskning saknas om etiska konflikter i vård av äldre med nedsatt beslutsförmåga i prehospital kontext. Akut sjukdom ger ofta annorlunda symtom hos äldre som förvirring, trötthet, fallbenägenhet eller allmän sjukdomskänsla. Äldres smärtuttryck kan vara nedsatta och feber kan saknas vid infektioner. Demenssjukdom kan orsaka oro och aggressivitet medan närmiljöförändringar, infektioner, smärta, hjärt-/kärlsjukdom och olämpliga läkemedel kan orsaka nedsatt kognitiv funktion. Kombinationen av medicinska, psykiska och sociala problem försvårar bedömningen och vården.

Syfte

Syftet är att utveckla och utvärdera en utbildningsintervention för ambulanspersonal med mål att främja personalens etiska kompetens och därigenom förebygga orättvis behandling av äldre patienter som drabbas av akut ohälsa.

Metod

Projektet omfattar fyra delstudier med kvalitativ och kvantitativ design där studiedeltagarna är kliniskt verksam ambulanspersonal. Studie I och II är kvalitativa intervjustudier där datainsamling genomförs med ostrukturerade parintervjuer med utgångspunkt i en autentisk vinjett som aktualiserar etisk problematik. Studie III är en kvalitativ studie med datainsamling under interventionen med etisk simulering och efterföljande etikrond. I studie IV används blandade metoder. Datamaterialet inhämtas från enkäter, intervjuer och inspelade dagböcker med syfte att utvärdera interventionen.

Betydelse

Projektets förväntade nytta är att öka livskvalitet, fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande hos äldre patienter som vårdas av ambulanspersonal som deltagit i interventionen. Interventionen förväntas främja och öka ambulanspersonalens etiska kompetens och därmed förbättra skyddet av viktiga etiska värden i vården av äldre patienter med nedsatt beslutsförmåga samt minska personalens etiska stress.

Doktorand: Anna Bennesved, ambulanssjuksköterska, Region Kronoberg samt doktorand i vårdvetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö.

Det här är en e-postadress

Huvudhandledare: Anders Bremer, ambulanssjuksköterska, fil.dr., docent, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Biträdande handledare: Mats Holmberg, ambulanssjuksköterska, med.dr, docent, forsknings- och utvecklingsstrateg, Ambulansverksamheten, Region Sörmland; Andreas Rantala, ambulanssjuksköterska, med.dr., Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet; Anders Svensson, fil.dr., Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, klinisk lektor ambulansverksamheten Region Kronoberg.

Medverkande enheter: Ambulansverksamheten Region Kronoberg.

Samverkan: CISA – Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk i Akutvård.

Tidsplan: Projektet påbörjades våren 2019. Disputation planeras 2026.

Finansiering: 

Familjen Kamprads Stiftelse samt Akutcentrum, ambulansverksamheten Region Kronoberg.

Hemsida: Länk

 

Senast uppdaterad: 12 februari 2021