Beställnings- och svarsrutiner

För att kunna skicka patienter för provtagning eller prover för analys till Klinisk kemi och transfusionsmedicin Region Kronoberg måste beställaren vara registrerad som kund hos oss.

Beställning av analys kan ske elektroniskt via Cosmic RoS eller via pappersremiss, remiss kemi. Prov som lämnas till Kliniskt kem lab ska vara märkt med streckkod eller etikett med persondata. Omärkta prov tas ej emot.

Analysresultaten lämnas ut via laboratoriets informationssystem som elektroniska svar, via fax, eller som enskilt remissvar. Alla elektroniska svar, både akuta och rutin, lämnas ut i samma minut som analysen är klar.

Beställningsrutiner

Instruktion lämnas av VIS utbildning och support.

Kapillär provtagning måste anges i ”beställarens kommentar” för att provtagaren ska veta hur provet ska tas

På en beställning kan endast prov med samma planerade provtagningstid beställas. Vid t ex blodprov och urinsamling krävs två separata beställningar

Vid meddelande/fråga/kommentar till Kliniskt kem lab, skicka med provtagningsunderlag när det finns ett meddelande, en fråga eller kommentar till oss.

Cosmic-beställningen ska skickas innan proverna anländer till laboratoriet. Svarsmottagaren debiteras om beställning saknas.

Pappersremiss används som reservrutin vid driftavbrott i Cosmic samt för kunder som inte är anslutna till Cosmic, eller då en analys kräver specialremiss.

Förteckning över laboratoriets remisser

Följ anvisningarna på remissens (REMISS KEMI) baksida.

I analyssortimentet finns uppgifter om vilken remiss som ska användas för respektive analys.
Analyssortimentet

Pappersremiss med persondata, beställare och analysbeställning angivet, ska alltid medfölja provet.

Analyssortiment, akut och dygnet runt, pdf, öppnas i nytt fönster

 • Akut analysering av analys som inte ingår i akutsortimentet kan ske efter överenskommelse med laboratoriet.
 • Vid speciella tillfällen då provet är urakut bör provet lämnas direkt till laboratoriepersonal. Informera om anledningen, för snabbaste möjliga hantering.
 • Alla elektroniska svar, både akuta och rutin, lämnas ut i samma minut som analysen är utförd.
 • När någon analys beställs som Akut blir samtliga analyser på Cosmic-beställningen akutbeställda. Analyser som inte ingår i Kliniskt kem labs akutsortiment blir dock inte analyserade akut.

Akutmärkning

Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högre prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts.

Akutmärkning bör användas restriktivt. En överdriven användning av akutmärkning leder till ett ineffektivt utnyttjande av personal och analysinstrument vilket resulterar i längre svarstider för samtliga prov oavsett prioritet.

Förbered patienten inför provtagningen d.v.s. stäng av eventuell infusion och värm vid behov fingrar inför kapillärprovtagning.

 • Venprovtagning: Utförs i regel av beställande enhet. Vid speciella behov kontakta laboratoriet.
 • Kapillärprovtagning: Inför beställning av kapillärprovtagning ska alla möjligheter till venös provtagning ha övervägts.

Vid beställning av många analyser kan en stor mängd blod behövas, tänk då igenom vilka analyser som ska prioriteras ifall hela provmängden inte går att få.

Alla analyser kan inte utföras på kapillärblod.

Tid då laboratoriet har möjlighet att hjälpa till med kapillär provtagning är:

Växjö: Helgfri måndag-torsdag kl. 12:30-15:00 samt fredagar kl.  12:30-13:30
Ljungby: Vardagar kl. 10-12

Övrig tid

Växjö: När vår provtagningsmottagning har öppet och provtagning önskas på förmiddagen ber vi er att ringa på telefon 7436.

Ljungby: Kan dagtid utföras i mån av tid. Kontakta lab via telefon 5080.

Vi har inte möjlighet att hjälpa till med kapillärprovtagning på jourtid.

Beställning av kapillär provtagning

Växjö: Boka via mail, klinkemlab@kronoberg.se fram till kl. 12:00.

Ljungby: Kontakta lab via telefon 5080.

Skriv ut etiketter och provtagningsunderlag. Laboratoriets personal anger provtagningstid och skickar remissen i Cosmic.

Tidsbeställning krävs för vissa analyser som till exempel belastningar. I analyssortimentet anges vilka analyser som kräver tidsbeställning. Gör tidsbeställning under kontorstid kl. 8-16, Växjö telefon 0470-58 74 50 och Ljungby telefon 0372-58 50 80.

Artärprovtagning utförs inte av laboratoriet.

Innan proverna är tagna

Du kan ändra själv genom att:

 1. Markera aktuell remiss i "provtagningsunderlag"
 2. Högerklicka och välj "gå till beställning", eller markera rutan "Visa tidigare remisser" i "Beställning provbunden"
 3. Dubbelklicka på den remiss det gäller
 4. Ändra och spara
 5. Uppdatera i "provtagningsunderlag". Släng redan utskrivna etiketter och ta ut nya.

Remissen är skickad, men inte rören

Ta ut ett provtagningsunderlag, markera rutan "Visa även utförda" och tryck på "Uppdatera" i "Provtagningsunderlag". 

Skriv på pappersunderlaget vilken analys som ska tillbeställas och bifoga underlaget med rören.

Både remiss och rör är skickade

Ring till laboratoriet.

Då administrationen av Region Kronobergs 250 analyspaket för Klinisk kemi är för omfattande införs inga nya paket. För önskemål om förändringar, eller reduktion av befintliga paket hänvisas till rutinerna nedan.

Rutin vid önskemål om nytt eller förändrat analyspaket i Cosmic, Beställning provbunden, Klinisk kemi, PDF, öppnas i nytt fönster

Frågeformulär vid önskemål om nytt eller förändrat analyspaket i Cosmic, Beställning provbunden, Klinisk kemi, PDF, öppnas i nytt fönster

Svarsrutiner

Svar eller andra upplysningar om provet lämnas, skriftligt eller via fax, till beställaren. Patienter som efterfrågar provsvar hänvisas till behandlande läkare. Vi påminner om att det alltid är beställaren av ett prov som har huvudansvaret för att bevaka resultatet.

Beställarens/ svarsmottagarens ansvar (svarsbevakning) SOSFS 2004:11, pdf, öppnas i nytt fönster

Svaren från Klinisk kem lab kan inte återkallas eller strykas i Cosmic. Nytt svar kan däremot sändas, då hamnar det tidigare svaret under Historik.

Blankett för makulering av svar, pdf, öppnas i nytt fönster

Alternativ 1: Det numeriska värdet presenteras i Cosmic Svar provbunden. Originalsvaret i papper skannas. Kommentarer/utlåtanden på papperssvaret meddelas som analyskommentar ”Se skannad kommentar” (ett i visas i Cosmic). ”Se skannat svar” anges som referensintervall. För att se kommentarer, referensintervall, enhet eller vid tvekan om att det inmatade analysvärdet är korrekt måste vidimeraren öppna det skannade dokumentet!

Alternativ 2: "Skannat svar" presenteras i Cosmic Svar provbunden. Det skannade dokumentet måste öppnas.

Kopiesvar till enhet utanför Cosmic

Ta ut ett provtagningsunderlag, skriv "Svar även till ......." och bifoga underlaget med rören.

Kopiesvar till enhet inom Cosmic

Ej möjligt. Meddela enheten att prover är tagna eller att svar finns.

Provsvar till vårdgivare inom regionen kan sökas i Klin kem labs informationssystem med WebSök. Behörighet krävs. Genväg till FlexLabs WebSök hittar du i Cosmic BoS eller i nedan:

FlexLabs WebSök, öppnas i nytt fönster

Behörighet krävs. Denna tilldelas av användarens chef och beställs via IT-portalen/Behörighet till program.

Alla sökningar loggas.

Ni kan se provsvar beställda av vårdgivare med avtal för sammanhållen journal. 

Beställande kund visas inte. 

För analys som inte är medicinskt godkänd visas status ”Ej med godk”, resultatet visas ej. Svaret ska först bedömas av personal på laboratoriet.

* (stjärna) anger att resultatet är utanför referensintervallet.

Kom ihåg att logga ut.

Senast uppdaterad: 19 maj 2020