Allmänna provtagningsanvisningar

Korrekt provtagning och provhantering är en förutsättning för tillförlitliga analyssvar. Det är på provtagarens ansvar att försäkra sig om patientens identitet samt att uppgifter på remiss och provtagningsrör stämmer överens så att koppling till patienten blir riktig och entydig.

I de fall ett resultat behöver kontrolleras eller kompletteras, t.ex. antikroppsidentifiering, skickas provet vidare till hänvisningslaboratorium. Kostnaden kommer att debiteras beställaren.

Provtagning för blodgruppsserologi tas av en befattningshavare som har utbildning för och är bedömd som kompetent för uppgiften.

 • Kontrollera patientens identitet före provtagningen.
 • Vid provtagning skall blodmottagarens fullständiga identitetsuppgift styrkas genom kontroll mot identitetshandling eller identitetsband.
 • Om blodmottagaren är ett barn som saknar identitetshandling eller identitetsband, får vårdnadshavaren styrka identitetsuppgifterna. 

Ta del av SOSFS 2009:29!

En fullständig identitetsuppgift skall innehålla: 

 1. svenskt personnummer alternativt Region Kronobergs reservnummersystem
 2. efternamn, och
 3. förnamn eller initialer.

Provtagningsrören skall alltid märkas INNAN provtagningen. Kontrollera att uppgifterna på rör och remiss är korrekta och överensstämmande.

Ange på röret vilken analys det gäller (BLGR = blodgruppering, BAS = BAS-test) samt provtagningsdatum och avdelning.

Intyga med namnunderskrift på remissen att provtagning ägt rum enligt gällande föreskrifter. Glömd namnunderskrift får aldrig kompletteras i efterhand. 

Prover för blodgruppering och förenlighetsprövning (BAS-/MG-test) skall tas vid två separata tillfällen.

I akuta undantagsfall får proverna tas vid samma tillfälle, och då måste skriftlig dokumentation göras i patientens journal (Cambio Cosmic) OCH på remissen! Detta gäller instabil patient som blöder eller med potential att snabbt bli instabil. Provtagning vid samma tillfälle ska godkännas av patientansvarig läkare.

Ange följande text på remissen:
Provet är taget samtidigt som BAS-test-röret alt. 
Provet är taget samtidigt som Blgr-röret.

 • Tag aldrig prov från arm som mottager eller just mottagit infusion.
 • Blodprov ur venkateter: Den mängd blod som måste dras ur katetern, innan prov för analys kan tas, är helt beroende av den inneliggande kateterns volym. Generellt kan sägas att man bör aspirera och kasta en volym som är 2-3 ggr kateterns volym.
 • Rör skall alltid vändas (inte skakas) ca 10 ggr omedelbart efter det att röret fyllts.

Rekommenderad ordningsföljd när flera rör ska tas vid samma tillfälle:

Rör ordningsföljd lathund, pdf, öppnas i nytt fönster

Transfusionsmedicins laborationer besvaras inte med siffervärden och klassas därför som kvalitativa undersökningar. Även i denna typ av svar kan det finnas s.k. mätosäkerhet. Eftersom någon egentlig mätning inte utförs föredrar vi dock att tala om säkerheten i våra laborationer. 

De största felkällorna är de preanalytiska som genereras av, men också kan minimeras av, beställaren.

De preanalytiska felen kan delas in i tre grupper:

Identifikation

 • Patienten måste vara identifierad på ett korrekt sätt enligt SOSFS 2009:29 (M).
 • Om patientidentiteten knyts till en felaktig blodgrupp kan i värsta fall en dödlig transfusionsreaktion uppstå. Därför måste identifieringen intygas av provtagaren.
 • Utan korrekt identifiering och utan intygande (underskrift) blir osäkerheten så stor att någon undersökning inte utförs. Felaktigt intygande kan leda till att patienten transfunderas med fel blod.
 • För att få full säkerhet ska blodgruppen bestämmas på två oberoende prov innan patienten ges blod. Detta åstadkoms genom att blodgruppen bestäms på BAS-test röret. Om båda rören tas vid samma tillfälle åsidosätts säkerheten eftersom resultaten då alltid blir lika. En felidentifiering, med ovan nämnda risker, upptäcks inte. 

Har kontrollgrupperingen inte utförts på BAS-testen betraktas patientens blodgrupp i praktiken som okänd.

Anamnestiska uppgifter

 • Om uppgifter om blodtransfusion och/eller stamcellstransplantation inte är uppgivna kan tolkningen av patientens blodgrupp bli felaktig.
 • Om uppgift om given s.k. Rh-profylax saknas kan en antikroppsunderökning feltolkas och felaktigt råd om uppföljning under graviditet ges.
 • För säker tolkning och rådgivning inom mödravården krävs uppgifter om beräknad tid för förlossning och tidigare graviditeter.

Provet

 • Prov för blodgruppsbestämning ska vara högst 5 dygn vid undersökningen – felaktigt negativt resultat kan annars erhållas.
 • Prov för förenlighetsprövning (BAS-test) ska avspegla patientens aktuellt immunhematologiskt status och får därför vid undersökningen vara högst 3 dygn, provtagningsdagen inräknad – oförenlighet mellan patient och transfusionsblod kan annars inte säkert upptäckas.
 • Prov taget ur koppling till dropp kan bli tillblandat med infusionslösning. Alla sådan spädning kan göra att antikroppar inte upptäcks (t ex. kan en BAS-test bli falskt negativ).

Senast uppdaterad: 4 november 2021