Regional utveckling

Utgångspunkten för arbetet inom avdelningen är Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025. Eftersom Region Kronoberg har det regionala utvecklingsansvaret i länet styr även det inriktningen på avdelningens arbete.

Regionalt utvecklingsansvar innebär att:

  • arbeta fram, fastställa och genomföra insatser i linje med regionens utvecklingsstrategi. 
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultat av tillväxtarbetet till regeringen. 
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas och utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. 
  • upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Arbetet sker i stor utsträckning i samverkan med andra myndigheter, organisationer och näringslivet. En avgörande del av uppdragen bedrivs genom andra organisationer där Region Kronoberg är hel- eller delägare, till exempel AB Destination Småland, ALMI, Inkubatorn AB och Öresundståg. Uppdragen genomförs också av externa aktörer genom statliga utvecklingsmedel som fördelas av regionen.

Senast uppdaterad: 22 november 2022