Blodkomponenter

Transfusion av blodkomponenter ska endast ges om indikation föreligger, eftersom transfusion kan innebära risk för immunisering (erytrocyt-, leukocyt- och trombocytantikroppar).

Vid transfusion bör endast ges den blodkomponent som patienten behöver.

Virustester med flera tester utföres, enligt Socialstyrelsens föreskrifter, på varje blodkomponent som ges till patienten.

Biologisk förprövning

I vissa fall rekommenderas biologisk förprövning. Ungefär 25 ml blod tillförs patienten med snabb dropptakt. Därefter inställs aggregatet på minsta möjliga dropptakt. Patienten observeras noga under 20 minuter.

Om puls- eller andningsfrekvensen ökat påtagligt eller om patienten på annat sätt blir påverkad eller klagar över smärtor (vanligast i bröstet och ryggen samt stickningar huvudsakligen i armar och ben) måste transfusionen avbrytas omedelbart. Hos medvetslösa patienter ska puls och blodtryck följas.

Om ingen reaktion iakttas, fortsätts transfusionen med önskad dropptakt. Proceduren upprepas för varje blodenhet som transfunderas.

Vad ska den som ansvarar för en transfusion göra?

Rutin för transfusionskontroll, pdf, öppnas i nytt fönster

Vårdhandboken / transfusion av blodkomponenter, öppnas i nytt fönster

Blodkomponenter

Innehåll

Erytrocyter SAGMAN, filtrerade inom 24 timmar efter tappning.

<1 x 10leukocyter/enhet.
B-EVF 0,50-0,70
Hb >40 g/enh

Plasmainnehåll ca 20 mL.
Funktionellt CMV-negativa.

Etikett på komponenten

Erytrocyter - Leukocytreducerad

Volym

220 - 300 mL

Hållbarhet

42 dygn

Förvaringstemperatur

2 - 6° C i temperaturövervakat kylutrymme.

Indikationer

Erytrocytsuspension används som ersättning av erytrocytförlust i samband med anemi, trauma eller operation.

Innehåll

Erytrocyter SAGMAN, filtrerade inom 24 timmar efter tappning.

<1 x 10leukocyter/enhet.
B-EVF 0,50-0,70
Hb >40 g/enh

Plasmainnehåll ca 20 mL.
Funktionellt CMV-negativa.

Etikett på komponenten

Erytrocyter - Leukocytreducerad

Volym

220 - 300 mL

Hållbarhet

8 dygn, tappningsdagen räknas som dag 1.

Bestrålande erytrocyter skall användas inom 24 tim efter bestrålning.

 

Förvaringstemperatur

2 - 6° C i temperaturövervakat kylutrymme.

 

Lager

Denna komponent kan även fås uppdelad i mindre portioner á 50-80g.

Övrigt

Om barnet erhållit intrauterin transfusion, väger <1500g eller är prematur, skall komponenten bestrålas. Behandlande läkare ansvarar för att rätt blodkomponenter beställs.

Innehåll

Erytrocyter SAGMAN, filtrerade inom 24 timmar efter tappning.

< 1 x 10leukocyter/enhet.
B-EVF 0,50-0,70
Hb >40 g/enh

Plasmainnehåll ca 20 mL.
Funktionellt CMV-negativa.

Etikett på komponenten

Erytrocyter - leukocytreducerad
bestrålade

Volym

220 - 300 mL

Hållbarhet

28 dygn från tappningsdagen

Förvaringstemperatur

2 - 6° C i temperaturövervakat kylutrymme.

Indikationer

För patienter med kända eller misstänkta leukocytantikroppar.

Ges profylaktiskt för att förhindra immunisering mot leukocytantigen.

Ges vid planerad/genomförd transplantation.

Om barnet erhållit intrauterin transfusion, väger <1500g eller är prematur, ska komponenten bestrålas.

Innehåll

Erytrocyter SAGMAN, filtrerade, tvättade.
Suspenderade i isoton koksaltlösning.

<1 x 10leukocyter/enhet.
B-EVF ca 0,50
Innehåller ej plasma.

Etikett på komponenten

Erytrocyter - tvättade
leukocytreducerad 
slutet system

Volym

Ca 280 mL

Hållbarhet

14 dygn efter tvättning.

Förvaringstemperatur

2-6° C i temperaturövervakat kylutrymme.

Indikationer

Ges endast på speciella indikationer, t.ex. till

 • patient med anti-IgA
 • patient som utvecklat svår allergisk reaktion vid tidigare transfusion

Lager

Komponenten finns inte i lager. Transfusionsmedicin beställer komponenten från Regionblodcentralen i Lund.

Beställning

Beställs i mycket god tid. Kontakta transfusionsmedicins läkare.

Innehåll

Erytrocyter i plasma.

<1 x 10leukocyter/enhet.
B-EVF ca 0,40-0,50 

Plasmainnehåll 130- 200 mL.
Funktionellt CMV-negativa.

Etikett på komponenten

Erytrocyter - leukocytreducerad
plasma tillsatt

Volym

300 - 400 mL

Hållbarhet

24 timmar efter beredning.

Förvaringstemperatur

2 - 6° C i temperaturövervakat kylutrymme.

Indikation

 • Vid utbytestransfusion
 • Om barnet erhållit intrauterin transfusion, väger <1500 g eller är prematur, skall komponenten bestrålas.

Lager

Komponenten finns inte i lager utan bereds efter beställning vid Transfusionsmedicin i Växjö.

Beställning

Beställs i mycket god tid!

Transfusion av erytrocyter skall alltid föregås av förenlighetsprövning:

 • BAS-test om patienten (modern) inte har kliniskt signifikanta irreguljära blodgruppsantikroppar.
 • MG-test om patienten (modern) har kliniskt signifikanta irreguljära blodgruppsantikroppar. MG-test utförs med prov taget från moder eller barn.

Innehåll

Filtrerade trombocyter i PAS- lösning, (Platelet-additiv-solution), vilken innehåller NaCl, Na-citrat och Na-acetat. NaCl fungerar enbart som isoton lösning, Na-citrat förhindrar fibrinbildning och Na-acetat fungerar som alternativ energikälla för trombocyternas aeroba metabolism under lagringen.

Trombocyter från 4 fyra blodgivare.

Koncentratet är framställt från lättcellskoncentrat (buffy coat), vilket erhålls vid centrifugering av helblod.
Innehåller även 100 mL plasma.

>200 x 10trombocyter/enhet.

<1 x 10leukocyter/enhet.
Funktionellt CMV-negativa.

Etikett på komponenten

Trombocyter - leukocytreducerad
Bakterietillväxt kontrolleras alt. EJ bakterieodlad.

Volym

1 enhet (från 4 givare) 300-400 mL

Hållbarhet

Hållbarhet 7 dygn under kontinuerlig rörelse. Om sterilkontroll (bakterieodling) ej utförts är hållbarheten 5 dygn.

Aktuell hållbarhet står angiven på enheten. Transfundera alltid omedelbart efter det att komponenten anlänt till avdelningen.

Förvaringstemperatur

20-24 °C i temperaturövervakat skåp under kontinuerlig rörelse.

Indikationer

Komponenten ska ges på mycket klara indikationer:

 • Trombocytantal <20 x 109/L samt pågående blödning kan anses som indikation, dock skall den kliniska bilden vara avgörande, inte trombocytantalet.
 • Framför allt hematologiska patienter under behandling är i behov av upprepade transfusioner.
 • Efter massiva blodtransfusioner finns ibland ett engångsbehov av trombocyter.
 • Patienter som genomgått en längre operation i hjärt-lungmaskin, kan trots normala trombocytvärden behöva tillskott av funktionsdugliga trombocyter.
 • HLA-matchade trombocyter avsett för HLA-immuniserad patient (ska bestrålas)
Begränsat lager

Använd specialaggregat med liten droppkammare vid transfusion av trombocyter. Aggregatet tillhandahålls från Transfusionsmedicin.

Innehåll

Trombocyter, från en givare, i PAS-lösning, (Platelet-additiv-solution), vilken innehåller NaCl, Na-citrat och Na-acetat. NaCl fungerar enbart som isoton lösning, Na-citrat förhindrar fibrinbildning och Na-acetat fungerar som alternativ energikälla för trombocyternas aeroba metabolism under lagringen. Innehåller även ca 90 mL plasma.

>200 x 10trombocyter/enhet.
<1 x 106 leukocyter/enhet.
Funktionellt CMV-negativa.

Etikett på komponenten

Trombocyter - leukocytreducerad
Från aferes, tappn.enh. 1-3
Bakterieväxt kontrolleras alt. EJ bakterieodlad.

Volym

250 mL

Hållbarhet

Hållbarhet 7 dygn under kontinuerlig rörelse. Om sterilkontroll (bakterieodling) ej utförts är hållbarheten 5 dygn.

Transfundera alltid omedelbart efter det att komponenten anlänt till avdelningen.

Förvaringstemperatur

20-24 °C i temperaturövervakat skåp under kontinuerlig rörelse.

Indikationer

Komponenten ska ges på mycket klara indikationer:

 • Trombocytantal <20 x 109/L samt pågående blödning kan anses som indikation, dock skall den kliniska bilden vara avgörande, inte trombocytantalet.
 • Framför allt hematologiska patienter under behandling är i behov av upprepade transfusioner.
 • Efter massiva blodtransfusioner finns ibland ett engångsbehov av trombocyter.
 • Patienter som genomgått en längre operation i hjärt-lungmaskin, kan trots normala trombocytvärden behöva tillskott av funktionsdugliga trombocyter.
 • HLA-matchade trombocyter avsett för HLA-immuniserad patient (ska bestrålas).
Begränsat lager

Använd specialaggregat med liten droppkammare vid transfusion av trombocyter. Aggregatet tillhandahålls från Transfusionsmedicin.

Innehåll

Plasma från en givare. Innehåller citrat, som binder kalcium i samband med blodtappning samt fosfat och dextros.
Infryst inom 6 timmar för att bibehålla maximal halt av labila koagulationsfaktorer som framför allt FVII och FV samt hämmare
och aktivatorer inom koagulationssystemet.

Plasman är leukocytreducerad och innehåller <1x10leukocyter/enhet, vilket minskar risken för HLA-immunisering och transfusionsreaktioner.

Etikett på komponenten

Plasma - leukocytreducerad <1 x 106/enhet

Volym

Vuxenenhet: 200-300 mL
Barnenhet: 50-100 mL

Förvaringstemperatur

-30 °C i temperaturövervakat frysutrymme.
Tinas vid 37 °C i samband med beställning.

Hållbarhet

14 dagar vid 2-6 °C efter upptining i temperaturövervakat kylutrymme.

Indikationer

Vid speciella indikationer bör ges färsktinad plasma (<4h). Ange detta vid beställningen! Detta gäller:

 • Trombotisk trombocytopen purpura (TTP),
 • Disseminerad intravasal koagulation (DIC),
 • ATIII-brist,
 • Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), och/eller vid massiva transfusioner.

Transfusionspaket ordineras av narkosläkare i samråd med patientansvarig läkare (PAL).

Vid massiv okontrollerad blödning kan patienten ha behov av att få sin blodförlust ersatt med blodkomponenter så att  helblodets sammansättning efterliknas. I praktiken innebär det att för varje fyra stycken erytrocytenheter ska fyra plasmaenheter och en trombocytenhet ges samtidigt.

Transfusionsmedicin lämnar, så långt möjligt, ut komponenter i förhållandet 4:4:1 (erytrocyter: plasma: trombocyter).
I det första transfusionspaketet kan eventuellt ett avvikande (färre) antal plasmaenheter levereras från TFM.

Aktuella riktlinjer:
Transfusionspaket (Anestesikliniken)

Kritisk blödning - handläggning (Chefläkare Region Kronoberg)

Senast uppdaterad: 30 oktober 2018