Sjukhusvård

Besöksinformation till mottagningarna

På 1177.se hittar du bland annat kontaktuppgifter till vården, information om vård och behandling, möjlighet att jämföra vård, e-tjänster och mycket mera.

1177.se, öppnas i nytt fönster

Akutgeriatriska kliniken tar hand om äldre multisjuka personer med komplexa problem och funktionsnedsättningar där en specialistkunskap för vård av äldre samt multidisciplinärt arbetssätt är avgörande för diagnostik och behandling. Kliniken består av:

 • Vårdavdelning 13 på Centrallasarettet Växjö
 • Osteoporosmottagning
Ola Lindgard
Verksamhetschef akutgeriatriska kliniken och ortopedkliniken

Akutkliniken ska ge bästa möjliga vård till de som akut kräver sjukhusens resurser. Detta ska ske med människan i fokus: som patient hos oss ska man känna sig trygg i att man alltid får ett gott bemötande och att vården alltid sker med hög kvalitet. Vi är specialister i akutsjukvård.

Akutverksamhetens uppdrag är tillhandahålla och utveckla akutsjukvården i Region Kronoberg med syftet att förbättra omhändertagande av akut sjuka/skadade personer.

Akutkliniken består av:

 • akutmottagningen i Växjö
 • akutmottagningen i Ljungby
 • akutvårdsavdelningen (AVA) i Växjö

Kontakt

Clas Hjertqvist
Verksamhetschef, akutkliniken

Ambulansverksamheten är länsövergripande och utför ca 22 500 ambulansuppdrag per år. Utöver detta utförs knappt 1000 uppdrag med lättvårdsambulans per år med tonvikt på transporter mellan olika sjukhus, främst mellan länets två sjukhus till och från Karlskrona och Lund.   

 • Östra länsdelen
  I kommunerna Alvesta, Växjö, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge finns totalt 7 dygnsambulanser, 3 dagambulanser, 1 lättvårdsambulans samt Linnéan Blekinge
 • Västra länsdelen
  I kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult finns totalt 4 dygnsambulanser, 1 dagambulans och 1 lättvårdsambulans

Larmtjänst SOS Alarm har uppdraget att larma, dirigera och prioritera regionens resurser, exempelvis ambulans, akutmottagningarna, kris- och katastrofledning, tjänsteman i beredskap

Kontakt

Stefan Engdahl
Verksamhetschef, ambulanssjukvården

Anestesikliniken verksamhet är länsgemensam med enheter i både Växjö och Ljungby. Kliniken har cirka 320 medarbetare.

Anestesikliniken bedriver en bred och mångfacetterad verksamhet med hög personaltäthet i teknikintensiv miljö, i nära samarbete med många andra specialiteter.

Verksamheten består av:

 • Anestesi (narkos): Uppdraget är att ge anestesi i samband med operationer, undersökningar och procedurer där patienter behöver anestesiologisk service.
 • Operation: Uppdraget är att bedriva operationsvård dygnet runt inom områdena allmänkirurgi, ortopedi, gynekologi/obstetrik, öron/näsa/hals, tand/käk och ögon. Vi har totalt 19 operationssalar.
 • Intensiv- och postoperativ vård: Uppdraget är att vårda de svårast sjuka patienterna och ta hand om patienter före och efter operation. Vi har totalt 8 intensivvårdsplatser och 37 uppvakningsplatser.
 • Sterilteknisk enhet: Uppdraget är att på ett kvalitetssäkrat och patientsäkert sätt utföra instrumentservice ifråga om rengöring, desinfektion och sterilisering. Vi har både interna och externa kunder. Vi är proffs på instrument och instrumenthantering, rådfråga oss gärna!
 • Administrativt stöd: Uppdraget är att med patienten i fokus ge god service och patientsäkert administrativt stöd till ledning, respektive avdelning/mottagning samt läkare och vårdpersonal.

Kontakt

Therese Paldan
Verksamhetschef anestesikliniken

Barn- och ungdomskliniken bedriver specialistvård för barn och ungdomar 0-18 år. Kliniken består av:

 • Barn- och ungdomsmottagningen, Ljungby
 • Barn- och ungdomsmottagningen Växjö
 • Barn- och ungdomsavdelning 11, Centrallasarettet Växjö
 • Barnakuten, Centrallasarettet Växjö
 • Barndagvården
 • Barnhälsovård
 • Barn- och ungdomshälsan 6-18 år
 • Barnlogopeder
 • Lekterapin
 • Mödra- och barnhälsovårdspsykolog
 • Neonatalavdelning 10
 • Sjukhusskola

Kontakt

Anna Bärtås
Verksamhetschef, barn- och ungdomskliniken

På bild- och funktionsmedicin utförs undersökningar av kroppens olika delar och organ.

Vi arbetar med funktionsundersökningar av hjärna, hjärta, kärl, lungor och njurar och nedre urinvägar. Vi undersöker patienter som är inneliggande på sjukhuset och patienter som kommer hemifrån.

Vi utför undersökningar inom:

 • Datortomografi DT
 • Nuklearmedicin
 • Angiografi Kärlundersökningar
 • Magnetkameraundersökningar MR
 • Ultraljud
 • PET kameraundersökning PET-CT
 • Mammografi,se mammografisektionen Växjö
 • Vanliga röntgenundersökningar såsom skelett, lungor, njurar.

 

Daniel Gräns Freij
Verksamhetschef bild- och funktionsmedicin

Kliniken består av hudmottagningarna i Växjö och Ljungby. Här behandlas patienter med hudbesvär.

Hudmottagningarna har planerad mottagningsverksamhet som inkluderar polikliniska operationer samt behandlingsenheter. I Växjö finns även STI-mottagning för sexuellt överförbara sjukdomar hos män.

Kontakt

Pernilla Odebrant
Verksamhetschef, hudkliniken

Infektionskliniken bedömer och behandlar infektionssjukdomar och bedriver specialiserad resemedicinsk verksamhet i Kronoberg. Kliniken utför även konsultverksamhet på lasaretten i Växjö och Ljungby. Infektionskliniken har cirka 60 medarbetare och består av:

 • Infektionsmottagningen
 • Infektionsavdelning 17
 • Resemedicinska mottagningen
 • Tuberkulosmottagningen

Kontakt

Christian Granberg

Verksamhetschef, infektionskliniken

Klinikens uppdrag är att ge patienter en snabb och kostnadseffektiv kirurgisk vård med så hög kvalitet som möjligt. Kliniken har planerad och akut kirurgisk verksamhet i Växjö och i Ljungby dygnet runt. Kirurgkliniken består av: 

 • Kirurgmottagning och endoskopienhet i Växjö
 • Kirurgavdelningar på sjukhusen
 • Preoperativ enhet/sluss i Växjö
 • Operationskoordination kirurg och vårdplatskoordinator 

Kontakt

Johan Moberg
Verksamhetschef, kirurgkliniken

Klinisk kemi och transfusionsmedicin är ett ackrediterat laboratorium med cirka 85 anställda. Verksamhetens uppdrag är att bidra med kvalitetssäkrad, ändamålsenlig och effektiv laboratorieservice under dygnets alla timmar. Kliniken förser också sjukvården med blodkomponenter med hjälp av blodgivarnas frivilliga insatser.

Kontakt

Annika Petersson, verksamhetschef

annika.petersson@kronoberg.se

Det kliniskt mikrobiologiska laboratoriet i Kronoberg förser Region Kronoberg och Region Blekinge med diagnostik och rådgivning inom områdena

 • Bakteriologi
 • Antibiotikaresistens
 • Virologi
 • Immunologi
 • Mykologi
 • Parasitologi
 • Vårdhygien

Laboratoriet är specialiserade inom området antibiotikaresistens och resistensbestämning och är sedan flera år svenskt och europeiskt referenslaboratorium för resistensbestämning.

Kontakt

Oskar Ekelund, verksamhetschef

oskar.ekelund@kronoberg.se

På klinisk patologi och cytologi arbetar trettio medarbetare som med unik kompetens ställer diagnoser och levererar svar.

Idag handlar verksamheten till stora delar om att utesluta eller hitta cancer och kliniken är en mycket viktig och värdefull länk i vårdkedjan. Det handlar inte bara om att hitta cancer utan också om vilken typ det är.

Kliniken indelad i tre sektioner; patologi, cytologi och obduktion/bårhus.

Kontakt

Sanda Beglerbegovic, verksamhetschef

sanda.beglerbegovic@kronoberg.se

Kvinnokliniken möter kvinnor i alla åldrar: allt från den unga kvinnan som står inför att välja preventivmedel till kvinnan i och efter klimakteriet. Kliniken består av:

 • Barnmorskemottagningar i hela länet
 • Central smittspårningsenhet
 • Gynekologiska mottagningen
 • Förlossning och BB avdelning 8, Centrallasarettet Växjö
 • Gynekologiska enheten avdelning 8, Centrallasarettet Växjö
 • Ultraljudsmottagningar
 • Ungdomsmottagningar
 • SESAM mottagning
 • Gynekologisk cellprovsmottagning
 • Familjecentraler
 • FamiljeBB/Återbesöksenhet
 • Auroramottagning för förlossningsrädda
 • Amningsmottagning

Kontakt

Jennie Sjöman, verksamhetschef

jennie.sjoman@kronoberg.se

Lasarettsrehab arbetar med patienter som är inneliggande på lasaretten i Ljungby och Växjö, och de patienter som har sin läkarkontakt på lasarettens specialistmottagningar.

Våra insatser är en del i den totala behandlingen, och görs i nära samarbete med övriga yrkesgrupper i vården för att optimera och komplettera den medicinska vården och omvårdnaden. Ungefär 110 personer arbetar hos oss.

Lasarettsrehab består av:

 • Arbetsterapi
 • Dietistmottagning lasaretten
 • Dietistmottagning primärvården
 • Kuratorsmottagning
 • Psykolog
 • Logopedmottagning
 • Personalsjukgymnaster
 • Fysioterapi/sjukgymnastik

Kontakt

Lena Andersson Nazzal

Verksamhetschef lasarettsrehab

Medicinkliniken i Växjö och Ljungby har i uppdrag att erbjuda patienter öppen och sluten specialiserad vård inom internmedicin.

Kliniken i Växjö har följande vårdutbud;  

 • Allergimottagning
 • Diabetesmottagning inkl fotvårdsmottagning
 • Endokrinologimottagning med dagsjukvårdsenhet
 • Hjärtmottagning inkl pacemaker- och AK-mottagning
 • Lungmottagning inkl sömnapnémottagning (CPAP)
 • Mag- och tarmmottagning med dagsjukvårdsenhet och endoskopi
 • Neurologi- och strokemottagning med dagsjukvårdsenhet
 • Njurmottagning
 • Reumatologimottagning med dagsjukvårdenhet
 • Hematologimottagning
 • Medicinsk dagsjukvård för hematologi och lungmedicin
 • Dialysavdelning
 • Vårdavdelning 1 – hjärtsjukdomar inkl hjärtintensiven (HIA)
 • Vårdavdelning 3 - diabetes-, endokrin- och njurmedicinavdelning
 • Vårdavdelning 4 - neurologi- och strokeavdelning
 • Vårdavdelning 5 - lungmedicin-, mage- och tarmavdelning
 • Vårdavdelning 40 - hematologi- och onkologiavdelning

Kliniken i Ljungby har följande vårdutbud;

 • Medicinmottagning med specialiteterna
  • allergologi,
  • diabetes,
  • endokrinologi,
  • hematologi,
   hjärtmottagning inkl pacemaker- och AK mottagning,
  • lungmedicin,
  • mag-och tarmsjukdomar och endoskopi,
  • neurologi och stroke,
  • njurmedicin,
  • reumatologi,
  • hematologi,
  • bland annat: AK-mottagning, diabetesmottagning, lung- och allergimottagning.
 • Medicinsk fotvård
 • Bentäthetsmottagningen
 • Dialysavdelningen
 • Medicinavdelning 3, HIA (hjärtintensiv) och hjärt-, lung-, njuravdelning och övrig internmedicin
 • Medicinavdelning Vårdavdelning 2 - stroke- neurologi- och internmedicinavdelning
 • Kliniskt fysiologiskt laboratorium
 • Medicinska dagsjukvården

Kontakt

Thomas Aronsson
Tf verksamhetschef medicinkliniken

Enheten för medicinsk fysik och teknik (MFT) är Region Kronobergs expertfunktion för strålskydd och medicinteknisk säkerhet.

Den medicintekniska verksamheten omfattar insatser under hela utrustningens livslängd. Det innebär arbete med planering och anskaffning, service och underhåll samt skrotning och utrangering. Verksamheten har även uppgifter som teknisk konsult för klinikerna.

Inom strålskyddet samordnas och utövas tillsyn över Region Kronobergs verksamhet med strålning. Detta omfattar insatser för kvalitetskontroll av utrustning, optimering av metoder, personalstrålskydd, patientstrålskydd och skydd av allmänheten.

Inom strålbehandlingsverksamheten svarar verksamheten för de fysikaliska aspekterna av behandlingen. Detta omfattar bland annat kontroll av strålfält från utrustningen, dosmätning, underlag för planering av behandlingar samt individuell planering av varje patients behandling.

Kontakt

Ulrika Sandberg, verksamhetschef

ulrika.sandberg@kronoberg.se

Onkologkliniken bedriver radiologisk och medicinsk onkologisk behandling och omvårdnad samt konsultation och rådgivning. Inom kliniken finns bland annat ett palliativt rådgivningsteam som stöttar hemsjukvården och fungerar som en länk i vårdkedjan för svårt sjuka patienter som väljer att vårdas i hemmet. Kliniken bedriver även kliniska studier för att kvalitetssäkra och förbättra läkemedel och behandlingsmetoder. 

Kontakt

Katarina Planhammar Hörberg, verksamhetschef

katarina.horberg@kronoberg.se

 

Onkologkliniken består av:

Vårdavdelningen har 17 vårdplatser. Här vårdas cancerpatienter och patienter med blodsjukdomar (hematologi).

Det ges kurativ (botande) och palliativ (lindrande) behandling och vård. Allt fler avancerade medicinska behandlingar kräver att patienten är inlagd under behandlingen.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare jobbar i team med patienten och dennes anhöriga.

Patienten träffar också sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator när behov finns.

Snittblommor får gärna medtagas, men inte krukväxter med jord på grund av risk för bakterier.

Klinisk prövning är en undersökning på friska eller sjuka människor för att studera effekten av ett läkemedel eller behandlingsmetod.

Syftet med verksamheten är att kvalitetssäkra, förbättra, möjliggöra och genomföra klinisk prövning vid vård och behandling av patienter med tumörsjukdom.

Dessa prövningar är också en förutsättning för att myndigheterna ska kunna godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt, men även för att läkarna ska kunna ordinera nya behandlingsmetoder.

Vilka är vi?

Alla kliniska prövningar leds av en ansvarig prövare, som ingår i ett team av läkare med onkologisk kompetens. Den ansvarige prövaren är en legitimerad läkare med specialistkompetens inom onkologi. Utöver sitt sjukvårdsansvar är han/hon också skyldig att se till att prövningen genomförs korrekt.

På vår enhet arbetar även tre forskningssjuksköterskor med att planera och genomföra olika studier. Forskningssjuksköterskan är patientens kontaktperson under studiens genomförande och fungerar som en samordnare.

Här hittar du pågående cancerstudier i Sverige: www.cancercentrum.se, öppnas i nytt fönster

Palliativa teamet består av 8 sjuksköterskor, 6 läkare och 1 kurator. Vi arbetar över hela Kronobergs län och utgår från både Växjö och Ljungby. Vår uppgift är att fungera som stöd till hemsjukvården.

När svårt sjuka patienter väljer att vårdas i hemmet under kortare eller längre tid, krävs god kommunikation mellan vårdgivarna. Rådgivningsteamet arbetar för att stärka samarbetet mellan öppen- och slutenvård. Vi fungerar som en länk, som knyter samman vårdkedjan.

Vi erbjuder

 • Hembesök tillsammans med kommunens distriktssköterskor.
 • Hjälp till kontakter mellan olika vårdgivare.
 • Handledning och information enskilt eller i grupp, kring omvårdnadssituationer som kan uppstå i hemmet.
 • Teknisk support
 • Telefonrådgivning
 • Utbildning

Verksamheten är lokaliserad på plan 2 tillsammans med onkologmottagningen.

Patienterna sitter i bekväma fåtöljer under behandlingen. Till de som behöver erbjuds även möjlighet att ligga i säng.

Det finns plats för 16 patienter som kan vara igång med behandling samtidigt.

Onkologens dagsjukvårdsverksamhet expanderar med fler och mer komplexa behandlingregimer. Vi räknar med 2000 behandlingar per år.

Vi har ett nära samarbete med apoteket som bereder all cytostatika i lokaler i nära anslutning till enheten och avdelning 40.

Här jobbar idag fyra sjuksköterskor samt läkare.

Mottagningen finns belägen på plan 2 tillsammans med onkologens dagsjukvård.

Här jobbar läkare, sjuksköterska och sekreterare.

Läkare:

 • Remissbesök (första besöket)
 • Uppföljningsbesök

Sjuksköterska:

 • Injektioner, vissa omläggningar
 • Samtal

Ljus miljö för personal och patienter

Vi har avancerad teknisk utrustning. I dagsläget har vi två linjäracceleratorer. Planering för utbyggnad enligt cancerplanen med en tredje linjäraccelerator pågår. Vi har kompetent, välutbildad och engagerad personal

Vi gör allt vi kan för att få en trygg och välinformerad patient.

Patientunderlag: I Blekinge och Kronoberg bor cirka 337 000 invånare. 

En tredjedel av alla cancerpatienter får någon gång strålbehandling.

Hur planeras strålbehandlingen?

Det görs en individuell planering beroende på vilkens sorts cancer som ska behandlas och hur djupt in i kroppen strålningen behöver nå. Patienten kommer för daglig behandling. Strålbehandlingen är smärtfri och strålbehandlingen ges under 1-2 minuter. Hela det dagliga behandlingstillfället med inställningar tar 10-20 minuter.

Planen för patienten är:

 • Läkarbesök på strålbehandlingen.
 • En datortomografiundersökning görs.
 • Patient går hem.
 • Läkare och dosplaneringspersonal gör en dosplan för patienten.
 • Patient kommer för strålbehandling. Första dagen får patienten först prata med sin omvårdnadsansvariga sjuksköterska. Första behandlingen tar mellan 20-50 minuter p g a dosplanen för patienten följs upp med röntgenbilder.
 • Patienten kommer för daglig behandling. Tar mellan 10-30 minuter.
 • Läkarbesök i slutet av behandlingen.

Ortopedkliniken är en länsgemensam verksamhet med enheter både i Växjö och Ljungby. Kliniken bedriver akut och planerad verksamhet gällande skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Ortopedkliniken består av: 

 • Kirurg-ortoped-gynmottagning i Ljungby
 • Ortopedmottagning i Växjö
 • Ortopedavdelningar på sjukhusen
 • Operationskoordination på sjukhusen
 • Preoperativ enhet/sluss i Ljungby
 • Sekreterarenheten i Ljungby
Ola Lindgard
Verksamhetschef akutgeriatriska kliniken och ortopedkliniken

Målet för vårdhygien är att förebygga och begränsa uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt att förebygga och begränsa smittspridning.

Vårdhygienisk expertis är en rådgivande funktion till all hälso-och sjukvård oberoende av specialitet.

Arbetsfältet omfattar Region Kronoberg inklusive länets primärkommunala vård.

Kontakt

Oskar Ekelund, verksamhetschef

oskar.ekelund@kronoberg.se

Ögonkliniken bedriver länsövergripande specialiserad ögonsjukvård och dagkirurgi, vilket innebär både planerade besök och akut sjukdomsfall. Kliniken erbjuder även konsultation till sjukhusens mottagningar och avdelningar. Ögonkliniken består av:

 • Ögonmottagningen Ljungby
 • Ögonmottagningen Växjö
Paula Silvert
Verksamhetschef ögonkliniken

Kliniken består av öron-, näsa-, hals- och audionommottagningarna i Växjö och Ljungby. Här behandlas patienter med öron-, näsa- och halsbesvär.

På öron- näsa- och halsmottagningarna erbjuds planerad mottagningsverksamhet. I Växjö finns även akutverksamhet dygnet runt. Kliniken utför dessutom operationer i både öppen- och slutenvård.

Audionommottagningarna utreder och behandlar hörselproblem.

Kliniken består av:

 • Audionommottagning Växjö
 • Audionommottagning Ljungby
 • Tekniska hörselvården
 • Öron-näs- och halsmottagning Växjö
 • Öron-näs- och halsmottagning Ljungby

Kontakt

Helle Thulesius, verksamhetschef 

helle.l.thulesius@kronoberg.se

Kontakt

Florence Eddyson Hägg

Sjukhuschef

Senast uppdaterad: 4 april 2022