Diagram på blodgruppsfördelningen hos Sveriges befolkning. A Rh+ 37%, 0 Rh+ 32%, B Rh+10%, A Rh- 7%, 0 Rh- 6%, AB Rh+ 5%, B Rh- 2%, AB Rh- 1%. Blodgruppsfördelning hos Sveriges befolkning.

Blodgruppsförenlighet

Vid Transfusion skall Blodgruppsförenlighet föreligga och om möjligt används blod som är grupplikt enligt ABO- och Rh systemen. I vissa situationer görs undantag och detta anges på följesedeln.

Nedanstående regler gäller om blodgruppsförenlighet:

Erytrocyter / trombocyter:

 • 0 kan ges till alla
 • A kan ges till A och AB
 • B kan ges till B och AB
 • AB kan bara ges till AB

Plasma:

 • AB kan ges till alla
 • A kan ges till A och 0
 • B kan ges till B och 0
 • O kan bara ges till 0

Rh(D)-negativa blodkomponenter kan ges till både Rh(D)-negativa och Rh(D)-positiva personer, undantaget vissa immuniseringar.

Vid utbytestransfusion på nyfödda väljs blod beroende på immunisering hos modern. Erytrocyterna skall då sakna det antigen som modern har antikroppar mot.

Blodenhetens egenskaper skall överensstämma med ordination (t.ex. leukocytbefriad).

Utlämning av blodkomponenter

Ta om möjligt, prov för blodgruppering och/eller förenlighetsprövning innan transfusion påbörjas.

Erytrocyter

Om möjligt väljs O RhD neg leukocytbefriat Sagmanblod, C- D- E- K-.

Plasma

Plasma väljs av blodgrupp AB.

Trombocyter

Om möjligt väljs trombocyter av blodgrupp O.

RhD-positiva erytrocytkomponenter

RhD-positiva erytrocytkomponenter kan i undantagsfall ges till RhD-negativ patient. Detta görs efter bedömning av läkare på Transfusionsmedicin, alternativt läkare på Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) i Lund.

RhD positiva trombocyter och plasma

RhD positiva trombocyter och RhD positiv plasma kan alltid ges utan kontakt med ansvarig läkare på Transfusionsmedicin till följande patienter (oavsett RhD-grupp):

 • Kvinnor >50 år
 • Män >18 år

Beslut kan fattas av Biomedicinsk analytiker med behörighet.

RhD positiva trombocyter och plasma får ej ges till kvinnor <50 år och män <18 år utan kontakt med läkare på Transfusionsmedicin, alternativt läkare på Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) i Lund.

Undantaget utlämning av Transfusionspaket.

Transplanterade patienter

Till patienter som är transplanterad med allogena stamceller alt. med ABO-inkompatibelt organ, och pga. detta har transfusionsrekommendationer, får endast grupplika blodkomponenter väljas.

Vid minsta tveksamhet om att rätt blod lämnats ut, kontakta Transfusionsmedicin.

Tag om möjligt prov för blodgruppering och/eller förenlighetsprövning innan transfusion påbörjas.

Erytrocyter 

Om patienten är känd RhD-negativ, väljs O RhD-negativa erytrocyter.

Om patienten är känd RhD-positiv, väljs O RhD-positiva erytrocyter.

Även om patienten har känd ABO grupp skall erytrocyter enligt ovan väljas till dess att blodgruppskontroll är utförd.

Plasma

Väljs efter patientens blodgrupp. BAS-test behöver ej vara utförd vid reservation av plasma.

Trombocyter

Väljs efter patientens blodgrupp. BAS-test behöver ej vara utförd vid reservation av trombocyter. Om möjligt väljs förenlig ABO grupp.

RhD-positiva erytrocytkomponenter

RhD-positiva erytrocytkomponenter kan i undantagsfall ges till RhD-negativ patient. Detta görs efter bedömning av läkare på Transfusionsmedicin, alternativt läkare på Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) i Lund.

RhD positiva trombocyter och plasma

RhD positiva trombocyter och RhD positiv plasma kan alltid ges utan kontakt med ansvarig läkare på Transfusionsmedicin till följande patienter (oavsett RhD-grupp):

 • Kvinnor >50 år
 • Män >18 år

Beslut kan fattas av Biomedicinsk analytiker med behörighet.

RhD positiva trombocyter och plasma får ej ges till kvinnor <50 år och män <18 år utan kontakt med läkare på Transfusionsmedicin, alternativt läkare på Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) i Lund.

Undantaget utlämning av Transfusionspaket.

Transplanterade patienter

Till patienter som är transplanterad med allogena stamceller alt. med ABO-inkompatibelt organ, och pga. detta har transfusionsrekommendationer, får endast grupplika blodkomponenter väljas.

Transfusionskomplikationer

 1. Avbryt omedelbart transfusionen. Låt infartskanylen ligga kvar.
 2. Kontrollera patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation.
 3. Kontakta jourhavande eller ansvarig läkare på vårdavdelningen. Notera reaktionen i journalen. 
 4.  Kontrollera att: 
  • patientens identitet stämmer med blodenhetens transfusionsdokument 
  • ABO och RhD grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens blodgrupp 
  • blodenhetens nummer stämmer överens med transfusionsdokumentet
  • vid erytrocyttransfusion att erytrocyter av förenlig typ använts om irreguljära antikroppar mot erytrocyter påvisats hos patienten
 5. Informera Transfusionsmedicin om reaktionen. Fyll i blankett:
  BLANKETT TFM Transfusionskomplikation – Hemovigilans, 220325, pdf, öppnas i nytt fönster 
  Blanketter finns också att fylla i direkt i Cosmic. Dokumentet skickas snarast till TFM. 

  Om ansvarig läkare i samråd med transfusionsmedicin bestämmer att reaktionen ska utredas:
 6. Kontrollera urinproduktionen. Notera urinens färg.
 7. Lämna blodenhet/enheter och nytaget blodprov på patienten (2 rör utan tillsats och 1 EDTA-rör) till Transfusionsmedicin samt ifylld blankett:
  BLANKETT TFM Transfusionskomplikation – Hemovigilans, 220325, pdf, öppnas i nytt fönster 

 

Eventuell utredning vid trombocyt- eller plasmatransfusion utförs efter samråd med Transfusionsmedicin. Fyll i Blankett TFM - Transfusionskomplikationer-Hemovigilans, ange omständigheterna i fallet. Lämna enhet/enheter till Transfusionsmedicin samt ifylld blankett vid transfusionskomplikation.

Reaktionstyp OrsakKlinisk handlingsplan

Allergisk
(lätt)

Symtom: 
Klåda, urticaria

Oftast okänd bland antikroppar mot
plasmaproteiner.

Steg 1-3 samt 5 ovan. Ge ev antihistamin eller kortikosteroider. Fortsätt transfusion om symtomen upphört inom 30 min. I annat fall tillämpa något av alternativen nedan.
Allergisk

(svår)

Symtom:
Anafylaxi med ångest, oro, klåda, urticaria, blodtrycksfall, takykardi, andnings-svårigheter.

Oftast okänd, ibland antikroppar mot

plasmaproteiner (främst IgA).

Steg 1-7 ovan.

Ge adrenalin, antihistamin, kortikosteroider, ev ß2-stimulerare, syrgas. Överväg IgA-brist. Om fortsatt transfusion är nödvändig, överväg tvättade enheter.

Febril

Symtom:
Ångest, oro, feber, frossa,ansiktsrodnad, takykardi.

Antikroppar mot leukocyter eller trombocyter. Bakteriell

kontamination.

Steg 1-7 ovan. Ev blododling. Ge antipyretika, ev antibiotika, ev kortikosteroider. Om fortsatt transfusion är nödvändig, överväg leukocytbefriade enheter.

Akut hemolytisk

Symtom:
Ångest, oro, bröst- och ländsmärtor, huvudvärk, andnöd, frossa, feber, 
blodtrycksfall, chock, oförklarlig blödning, hemoglobinemi, röd urin.

Intravaskulär hemolys p.g.a. blodgruppsoförenlighet.

Gramnegativ sepsis vid infekterat transfusionsblod.
Oavsiktligt överhettat eller fryst blod.

Steg 1-7 ovan. Chockbehandling, adrenalin, syrgas, ev kortikosteroider.

Forcerad diures med vätska och diuretika vid hemoglobinemi. Kontakta Transfusionsmedicin för plasmabyte vid massiv hemoglobinemi. Behandla snabbt vid tecken på DIC, utred snarast orsaken till transfusionsreaktionen.

TRALI

(Transfusion-
relatec acute
lung injury)

Symtom:
Andnöd, ångest, lungödem, blodtrycksfall, sänkt syrgassaturation.

Uteslutningsdiagnos, krävs lungpåverkan under/inom 6 timmar efter transfusionen samt bilaterala lunginfiltrat på lungröntgen. Kan bero på anti-kroppar mot vita blodkroppar hos givare eller patient. Steg 1-7 ovan. 

kortikosteroider, intensiv andningshjälp.

Hypotension

Symtom:
Blodtrycksfall under eller direkt efter transfusion.

Medicinering med ACE-hämmare eller användning av negativt laddade filter.  Steg 1-7 ovan.

Vätskeinfusion.

Cirkulations-
överbelastning

Symtom:
Andnöd, cyanos, lungödem, takykardi, hypertension, fotsvullnad.

Hjärtsvikt p.g.a. för snabb transfusion, speciellt hos äldre patienter eller små barn. Steg 1-7 ovan. Syrgas vid behov, diuretika.

Ref: SOSFS 2009:29

Senast uppdaterad: 30 oktober 2018