Stöd och behandling

Med plattformen Stöd- och behandling kan Region Kronoberg erbjuda stöd, behandlingar och utbildningar till invånarna på ett säkert sätt via 1177.

Användningen av Stöd och behandling möjliggör digital kommunikation mellan behandlare och patient/anhöriga. Exempel på användning via nätet är behandling av ångest, depression, oro och stöd för patienter med tobaksberoende. Plattformen kan användas för att bygga egna program, som till exempel artrosskolan.

Vårdgivaradministratörer finns på övergripande nivå bland annat på IT-VIS förvaltning.

Behörighetsadministratör ska finnas på respektive enhet och kan aktivera rollerna behandlare, dataadministratör, invånaradministratör och behörighetsadministratörer.

Beställning eller ändring av rollen behörighetsadministratör görs via IT-portalen, Beställa, Program och appar, behörighet till program av IT-beställer eller enhetens chef.

IT-portalen, öppnas i nytt fönster

Vid uppstart tilldelas rollen Behörighetsadministratör centralt till två av enhetens administratörer för vårdmedarbetaruppdrag.

Det behörighetsadministratören på enheten ansvarar för är:

 • att tilldela vårdpersonal roller i Stöd och behandling.
 • att inaktivera roller på vårdpersonal i Stöd och behandling.

Vårdpersonalen som ska jobba i Stöd och behandling ska tilldelas de tre rollerna Behandlarna, Invånaradministratör, och Dataadministratör. 

För vårdpersonalen finns en utbildningsmiljö där möjlighet finns att testa program både som vårdpersonal och som patient/invånare.

Test-behandlaren loggar in agera behandlare och aktivera programmet för test-patient/invånare.

 Länk för inloggning som test-behandlare:

Logga in som testbehandlare (intern länk) behörighet krävs, öppnas i nytt fönster

Länk för inloggning som test-patient/invånare:

Logga in som testpatient, öppnas i nytt fönster

Beställning av rollen test-behandlare görs via IT-portalen, Beställa, Program och appar, behörighet till program.

Rapport: Program på Stöd- och behandlingsplattformen, SKR, öppnas i nytt fönster

Artrosskola

Beskrivning: information och övningar för patienter med artros

Utvecklat av: Louise Lyster, Region Kronoberg

Används av: Primärvårdsrehab, primärvårdens hälsoenhet och enheter inom vårdval

Barn med språkstörning – stöd från logopeden

Beskrivning: Logopediskt stödprogram till vårdnadshavare som har barn i förskoleåldern med språkstörning. Programmet ska användas som ett komplement mellan besöken hos logopeden. Användning av stödprogrammet ska föregås av en utbildning om programmet i Lärportalen via Västra Götalandsregion.

Utvecklat av: Västra Götalandsregion

Används av : familjehälsan, BoU

iKBT Depressionshjälpen, Oroshjälpen, Sovhjälpen, Stresshjälpen, Ångesthjälpen, Ångesthjälpen ung, Ångesthjälpen ung föräldrastöd, ADHD-hjälpen

Beskrivning: behandlingsprogram som bygger på KBT

Utvecklat av: Psykologpartners W & W AB

Används av: primärvårdsrehab, vårdval och specialistpsykiatri (vuxna och barn), kvinnokliniken, barn- och ungdomshabiliteringen, lasarettsrehab

Övrigt: fr.o.m. 220601 nytt avtal som innebär att vi även får tillgång till ADHD hjälpen

Lära-känna-programmet

Beskrivning: stödprogram för föräldrar som har barn med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

Utvecklat av: Gustaf Waxegård, familjehälsan

Används av: barn- och ungdomskliniken

MADRA-S, MADRA-S och EQ-5D vid ECT

Utvecklat av: Axel Wilhelmsson, specialistpsykiatrin

Används av: specialistpsykiatrin

Sjukskrivningskollen

Beskrivning: Stödprogram som riktar sig till sjukskrivna patienter. Ett verktyg för rehabkoordinatorer

Utvecklat av: Landstinget i Kalmar län

Används av: Rehabkoordinatorer på berörda enheter

Övrigt: Nyttjandeavtal med region Kalmar

Tobakshjälpen

Beskrivning: Programmet används av invånare som vill sluta använda tobak

Utvecklat av: Region Jönköpings län

Används av: Tobaksavvänjare

Hjärtskola för dig med kranskärlssjukdom

Beskrivning: Stödprogram rekommenderas som komplement eller alternativ till den sjukhusbaserade hjärtskolan

Utvecklat av: Västra Götaland

Används av: Lasarettsrehab och medicinklinikerna i Kronoberg

Matdagboken

Beskrivning: Förberedelse inför besök hos dietist

Utvecklat av: Louise Lyster, Region Kronoberg

Används av: primärvårdens hälsoenhet och lasarettsrehab

Min vårdplan cancer

Beskrivning: Finns för flera olika cancerdiagnoser och ska stödja patienten med information för att ge delaktighet, förståelse och trygghet

Utvecklat av: RCC

Används av: Kontaktsjuksköterskor på berörda enheter

Ny vikt på sikt

Beskrivning: Programmet ska fungera som ett verktyg för att uppnå digifysiska vårdkontakter enligt principer för stegvis vård

Utvecklat av: Louise Lyster, Region Kronoberg

Används av: Primärvårdens hälsoenhet

Användarstöd

Filmer och DEMO-versionen av Stöd- och behandling
Här 
kan du själv klicka runt och få en uppfattning om hur systemet fungerar. Du kan prova att använda systemet både som patient och som vårdpersonal.

Statistik från Inera över användningen av Stöd- och behandling 

Film om stöd och behandling från Inera

Den här filmen ger dig en första introduktion till vad tjänsten innebär.

Behörighetsadministratören på enheten ansvarar för är:

 • att tilldela vårdpersonal roller i Stöd och behandling.
 • att inaktivera roller för vårdpersonal i Stöd och behandling.

Vårdpersonalen som ska jobba i Stöd och behandling ska tilldelas de tre rollerna Behandlarna, Invånaradministratör, och Dataadministratör. 

På Ineras hemsida finns manualer för arbetet:

Manualer stöd och behandling, öppnas i ny flik

Manual behörighetsadministratör, invånaradministratör och dataadministratör.pdf, öppnas i nytt fönster 

Gör så här:

 • Kontrollera först att personen som ska läggas till har medarbetaruppdrag 
 • Logga in på: https://personal.sob.minavardkontakter.se (SITHS-kort inloggning)
 • Gå till fliken ”Personal” .
 • Här finns personers HSA-id: Verksamhetskatalog sök person
 • Skriv in HSA-id för den person som du vill lägga till och ”Sök personal”.
 • Personalen ska ha följande roller:
  • behandlare 
  • invånaradmin
  • dataadmin
Hur går patienten tillväga?

Patienten får tillgång till e-tjänsten Stöd och behandling via säker inloggning på 1177. Används appen kan en favorit skapas.

Hur går behandlaren tillväga?

Utbildning för användare

Behandlaren får tillgång till Stöd och behandling via säker inloggning: 

Logga in i Stöd- och behandling, för vårdpersonal, Inera.se (behörighet krävs)

Som behandlare kan du själv se hur programmet ser ut för patienten. 

Logga in som testbehandlare (intern länk) behörighet krävs

Logga in som testpatient

Tjänsten Stöd och behandling består av två tekniska plattformar; Stöd och behandling samt Designverktyget.

Läs mer på Ineras webbplats, öppnas i nytt fönster

Här publicerar nationella förvaltningen filmer som visar nya funktioner i samband med releaser, sprintdemofilmer och webbinarier:

Inera, stödmaterial

Detta formulär används när ett initiativ ska beskrivas för ett program i stöd- och behandling (SoB). Formuläret fylls i av kontaktperson hos verksamheten/verksamheterna som lämnat initiativet. Vid behov kan samordnare för SoB ge stöd. Ett ifyllt formulär är underlag för beslut av regionens ledningsgrupp om anskaffning av programmet.

Initiering till program i stöd- och behandling, formulär

Formuläret öppnas med fördel i webbläsaren Edge.

daria.abrahamsson@kronoberg.se

Behandlare kan vid behov överlämna en invånares moment till en annan vårdenhet. Den mottagande enheten måste godkänna överlämningen innan själva överlämnandet sker. Det är av största vikt att upprätta/känna till verksamhetsrutinerna för överlämning av moment innan behandlare initierar en överlämning.

Överlämna ett moment till annan vårdenhet

 • Gå till fliken Mina
 • Välj invånare vars moment ska överlämnas
 • Gå till fliken Hantera för invånaren
 • Scrolla längst ned på sidan och välj Överlämna. 

En ruta kommer upp med information om aktiviteter som bör hanteras innan överlämningen initieras.

För att fortsätta överlämningen

 • Välj Fortsätt
 • Sök upp den enhet du vill lämna över momentet till i den sökruta som är synlig. En ruta dyker upp med information om momentet samt till vilken enhet du vill lämna över momentet. Kontrollera att uppgifterna stämmer.

För att fortsätta överlämningen

 • Markera att invånaren godkänt överlämningen
 • Välj Överlämna. I hanteravyn syns nu med en grå panel med text som informerar dig som behandlare att överlämningen pågår.

OBS! När överlämningen godkänts av invånaradministratören på den mottagande enheten kommer överlämningen genomföras. Det innebär att momentet samt all dess information kommer försvinna från den enhet som initierat överlämningen.

Byta behandlare på invånare i moment. Om en behandlare av någon anledning inte kan fullfölja momentet på den invånare som den är ansvarig för (exempelvis sjuk, semester, slutar) kan du som invånaradministratör styra om ansvaret till annan behandlare på enhet. Detta gäller även om invånaren är under vidmakthållandefas och när invånares moment ska avslutas. Det är bra om invånare som har pågående moment informeras om behandlarbytet.

 • Gå till fliken Alla
 • Leta upp det momentet som du vill byta behandlare på
 • Klicka på den lilla pilikonen bredvid ansvarig behandlare Du får då upp ett nytt val med rubriken Byt behandlare
 • Om det är dig själv du vill tilldela momentet kan du klicka på den blåa texten till Tilldela mig
 • Om det är en annan behandlare som du ska tilldela momentet väljer du vem genom att klicka i rutan under Behandlare
 • När du valt vem den nya ansvariga behandlaren är dyker en grön konfirmationsruta upp längst ner till höger med texten Byt behandlare klicka där om du vill genomföra bytet av behandlare.
 • Klicka på Avbryt texten till vänster om du vill avbryta bytet
 • Kontrollera i Alla fliken att bytet av ansvarig behandlare genomförts.

Kontakt

Daria Abrahamsson

Verksamhetsutvecklare

Senast uppdaterad: 7 juli 2022