Allmänna provtagningsanvisningar

Korrekt provtagning och provhantering är en förutsättning för tillförlitliga analyssvar. Det är på provtagarens ansvar att försäkra sig om patientens identitet samt att uppgifter på beställning/remiss och provtagningsrör/kärl stämmer överens så att kopplingen till patienten blir riktig och entydig. För provtagning och/eller analys på Kliniskt kemiska laboratoriet krävs elektronisk remiss via Region Kronobergs journalsystem Cambio Cosmic eller fysisk pappersremiss.

Provtagningsanvisningar blodprov

 • Patienten bör om möjligt sitta 15 minuter före provtagning. Kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen och därmed många analysresultat.
 • Kontrollera patientens identitet före provtagningen.
 • Kontrollera om det finns speciella föreskrifter, t ex fasta, för beställda analyser och i så fall att patienten uppfyller dessa.
  Fasta (f-) innebär, om inget annat anges, att patienten ej ska ha ätit på minst 10 timmar (ibland längre) före provtagningen. Det går dock bra att dricka ett glas vatten. Fastande patienter får inte heller röka/snusa.
 • I enlighet med SOSFS 2009:29 finns speciella krav vid provtagning för transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar.
 • Tag venösa prov med så lite stas som möjligt (max en minut). Släpp stasen så fort blodet börjar rinna ner i röret. Muskelarbete (t ex handknytning) kan ge felaktiga analysresultat.
 • Ta aldrig prov från arm som mottager eller just mottagit infusion.
  Det blodprov som tas vid pågående infusion kan vara utspätt med infusionsvätskan i okontrollerad grad. Därför rekommenderas att infusion avbryts före provtagning.
  Hur länge man ska vänta med provtagning efter avstängd/avslutad infusion beror på vilken infusion som ges och vilka analyser som ska utföras, samt den enskilde patientens förmåga att omsätta infusionens innehåll.
  Följande riktlinjer bör följas:
  • Lipidinfusion (fettemulsion): All blodprovtagning bör undvikas upp till minst åtta timmar efter avslutad infusion då den mjölkiga plasman stör många analyser.
  • Kolhydrathaltig infusionslösning (glukos, invertos med mera): Provtagning för glukosanalys undviks i minst en timme efter avstängd infusion.
  • I övrigt bör en infusion vara avstängd i minst fem minuter innan blodprov kan tas.

 • Märk provtagningsrören före provtagning eller i direkt anslutning till provtagningen. Säkerställ att eventuella streckkoder är korrekt placerade på rören.
 • Ange datum och klockslag för provtagning på remissen/beställningen.

Cosmic-användare

Kapillär och arteriell provtagning måste anges i "provtagarens kommentar".

Det är viktigt att exakt provtagningstid anges efter provtagningen.

När man tagit ett rör för lite; ta ut provtagningsunderlaget, skriv vilket rör som saknas, sätt fast den ev. överblivna etiketten med ett gem vid provtagningsunderlaget som bifogas med rören.

Försäkra dig om att patientens hand är öppen och inte knuten vid provtagningen. Muskelarbete (t ex handknytning) kan ge felaktiga analysresultat.

Applicera eventuell stas med så lätt tryck som möjligt. Stasen får sitta åtdragen i högst en minut. Om stasen varit åtdragen längre än en minut ska den släppas och kan dras åt igen efter två minuter. Släpp stasen så fort blodet börjar komma ner i röret.

I Region Kronoberg utförs som regel inte desinfektion inför provtagning men desinfektion ska utföras om patientens hud är synligt smutsig. Då tvättas och därefter desinfekteras huden. Avvakta inverkningstid 0,5 - 2 minuter då huden får lufttorka. Detta är viktigt både när det gäller desinfektion, provkvalitet och hur det känns för patienten. 

Rekommenderad ordningsföljd när flera rör ska tas vid samma tillfälle:

 1. Citratrör, koagulation (ljusblå kork).
 2. Serumrör med eller utan gel (guldgul eller röd kork).
 3. Li/Na-heparinrör med eller utan gel (ljusgrön, grön eller blå kork).
 4. EDTA-rör (lila kork).
 5. Glukos, FC-mix (rosa kork, svart ring).
 6. Övriga rör.

Rör ordningsföljd lathund, pdf, öppnas i nytt fönster

Tillsatser i rören är anpassade för olika analyser/analysmetoder.

Fyll rören enligt rörleverantörens anvisningar, mängden tillsats är anpassad efter den mängd blod som röret ska fyllas med. Vanligtvis tillåts en avvikelse från fullt rör på maximalt 10%.

Rör med tillsats ska vändas (inte skakas) ca 10 ggr omedelbart efter det att röret fyllts. Använd gärna provtagningsvagga men vänd alltid rör med torr tillsats ett par gånger innan det läggs på vaggan. 

Kanylskydd (skydd mot stickskador) aktiveras direkt, så nära punktionsstället som möjligt, i samband med att kanylen dras ut.

När provtagningsset med slang (”vingkanyl”) används bör slangen först fyllas med blod innan rör för analys kan tas. Slangen fylls med hjälp av ett slaskrör. Om detta inte utförs kan det bli för liten mängd blod i första röret.

Blodprov ur venkateter: Den mängd blod som måste dras ur katetern, innan prov för analys kan tas, är helt beroende av den inneliggande kateterns volym. Generellt kan sägas att man bör aspirera och kasta en volym som är 2-3 ggr kateterns volym.

Förvara efter provtagningen rören stående i rumstemperatur tills de svalnat. Om blodet koagulerar i liggande rör fastnar koaglet i proppen.

Kapillärprovtagning för glukosanalys kan utföras av många inom vården, medan övrig kapillärprovtagning endast bör utföras av laboratoriepersonal eller annan speciellt utbildad personal.

Vid provtagning i mikrorör, se provtagningsanvisningarna

Välj punktionsställe

 • Lång- eller ringfingret rekommenderas. 
 • Pekfingret undviks. Det behövs bland annat för pincettgreppet och dessutom har det ofta tjockare hud.
 • Tummen och lillfingret är olämpliga att sticka i eftersom tummen har puls och lillfingret är så tunt att punktion kan medföra risk för benskada. Dessutom delar dessa två fingrar senskida som går upp i underarmen
 • Undvik kapillärprovtagning vid dålig perifer cirkulation (till exempel på patient i chock), vid perifera ödem och på ställen där det nyss tagits prov.
 • När prov tas i fingret på barn under ett år används bladlansett med maximalt stickdjup på 1,0 mm.

 • Värm kalla händer. Patientens hand bör vara varm och avslappnad, för ett bra blodflöde.

 • EMLA fungerar ej som smärtlindring vid kapillärprovtagning.

I Region Kronoberg utförs som regel inte desinfektion inför provtagning men desinfektion ska utföras om patientens hud är synligt smutsig. Då tvättas och därefter desinfekteras huden.  Avvakta inverkningstid 0,5 - 2 minuter då huden får lufttorka. Detta är viktigt både när det gäller desinfektion, provkvalitet och hur det känns för patienten.

Vid provtagning för glukosanalys måste huden alltid tvättas med vatten eller desinfekteras. Detta för att eventuella rester av socker på huden, till exempel från en frukt, inte ska förorsaka felaktiga glukosvärden. Huden måste vara torr vid punktion.

Vänd patientens handflata uppåt och pressa med tummen helt lätt från yttre fingerleden och upp mot fingerblomman.

Stick vid sidan av fingerblomman.
Att välja rätt lansett, pdf, öppnas i nytt fönster

Ta bort lansetten från fingret. Släpp greppets tryck direkt efter sticket så att blodet kan rinna till.

Torka bort första (eventuellt flera) droppen blod med en tork eftersom den/de kan innehålla en okänd mängd vävnadsvätska. Följ i förekommande fall anvisningar från leverantör till patientnära test.

Tryck lätt runt fingertoppen. Tryck och släpp efter. Upprepa tills du fått fram så mycket blod som du behöver. Du får inte trycka för hårt, dra eller mjölka. Det kan orsaka hemolys och leda till ökad mängd vävnadsvätska tillblandad i provet. Det kan i sin tur förorsaka felaktiga analysresultat.

Ta ditt prov så snabbt att blodet inte börjar koagulera. Blodflödet måste vara bra, stick på nytt ställe vid dåligt blodflöde.

Provtagningsanvisningar urin

Stickprov bör tas som "mittstråleurin" och helst på morgonurinen.

Anvisning för urinsamling, pdf, öppnas i nytt fönster

I Cosmic ska start- och sluttid, för urinsamlingen, anges under medicinsk information och starttiden för samlingen anges som provtagningstid.

Hantering av urinsamlingar i primärvården, pdf, öppnas i nytt fönster

Provtagningsanvisningar mikrorör

Mikrorör används framför allt vid kapillärprovtagning. Kapillärprovtagning i mikrorör bör endast utföras på små barn, mycket svårstuckna patienter eller på patienter där venpunktionerna behöver ransoneras. Provtagningen kan utföras av vårdpersonal som fått utbildning från laboratoriet. Laboratoriets provtagning erbjuder hjälp med provtagning under dagtid måndag till fredag i mån av tid. Hjälp beställs via mail klinkemlab@kronoberg.se fram till kl. 12:00 alternativt ring 7436 om provtagning önskas på förmiddagen. Se under Beställnings- och svarsrutiner/Beställning av provtagning.

Kapillärprovtagning innebär en ökad smittorisk bland annat genom en ökad risk för stänk. Kapillärprovtagning medför större mätosäkerhet än vid venös provtagning på grund av tillblandning av vävnadsvätska samt varierande grad av hemolys. Undersök därför alltid först om venös provtagning i slutet system är möjlig.

Alla analyser kan inte utföras på kapillärprov. När prov taget i mikrorör kommer till laboratoriet så utgår vi från att provet är taget kapillärt.

Vid venös provtagning via öppet system ner i mikrorör så ska provtagaren ange att provet är taget venöst på rörets etikett samt i ”Provtagarens kommentar” på beställningen i Cambio Cosmic för att laboratoriet ska veta vilka analyser som är möjliga att utföra.

Läkemedelsanalyser kräver speciell behandling eftersom gelen i rören kan påverka provet. Provet ska centrifugeras snarast efter provtagning och plasma/serum förs direkt över därefter över till ett plaströr 13x75 mm.

Mängden blod som krävs varierar från analys till analys. Mängden serum eller plasma som utvinns ur provet varierar med patientens Hb.

När många analyser är beställda behövs en stor mängd blod som kan var mycket svår att få vid kapillärprovtagning. Vid liten blodmängd ska ett provtagningsunderlag med en prioriteringslista på vilka analyser som är viktigast bifogas.

I nedanstående tabell kan man få vägledning om vilken blodmängd som krävs för de vanligaste analyserna.

Vid beställning av flera analyser samtidigt är den totala åtgången blod mindre än summan för de olika analysernas minsta mängd. Dödvolymen, den extra mängd plasma som instrumentet behöver för att säkerställa att korrekt mängd för analys kan pipetters, räknas då endast en gång.

AnalysÖnskad blodmängd
i röret
Minsta plasma-
eller serummängd
Kommentar
P-Albumin 400 µL 102 µL


Ett fullt rör
räcker till
samtliga analyserP-Natrium 400 µL 115 µL
P-Kalium
(endast venöst)
400 µL 115 µL
P-Kreatinin 400 µL 110 µL
P-CRP 400 µL 102 µL
P-Bilirubin 400 µL 102 µL
P-Bilirubin, konjugerat

       400 µL

107 µL
P-GT 400 µL 103 µL
P-ALAT 400 µL 109 µL
P-Akutfasprotein
Alfa-1-Antitrypsin
Orosomukoid
Haptoglobin
400 µL 6 + 12 + 6 µL =
124 µL
P-Haptoglobin 400 µL 106 µL
P-Ferritin 400 µL 106 µL
P-Folat 400 µL 115 µL
P-Kobalamin 400 µL 109 µL
P-TSH 400 µL 130 µL
P-T4, fritt 400 µL 109 µL
P-T3, fritt 400 µL 118 µL

 

AnalysÖnskad blodmängd
S-M Komponent 2 fulla rör á ca 600 µL blod
S-Ig A 1 fullt rör med ca 600 µL blod
Blodstatus
B-LPK
B-Hb
B-TPK
B-Celler
1 rör med 375 - 500 µL blod I nödfall kan det gå med mindre mängd, dock minst 250µL
kB-SR 1 rör med 250 - 500 µL blod
B-HbA1c 1 rör med 250 - 500 µL blod
S-Allergianalyser 1 fullt rör med ca 600 µL blod räcker i regel till 2-3 analyser
B-Cyklosporin/ B-Takrolimus 1 rör med 375 - 500 µL blod

Om inget annat ej anges i provtagningsanvisningarna för berörd analys så gäller följande:

 • Blodprov kan förvaras i rumstemperatur upp till 4 timmar.
 • Blodprov ska centrifugeras inom 4 timmar. För mer information, se Centrifugering av provrör, Klin kem lab, pdf
 • I centrifugerat rör med gel kan serum/plasma förvaras i kyl upp till 48 timmar.
  Vid längre förvaring måste serum/plasma avskiljas och föras över till plaströr 13x75 mm som proppas. I de fall då serum/plasma fryses utanför laboratoriet så måste provet transporteras till laboratoriet fryst. Fryskedjan får inte brytas, provet får inte tina under transporten.
 • Rör med gel måste centrifugeras i swingout-centrifug.
 • Inom CLV transporteras provrör till laboratoriet i därför avsedda
  korgar (som tillhandahålls av laboratoriet) av beställande enhet.
 • Inom LL transporteras provrör till laboratoriet i den beställande
  enhetens egna provrörsställ.

Senast uppdaterad: 7 april 2022