Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådets huvuduppgift är att fördela medel till FoU-projekt enligt de målprogram som regionstyrelsen fastställer för FoU-verksamheten. Med utgångspunkt från handlingsprogrammet ansvarar rådet för att medlen fördelas utifrån strikt vetenskapliga kriterier som utarbetas av rådet.

Rådet ska fortlöpande föra en dialog med ledningsgruppen och lämna förslag på inriktning av FoU-verksamheten och vilka områden som är angelägna att satsa på. Rådet fungerar som länk till högskolan, universitetens olika institutioner och till universitetssjukhusen, i första hand Lund och Malmö. Genom rådets kontaktnät finns det också möjlighet att vid behov anlita sakkunniga/externa experter.

Rådet har en bred sammansättning för att kunna bedöma projekt ur bland annat medicinska, vårdvetenskapliga, beteendevetenskapliga, samhällsvetenskapliga och hälsoekonomiska aspekter. Ledamöterna är en vetenskaplig kompetens och ska också ha en doktorsexamen. För att möjliggöra en bred sammansättning kan även externa ledamöter komma i fråga. Dessutom kan rådet anlita sakkunniga vid behov.

Forskningschefen i samråd med FoU-beredningen beviljar projektmedel.

Vetenskapliga rådet

  • Viveca Ritsinger, FoU Kronoberg/Medicinkliniken, ordförande
  • Ingrid Edvardsson Aurin, FoU Kronoberg 
  • Carina Elmqvist, FoU Kronoberg, adjungerad
  • Kim Ekblom, FoU Kronoberg/Klinisk kemi & transfusionsmedicin
  • Sara Holmberg, FoU Kronoberg/Utveckling & Innovation
  • Ulrica Hörberg, Linnéuniversitetet
  • Erika Matuschek, Klinisk mikrobiologi
  • Sasan Naraghi, FoU Kronoberg/Folktandvården
  • Birger Pålsson, FoU Kronoberg/Medicinkliniken
  • Ulf Strömberg, Region Halland
  • Anders Svensson, Linnéuniversitetet
  • Sofi Tschannen, FoU Kronoberg, sekreterare 
  • Bengt Fridlund, Region Kronobergs representant i Region Halland

Hösten 2022

  • 2022-11-15

Senast uppdaterad: 6 juli 2022